Den nye T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu skulle ferdigstilles i 2025. Nå vil byggetiden trolig ta 1 til 1,5 år mer enn Oslo kommune antok i sine opprinnelige beregninger. Fornebubanen vil trolig også koste 2,4 milliarder kroner mer. Plassutfordringer, krevende byggegroper og anleggsgjennomføring har fordyret og forsinket prosjektet.
Emner
Publisert
05.08.2019

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Den nye T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu skulle ferdigstilles i 2025. Nå vil byggetiden trolig ta 1 til 1,5 år mer enn Oslo kommune antok i sine opprinnelige beregninger. Fornebubanen vil trolig også koste 2,4 milliarder kroner mer. Plassutfordringer, krevende byggegroper og anleggsgjennomføring har fordyret og forsinket prosjektet.

Den 8 kilometer lange T-banestrekningen skal hovedsakelig gå i et tunnelløp, og vil bli Oslos lengste tunnelstrekning. De første byggearbeidene vil etter planen starte i mars 2020. Detaljprosjekteringen er nå i gang for å danne konkurransegrunnlaget for de store entreprisene.

– Vi leverte et forprosjekt for Fornebubanen høsten 2018, med et estimat på kostnader og tidsramme. I den eksterne kvalitetssikringen, ble det beregnet at en del faktorer ville gjøre prosjektet mer tidkrevende og mer kostbart. Det er spesielt stasjonene på Skøyen og Lysaker som skaper utfordringer fordi de ligger i et krevende byggeområde. Her må det tas hensyn til flere kryssende traseer, næringsbygg og veianlegg. Det nye anslaget, skal sammen med forprosjektet nå sendes inn til politisk behandling hos Akershus fylkeskommune og Oslo bystyre. Nå må vi også se på mulighetene til å kunne redusere kostnadene i prosjektet. Forhåpentligvis kan det fortsatt være at vi lander på noe som vil bli en mellomting mellom deres estimater og våre, sier Irene Måsøval, direktør og etatssjef for Fornebubanen til Samferdsel og Infrastruktur.

Fornebubanen ble opprettet som egen etat i januar 2017, og er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Oslos lengste tunnelstrekning

I de første estimatene til forprosjektet, ble det beregnet at Fornebubanen skulle koste 13,8 milliarder kroner å gjennomføre. I de nye beregningene er totalentreprise-kostnaden satt til 16,2 milliarder kroner. Det legges opp til 50 prosent statlig finansiering gjennom bymiljøavtale, Oslopakke 3-midler (bompenger red.merk.) og grunneierbidrag.

– Dette blir Oslos lengste tunnelstrekning og er en viktig og miljøvennlig videreutvikling av infrastrukturen mellom Fornebu og Oslo sentrum. Den nye T-banestrekningen skal ta økningen i kollektivtrafikk. For øyeblikket er busskapasiteten allerede sprengt i rushtid. Om Fornebu skal kunne vokse og utvikle seg med hensyn til både bebyggelse og næringsliv må banen etableres som planlagt. På Fornebu planlegges det i kommunedelplanen for Fornebu å bygge opptil 11 000 boliger på Fornebu, sier Irene Måsøval.

Hele T-banetraséen på 8 kilometer vil gå i tunnel mellom Majorstuen og Fornebu. I Bærum kommune starter den ved Fornebu senter, og vil deretter få to stasjoner til på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 kilometer lang. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen skal Fornebubanen føres inn på dagens T-banenett.

– Slik vil togene kunne fortsette inn mot Oslo sentrum via det eksisterende T-banesystemet, sier hun.

Flere årsaker til forsinkelser: Alunskifer på det nye strekket

Måsøval forklarer at flere andre plan-justeringer på andre deler av strekningen har vært nødvendig å foreta. Blant annet fordi det er stor sannsynlighet for å støte borti alunskifer på deler av T-banestrekket.

– Alunskifer må spesialbehandles under uttak, og spesialdeponeres slik at svovelsyre ikke dannes, sier Irene Måsøval.

Irene Måsøval, direktør og etatssjef for Fornebubanen.

Alunskifer er en svartskifer som inneholder større konsentrasjoner av svovel og små mengder sølv, vanadium og uran. I Norge er alunskifer også den vanligste kilden til radongass. Den finnes i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.

– Svovel kan reagere med oksygen om det kommer i kontakt med luft, og kan føre til uønsket forvitring av skiferen med potensiell forurensningsrisiko av tungmetaller, sier Måsøval.

Driftsbasen ute på Fornebu, som er beregnet for hensettelse av togene når de ikke er i drift, måtte dimensjoneres annerledes enn i de opprinnelige planene.

– Dette blir en stor driftsbase, og det var nødvendig å planlegge inn for en bedre logistikk her for at basen skulle fungere optimalt, sier hun.

To avganger hvert kvarter

På Fornebubanen skal et 6-vogns T-banetog frakte opp mot 8000 mennesker per time. Avgangene på Fornebubanen vil i oppstart bli så hyppige som to ganger i kvarteret: Altså hvert 7,5 minutt. Reisetiden mellom Majorstuen og Fornebu er beregnet til rundt 12 minutter.

– Likevel skal Fornebubanen dimensjoneres slik at det vil være mulig å doble antall avganger i fremtiden. Avgangshyppigheten vil være like god som på Røa-banen og flere av de øvrige T-banene i Oslo-Akershus, sier etatssjef Irene Måsøval.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur