Illustrasjon: Avinor
Publisert: 12.05.2022 

Etablerer grønt luftfartsprogram

Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser.

– Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til bærekraftig virksomhet for å fortsatt ha eksistensgrunnlag i framtiden. Pandemien og krigen i Ukraina har satt hele bransjen i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette dette arbeidet på vent. Avinor vil ta et særskilt ansvar for å legge infrastrukturen til rette for null- og lavutslippsløsninger, og gjør både luftrom og infrastruktur tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. 

Norge som arena for forskning og utvikling

Det nye programmet er en videreføring av samarbeidsavtalen om et grønt innovasjons- og testsenter for grønn luftfart, som ble inngått mellom partene i 2021. I påvente av ny luftfartsstrategi vil en sentral oppgave være å fasilitere dialog, samarbeid og erfaringsdeling slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger, samt arrangere konferanser og tematiske møter. 

– SINTEF ønsker at programmet skal gjøre det enklere for nasjonale og internasjonale innovatører å bruke Norge som arena for forskning og innovasjon. Dette innebærer å mobilisere virkemiddelapparatet, samt å koble programmet til andre internasjonaleFoU-arenaer. Viser et potensiale i å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden, sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF. 

Regulatorisk tilrettelegging

Luftfartstilsynet vil spille en viktig rolle i denne prosessen som sivil luftfartsmyndighet. Luftfartstilsynet skal legge til rette for et hensiktsmessig rammeverk for testing og utvikling, tilby generell veiledning og bidra i sikkerhetsarbeidet. Samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og European AviationSafetyAgency (EASA) vil også kunne bidra på områder som sertifisering og regelverksutvikling. 

– Luftfartstilsynet vil bidra til sikker integrering av ny teknologi og at regulatoriske forhold ivaretas.  Det inkluderer blant annet å vurdere en regulatorisk «sandkasse»,for å legge til rette for å prøve ut ny teknologi i et tilpasset miljø, med vekt på bred læring, og samarbeid med øvrige myndigheter, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. 

Potensiale for nye norske arbeidsplasser

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri ser potensiale for verdiskaping og nye norske arbeidsplasser i teknologiutviklingen som er knyttet til det grønne skiftet i luftfarten: 

– Det er viktig at vi er med og påvirker nye løsninger som er til beste for luftfarten i Norge og som forsterker norske industribedrifters teknologiske forsprang i det grønne skiftet. Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og bidra til å øke norsk teknologieksport. 

Grønt luftfartsprogram vil i første omgang finansieres av de fire partnerne og organiseres som et felles prosjekt frem til etablering av egen organisasjon. 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur