Jo mer spredtbygd folk bor, jo mindre fornøyd er de med veistandarden. Foto: NAF
Publisert: 14.07.2022 

Distrikts-Norge: Veistandarden står til stryk

Over halvparten av bilistene i Distrikts-Norge mener at veiene de bruker til daglig er dårlig vedlikeholdt. - Folk ser daglig bevis på at vedlikehold har vært prioritert ned av politikerne. De vil se endring, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Folks vurdering av veiene blir mer og mer negativ jo lenger ut i distriktene man kommer.

På landsbasis svarer kun 34 prosent at veiene de kjører på til daglig er godt vedlikeholdt. I distriktene er 58 prosent misfornøyd med vedlikeholdet.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Norstat for NAF, hvor 1103 bilister er spurt om hvordan de oppfatter veistandarden der de bor. I Distrikts-Norge svarer hele 55 prosent at veiene ikke er av god nok standard for trafikken som kjører på dem.

Tre av fire vil prioritere vedlikehold

På landsbasis svarer tre av fire at de vil at politikerne skal prioritere veivedlikehold. Kontrasten til andelen som vil ha mer nybygging av vei er stor: 37 prosent.

– Forfallet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder å utbedre. Her ser vi klart og tydelig at de dårlige veiene har betydning i folks liv, sier Handagard.

Forbikjørt av trafikkutviklingen

Analyser NAF har gjort av veinettet viser at om lag en fjerdedel av fylkesveiene er for smale sammenliknet med den standarden de skulle hatt om de ble bygget nytt i dag. Også på riksveiene er det store mangler, blant annet mange strekninger som skulle hatt midtoppmerking eller midtdeler.

– Veistandarden er rett og slett forbikjørt av trafikkutviklingen. Vi trenger en massiv satsning på vedlikehold og fornying, og NAF er bekymret for at kutt i veibudsjettene vil sinke denne satsningen, sier Handagard.

Har lovet vedlikeholdsplan

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å kartlegge forfallet på riks- og fylkesveier og lage en plan for å redusere etterslepet på vedlikehold. NAF støtter tiltaket, men etterlyser høyere ambisjoner fra regjeringen.

– Det holder ikke å redusere etterslepet, målet må være å fjerne forfallet. Fornying og vedlikehold har altfor lenge vært prioritert ned. Det handler om breddeutvidelser, midtoppmerking, rydding av sideterreng og rassikring, sier Handagard.

Bakgrunn

Undersøkelse gjort av Norstat for NAF, 8.-20. juni 2022. 1103 personer har som eier/disponerer bil har svart på spørsmålene, og undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks.

Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Tenk på veiene der du kjører til daglig. I hvilken grad er du enig eller uenig følgende: Er veiene godt vedlikeholdt?

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Svært uenig/uenig 38 % 44 % 58 %
Verken enig eller uenig/ Vet ikke 25 % 22 % 24 %
Enig( Svært Enig 37 % 35 % 18 %
100 % 100 % 100 %

Tenk på veiene der du kjører til daglig. I hvilken grad er du enig eller uenig at veiene er: Av god standard for trafikken som kjører på dem

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Svært uenig/uenig 16 % 23 % 40 %
Verken enig eller uenig/ Vet ikke 22 % 24 % 25 %
Enig( Svært Enig 62 % 53 % 35 %
100 % 100 % 100 %

Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer? (flere svar mulig)

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Utbygging av nye veier 35 % 39 % 36 %
Vedlikehold av eksisterende veier 70 % 74 % 82 %
Mer satsing på jernbane 36 % 33 % 29 %
Satsing på kollektivtransport 50 % 34 % 33 %
Bedre tilrettelegging for sykling 25 % 28 % 23 %
Tilrettelegge for miljøvennlige biler 21 % 17 % 16 %
Utbygging av ferjetilbudet 5 % 7 % 12 %
Bedre tilrettelegging for fotgjengere 16 % 21 % 19 %
Vet ikke 1 % 3 % 2 %
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur