Foto: Statens vegvesen
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
26.01.2021

E16 Bjørum - Skaret: – Snart kjører vi under Sollihøgda

En ny viktig del av hovedferdselsåren vestover mot Bergen er klar for utbygging. Over åtte kilometer med firefelts motorveg skal bygges, der halvparten går i tunnel. Skanska fikk kjempekontrakten på 3 milliarder kroner og går i gang med prosjektet, som skal drives for fullt fra påsketider 2021.

Fra Sandvika i Bærum og nordvestover langs E16 har vegen i lang tid vært en utfordring. Sollihøgda utgjør den første store stigningen på kjøreturen mot Bergen. Vegen er preget av bratte stigninger og krapp kurvatur. For tungtrafikken har det medført problemer å komme seg over Sollihøgda, særlig på vinterstid. Gjennom hele året er trafikkbildet preget av stor mengde tungtrafikk og stor helgeutfart. Vegen har hatt en relativt høy ulykkefrekvens.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har allerede bygget ny vei fra Sandvika og frem til Bjørum, og E16 Bjørum – Skaret er neste prosjekt i rekkefølgen fra Sandvika i retning Hønefoss, sier May Bente Hiim Sindre, Prosjektleder for E16 Sandvika – Skaret – Høgkastet i Statens vegvesen.

– Strekningen Sandvika - Wøyen åpnet i oktober 2019, og der jobber vi nå med ombygging av lokalvegsystemet som slutten på dette prosjektet. Wøyen - Bjørum ble utbygd for mange år siden, og åpnet i 2009. Etter at Bjørum - Skaret står ferdig håper vi det passer med oppstart videre fra Skaret til Høgkastet. Her nærmer vi oss nå slutten på en KS2-prosess der linjer og kostnader blir kvalitetssikret eksternt. Neste steg er at en bompengeproposisjon skal behandles i stortinget. Denne skal behandles sammen med Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Vi regner med at det sendes fra oss på nyåret. Når dette siste delprosjektet vårt kan starte er opp til Stortinget og Nasjonal Transportplan.

– Vi regner med at vi for E16 Bjørum - Skaret kan gjennomføre trafikkpåsetting sommeren 2025.

Sammenheng med andre utbygginger

– Utbyggingen av E16 skal kobles sammen med andre utbygginger i både sør- og nordenden, forteller Sindre.

– I Sandvika - enden er det nå tilrettelagt for at ramper til og fra ny E18 kan kobles til den nybygde Bjørnegårdtunnelen. I den andre enden fra Høgkastet planlegger Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 videre utbygging mot Hønefoss.

Omfattende fjellanlegg

Den nye vegen mellom Bjørum i Bærum kommune og Skaret i Hole kommune er et prosjekt med store dimensjoner.

Foto: Statens vegvesen

– Vi skal bygge 8,4 kilometer firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense på 100/110 km/t, sier Øyvind Storløkken, Delprosjektleder for E16 Bjørum - Skaret i Statens vegvesen.

– Halve strekningen består av to tunneler, en på cirka 800 meter og en på 3,4 kilometer. I all hovedsak er dette et fjellanlegg, noe som innebærer til dels store bergskjæringer i tillegg til tunnelene. Det skal sprenges ut og transporteres ca. 3mill m3 bergmasse internt i hele vegtraseen.

Mange detaljer og utfordringer

Den nye vegen skal gå i tunnel under Sollihøgda, i stedet for oppå, som denne E16-strekningen har gjort tidligere. Det skal imidlertid ikke bare sprenges, men også bygges.

– I tillegg til tunneler og skjæringer kommer åtte brukonstruksjoner, med fem relativt store bruer på opp til 220 meter, sier Storløkken.

– På Avtjerna skal det bygges et stort planfritt kryss, samt et i Skaret på nordsiden av Sollihøgdatunnelen.

– Den gamle E16 skal nedklassifiseres og omgjøres til lokalveg, samt at vi skal bygge nye gang og sykkelveger langs gamlevegen, dette ligger også inne som en del av prosjektet, men bygges først i 2025-26. Området ligger i nær tilknytning til sårbart vassdrag, naturreservat og markagrensen, så her har vi nok av utfordringer.

Detaljprosjektering godt i gang

Prosjektet gjennomføres som en stor totalentreprise for å få den beste utnyttelsen av entreprenørens samlede kompetanse og arbeidsmetodikk innen prosjektering og bygging. Skanska fikk sammen med konsulentselskapet Aas-Jakobsen totalentreprisen for Bjørum - Skaret med kontraktsverdi på cirka 3 milliarder kroner, som er vegvesenets hittil største ikke - OPS - kontrakt gjennom tidene.

Foto: Skanska

– Vi ser virkelig frem til å gjennomføre dette store og viktige samferdselsprosjektet, sier Bjarte Næss, Prosjektleder i Skanska.

– I lang tid har vi blinket oss ut at dette prosjektet ønsker vi å jobbe med, og er glade for at Statens vegvesen har sett våre kvaliteter, og vi har tenkt å etterleve forventningene som stilles til oss. Nå er vi godt i gang med detaljprosjekteringen. Prosjektet har sine utfordringer med tøff trafikk og krav til gjennomføring. Vi setter først i gang med forberedende arbeider med tilrettelegginger for drift, skogrydding og rigging, og regner med oppstart av selve prosjektet rundt påsketider i 2021.

Hoveddelen av prosjektet ligger utenfor eksisterende veg, men det blir jo en del krysninger uansett, og vi får noe massetransport på eksisterende veg.

Bærekraftig massetransport

Nettopp masseforflytning er i stadig større fokus for alle aktører i infrastrukturprosjekter for tiden. Å bygge klimavennlig og bærekraftig er et mål for alle, og effektivisering av masseforflytning er det området der en kan spare inn betydelige utslipp under byggeprosessen.

– I Skanska har vi fullt fokus på dette. Det blir store menger masse som skal forflyttes i dette prosjektet. Mye av massene som sprenges løs går i linjen for vegbyggingen, og en stor del skal plasseres i fylling for nytt vegkryss nord i parsellen, hvor det er plass til 2 millioner kubikkmeter. Det blir mange kubikk som skal fraktes, og en av hovedutfordringene er å sørge for at dette skjer trygt og sikkert på offentlig veg. Mye av massene som skal flyttes ligger imidlertid ganske nært deponiet, som medfører at cirka 30 prosent ikke trenger å transporteres på offentlig veg, avslutter Næss.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur