Emner
Publisert
24.08.2017

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

I følge ekspertene skal LED belysning i Norges tunneler gir en mer komfortabel forseringsopplevelse og reduserer antall tunnelrelaterte ulykker. Det er en energibesparende investering som gir lettere vedlikeholdt og mange nye muligheter. Styringssystemene til LED opereres med en luminenssensor ved portalen som justerer lysstyrken inne i tunnelen så overgangen utenifra blir så god som muliG. […]

I følge ekspertene skal LED belysning i Norges tunneler gir en mer komfortabel forseringsopplevelse og reduserer antall tunnelrelaterte ulykker.

Det er en energibesparende investering som gir lettere vedlikeholdt og mange nye muligheter. Styringssystemene til LED opereres med en luminenssensor ved portalen som justerer lysstyrken inne i tunnelen så overgangen utenifra blir så god som muliG. I tillegg vil systemet kunne endre farge på belysningen for å hindre søvnighet, telle antall passerte biler og varsle fartsoverskridelse med røde lys. Det er til og med mulig å benytte det til lokale wi-fi nettverk som igjen gir uante muligheter. Dette er fremtiden innen tunnelbelysning.

For å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften og elektro-forskriftene må Statens vegvesen oppgradere belysningen i mange av tunnelene.

I etatsprogrammet «Varige konstruksjoner», som startet opp i 2012, ble det i delprosjektet «Fremtidens tunneler» opprettet et nytt utviklingsprosjekt for tunnelbelysning. Prosjektets har sett nærmere på mulighetene for å redusere energibruken og levetidskostnadene, uten at dette skal gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Det er sikker trafikkavvikling som er motivasjonen for rapport om fremtidens tunnelbelysning, sier forfatteren Pål Johannes Larsen i Norconsult.

Ubehagsblending

Det er to typer blending, sier Pål Johannes Larsen i Norconsult. Den ene er den fysisk synsnedsettende som gjør at man ikke kan se. Her settes det selvfølgelig krav så det aldri skal skje. Den andre er den psykologiske ubehagsblendingen som gjør at man ser bort fra lyskilden fordi man synes at den er blendende. Dette skjer som regel ved innkjøringen av tunnelen og fører til at sjåføren senker farten og endrer posisjonering inn mot midten av kjørefeltet. Utfordringen er at den fysiske blendingen som det settes krav til i norske tunneler ikke nødvendigvis er sammenfallende med den man visuelt oppfatter.

Ser man på ulykkesstatistikk for trafikk i tunneler, er det ved inn- og utkjøring at den største andelen av ulykkene forekommer. Den store variasjonen i lysforholdene utenfor tunnelen over døgnet og året gjør det viktig å tilpasse og regulere belysningen.

Lysstyring

Når det gjelder lysstyring er det viktig å finne et riktig nivå for investeringer som harmonerer med de sparte driftskostnader. Det er ingen tvil om at det er betydelige energisparepotensialer som kan oppnås ved korrekt lysstyring i norske tunneler, men ikke alle løsningene er like kostnadsbesparende. LED er spesielt godt egnet for dimming og de fleste leverandører tilbyr dette uten store tillegg. Dermed blir lønnsomheten ved dimming mer attraktiv ved bruk av LED enn ved bruk av konvensjonell teknologi

Dette er en viktig del av LED-belysningens fordeler, sier Pål Johannes Larsen. Man tilpasser belysningen for innkjøringen i portalen med opptrappet belysning. Lampene er tilpasset lyset på utsiden og gir en gradvis overgang ved hjelp av en dimmer. Dette er mer energibesparende og gir et nøyaktig nivå. I Norge er lysvariasjonene over døgnet er store

I markedet ser man fortsatt en høyere innkjøpspris for LED, så hvis LED skal komme gunstig ut, må det være andre momenter enn innkjøpspris som evalueres. Mulighet for styring er en av de mest tungtveiende og avgjørende argumenter for at LED skal foretrekkes. Velges styring bort og man benytter kun tenning/slukking er det få argumenter, bortsett fra lyskvalitet og eventuelt energieffektivitet, som kan avgjøre en evaluering til fordel for bruk av LED i indre sone av tunneler.

Internasjonal standard

Man jobber med å skape en internasjonal standard over hele verden, sier Pål Johannes Larsen. I USA og de teknologiske landene i Asia er LED belysning i trafikken svært utbredt. Tunneler er mer aktuelt for Europa, hvor det er mange av dem. Dagens beregningsmetoder for tunnelbelysning er ment for konvensjonell belysning og fanger ikke opp LED belysningen korrekt, sier Larsen. Den blir da til en viss grad misvisende og gjør det vanskelig å utvikle en standard. Den er under utvikling og jobbes med å få på plass.

Modningsprosess med ny teknologi

– Det er gått et steg videre fra jeg skrev rapporten i fjor, sier Pål Johannes Larsen i Norconsult. LED med styring har bevist at det fungerer og er et sikkert alternativ som blir mer og mer brukt. Det er en modningsprosess med ny teknologi, særlig når det er så utrolig viktig at ting fungerer. Men markedet har tro på det og vender seg i større grad mot LED løsninger enn tidligere. Med et tunnelforprosjekt på 3-4 år vet entreprenøren også at energiforbruket på en LED løsningene vil være ytterligere redusert innen tunnelen er operativ.

Basert på dagens utvikling vil fremtidens belysning av tunnel utelukkende bestå av LED på grunn av energieffektiviteten, sier Larsen. Men utviklingstakten vil ikke nødvendigvis være lik den er i dag.

Styringsløsningene forbedres fortløpende

Vi utvikler og forbedrer styringsløsningene våre fortløpende, sier Bjørn Rune Steinsland i Philips Lighting. Han leverer LED- belysning og styringssystemer til tunneler og veier og informerer konsulentene i vegvesenet om utviklingen og hva som er tilgjengelig. Våre dimmere kan nå for eksempel reguleres dynamisk med 8 eller 10 trinn i motsetning til 3 trinn som var vanlig i gamle dager.

Selve driveren kan dimmes fra 100-20% fra luminansmeteret som står ved inngangene, og som dermed tilpasses lysnivået utenfor tunnelen for at kontrasten for trafikanter som kjører inn i tunnelen ikke skal bli for stor. LED belysning kan oppfattes som mer intens, da det er en mindre lyskilde en konvensjonell belysning som lysstoffrør, sier Bjørn Rune Steinsland, men optikken som brukes overholder alle tekniske krav.

Men dagens styringsteknikker har LED belysningen et lineært strømforbruk. Det betyr at om lysene dimmes 50% går også strømforbruket ned 50%, i motsetning til de konvensjonelle damplampene hvor strømbesparelsen ved dimming av 50% lysstyrke bare reduserer energiforbruket med 30%. Konvensjonelle armaturer som lysrør og halogenlamper trenger ofte så mye som et 10 minutters opphold fra de slås av til de slås på igjen. Denne forskjellen gir LED belysningen en klar fordel.

Vedlikeholdskostnader

Vedlikeholdsbehovet i Norges tunneler vil etter hvert bli så stort at gammel belysningen må byttes til LED, mener Bjørn Rune Steinsland. I tillegg til oppgraderingen får tunnelen et intelligent styresystem som gir flere kriteria for variasjon i tunnelens belysning. Det kan integreres overvåkningssystemer som kan regulere lysbruken mer hensikts- og kostnadseffektivt. Disse systemene kan telle antall passerte biler, hastighet og beregne trafikktetthet.

I Pål Johannes Larsens rapport står det at det er unødvendig å belyse lavtrafikkerte tunneler døgnet rundt når de i lange perioder ikke har trafikk. I denne tidsperioden vil vi kunne dempe eller slukke belysningen i lange perioder, uten konsekvens for sikkerheten eller opplevelsen av trygghet.

Bjørn Rune Steinsland er helt enig. LED belysningen kan dempes på steder hvor det passerer ytterst få biler, sier han og legger til at det også gjelder i rushtrafikken, når det er kø i tunnelen. I lange tunneler er det interessant å se at den bevisste bruken av blått lys motvirker tretthet. Forsking viser at eksponering for blått lys hemmer produksjonen av hormonet melatonin og dermed motvirker kroppens tretthetsfølelse, forteller Steinsland.

Voldsom utvikling

Vi har satt garantert levetid på vår LED belysning på 100.000 timer, sier Steinsland i Philips Lighting. Dette er på grunn av at driveren i styringssystemet har en levetid på 100.000 timer. Vi vet ikke hva som skjer med armaturet etter 100.000 timer, det tilsvarer jo 20-25 år, men de vil ikke slukke. De er bygget for å vare mye lenger.

Vi lanserer nye oppgraderinger til våre systemer 1-2 ganger i året, sier Steinsland. Utvikling er voldsom. 60-75% av våre kunder går for LED belysning nå. Vi har ikke møtt metningspunktet på våre produkters energieffektivitet enda, så vi vil fortsette å legge fokus der til optimale nivået er nådd. Først da vil vi se nærmere på hvordan vi kan få ned kostnadsnivået på selve LED produktene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur