Fra venstre: Jørn Arve Hasselø (Prosjektleder Statens vegvesen) – Magne Gausen (Prosjekteringsleder Statens vegvesen)– Pernille Ibsen Lervåg (Statens vegvesen) – Finn Nyhammer (Kjeller Vindteknikk). Bildet er fra Kvitneset ved Sulafjorden. Foto: Statens vegvesen
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
16.11.2021

E39 - Mørekysten: Grensesprengende konsepter for fjordkrysninger

Statens vegvesen utreder med bakgrunn i det langsiktige målet om fergefri E39 åtte mulighetskonsepter for fjordpasseringer over Sulafjorden og Halsafjorden. De to fjordene gir på hver sin måte ekstreme utfordringer for de to arbeidsfellesskapene som deltar i forprosjektet.

Som en del av fergefri E39 skal fjordkrysningene i Møre og Romsdal legges over på bruer. Statens Vegvesen har nå satt i gang utredninger av forskjellige brukonsepter for Halsafjorden ved grensen til Trøndelag, og Sulafjorden ved Ålesund. To sterke arbeidsfellesskap skal utrede hver sine konsepter for de to fjordene, det ene er AMC-gruppen som består av Aas-Jakobsen, Multiconsult med Johs Holt og Cowi, mens det andre arbeidsfellesskapet består av Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen.

– Vi har jobbet siden 2015 med å innhente nødvendig forkunnskap om fjordene der vi har søkt å få med alle parametere inn i kunnskapsmengdene, sier Jørn Arve Hasselø, Prosjektleder i Statens Vegvesen.

– Dette har krevd store mengder målinger for å sitte med gode grunnlagsdata, der vi har involvert både geologi og geoteknikk over vann samt undersøkelser under vann med sjøbunnsmålinger og masseundersøkelser, der vi har boret oss ned til 80 meter under bunnen. Videre har vi utført miljøundersøkelser som har involvert vind og turbulensforholdene i fjordene ved hjelp av LIDAR.

Store utregninger

Forundersøkelsene er svært viktige, for i begge fjordene går det skipsfart som krever 70 meter fri seilingshøyde i en bredde på 100 meter. Tilsvarende må en eventuell rørbru ligge 60 meter under overflaten, med forankring til bunnen med jevne mellomrom.

Illustrasjon av to spenns hengebru med tårs på GBS (Gravity Based Structure - Fast fundament) i Sulafjorden. Illustrasjon: Multiconsult

– Spesielt Sulafjorden er ekstrem, for mens Halsafjorden gjør en sving som demper vær og bølger så kommer havet rett inn i Sulafjorden med 6 - 8 meters havdønninger og alle stormene fra sørvest, påpeker Hasselø. — I forundersøkelsene har vi målt vind og bølger i fem år. Vindmålingene har blitt utført i høyde med brukasse. Meteorologisk institutt har vært involvert i et samarbeid og hjulpet oss å regne på klimamodellene, hvor vi har brukt historiske data der vi kan gå tilbake til 1932 og alle stormer som har forekommet siden da.

Skal ende opp i konseptvalg og reguleringsplaner

Gjennom forarbeidene har man utarbeidet grunnlagsdata og foretatt forskning og utvikling av åtte mulige forprosjekt for de to fjordene.

– Vi gikk i gang med utredning av de åtte mulighetene våren 2021 og har frist 1. april 2022 etter dette skal vi innen et år ha ferdig anbefaling for begge fjordkrysningene, sier Hasselø. — Forprosjektet innebærer tekniske vurderinger og pris som gir grunnlag for i neste omgang å gå videre med konkrete konsepter som utgjør grunnlaget for kommunal regulering og innlegging i NTP. Alt gjøres med rammeavtaler der vi kjører minikonkurranser innenfor de forskjellige avtalene

Den bratte Halsafjorden

Halsafjorden på Nordmøre er drøyt to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet. Her skal AMC - gruppen utrede et konsept med hengebru i to spenn på et flytende fundament midtfjords, forankret til bunnen, mens Norconsult / Olav Olsen skal utrede henholdsvis tospennsbru og flytebru.

– Sidene av fjorden går rett ned på begge sider, og på bunnen er det dårlig grunn og dermed er det ikke åpning for særlig gode fundamenteringsløsninger, forteller Hasselø.

– Åpning for ett spenn og flytebru gis av Aakvik-grunnen som ligger på 70 meter dybde nært land på den ene siden av fjorden.

AMC-gruppen utreder her hengebru i to spenn på Tension Leg Platform - teknologi (TLP), som innebærer at spennene hviler på en flytende konstruksjon som er spent fast mot sjøbunnen.

– TLP er en løsning som er brukt mye offshore, sier Erik Sundet, Leder for Cowis bruvirksomhet i Norge.

– Akkurat nå jobber AMC-gruppen intenst med det som nå en stund blir verdens lengste hengebru i Tyrkia, med spenn på over 2000 meter. Vi har også deltatt i utredningen av Hålogalandsbrua og Bjørnafjordbrua som blir verdens lengste flytebru, og gjennom disse prosjektene har opparbeidet oss mye relevant kompetanse for Halsafjorden og Sulafjorden.

Sulafjorden gir ekstreme utfordringer

Sulafjorden strekker seg mellom Hareid og Sula ved Ålesund og er mellom 3,5 km til 4,0 km bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering. Strekningen ligger svært utsatt til for vind og bølger. Her skal Norconsult / Olav Olsen - gruppen utrede et alternativ for undersjøisk rørbru.

AMC-gruppen skal utrede fire alternative hengebruer med ett, to og tre spenn med både faste og flytende fundamenter.

– Dette er konsepter som det for en stor del ikke har vært bygget tidligere. Avhengig av endelig løsning kan dette bli det lengste bruspennet i verden på en hengebro, sier Gunnar Egset, Avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner og oppdragsansvarlig for Multiconsult.

– Her kommer vi til å ta i bruk kompetansen vi har opparbeidet oss om TLP, gjennom vår tidligere befatning med blant annet Heidrun-plattformen i Nordsjøen. Vi bidrar også mye med geoteknikk for fundamentering samt hengebrukompetansen vår. Uansett hvilken løsning vi ender opp med i Sulafjorden er dette grensesprengende løsninger som vil gi verdensrekord i alle dimensjoner.

Statens Vegvesen er fornøyd med progresjonen i prosjektet og ser frem til å kunne velge ut konkrete prosjektkonsept for Halsefjorden og Sulafjorden.

– Vi er overbevist om at dette blir bra sluttkonsepter som ender opp i konstruksjoner som kommer til å fungere i lang tid, enten det blir hengebru, flytebru eller rørbru, avslutter Hasselø.

Oversikt over forprosjekter:

 

Halsafjorden

Hengebru i to spenn på TLP   AMC – gruppen

Hengebru i et spenn med tårn på Aakvikgrunnen      Norconsult / Dr. Techn. Olav Olsen

Flytebru     Norconsult / Dr. Techn. Olav Olsen

Hengebru i et spenn  tidligere utredet i regi av Vegdirektoratet

 

Sulafjorden    

Hengebru i et spenn (korridor 1)      AMC – gruppen

Hengebru i to spenn (korridor 1)     AMC – gruppen

Hengebru i to spenn (korridor 2)     AMC – gruppen

Hengebru i tre spenn på TLP       AMC – gruppen

Rørbru     Norconsult / Dr. Techn. Olav Olsen

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur