Debrief etter øvelsene var en viktig del av kursopplegget. Foto: RBR
Emner
Publisert
07.10.2021

Fullt fokus på tunnelsikkerhet

Tre hele dager til endes var det fullt fokus på tunnelbrannsikkerhet i SASIRO, da Rogaland brann og redning IKS (RBR) 15. – 17 september arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i egen organisasjon.

Det finnes omtrent 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Ulykker og

branner i tunneler er noen av de mest komplekse og krevende innsatsene for brann- og redningstjenesten. Verdens lengste undersjøiske tunnel, Ryfast, ligger i Rogaland, og om kort tid starter byggingen av Rogfast, begge med stor stigningsgrad. Endringer i vegnettet, transportsektorens drivkrefter og godssammensetning bidrar til at brann- og redningstjenesten vil møte nye utfordringer for å ivareta brannsikkerheten i tunnelene.

Deltakerne på kurset fikk øvd seg på å håndtere hendelser i tunnel i Fjellhallene, øvelsestunnelene på Ganddal utenfor Sandnes. Foto: RBR

– Pilotkurset i tunnelbrannsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver, så vel som beredskaps­utfordringer og muligheter. Etter deltakelse på kurset skal deltakerne være bedre rustet til å utføre arbeidsoppgavene sine innen innsats i tunnel, forklarer prosjektleder Gabriela Bjørnsen i RBR.

Hovedmålsetningen med kurset har vært å gi deltakerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger ved innsatser i tunnel, med fokus på begrensninger og muligheter knyttet til tunnelenes infrastruktur og skadestedsfaktorer, som for eksempel trafikk, ventilasjon, lengde og stigning.

Omfattende kursprogram

Pilotkurset gikk over tre dager, med et omfattende og innholdsrikt kursprogram. Kurset var lagt opp som en fin blanding av forelesninger, spilløvelser i Fjellhallene på Ganddal og table top-øvelser i SASIRO.

Forelesningene omfattet alt fra systematisk forebyggende arbeid og teknisk innføring i tunnelkonstruksjoner, til spesielle innsatstaktikker i tunnel, innsatsledelse og menneskelig adferd i krisesituasjoner. Hensikten var å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper som var nødvendige for å løse ulike utfordringer i de praktiske øvelsene.

Praktiske øvelser

Oppbyggingen av øvelsene har tatt utgangspunkt i 7-trinnsmodellen, som er et beslutningsverktøy for systematisk ledelse i brann- og redningshendelser.

Hensikten med spilløvelsene var å øke deltakernes evne til å håndtere hendelser i tunnel, med fokus på behovet for samordnet og koordinert informasjon. Det ble øvd på to scenarier hvor begge tok utgangspunkt i en type hendelse "Brann i kjøretøy i tunnel". Det første scenariet utspilte seg i ettløpstunnel, det andre i toløpstunnel. Målet var å skape en felles situasjonsforståelse blant innsatspersonell, basert på nøkkelinformasjon om hendelsen.

Når det gjelder table top-øvelsene var hensikten å diskutere mulige problemstillinger knyttet til håndtering av hendelser i tunnel, og identifisere eventuelle uklarheter relatert til rolle- og ansvarsfordeling. Deltakerne ble utfordret gjennom 7 ulike scenarier, hvor man startet med enkle håndterbare hendelser, og bygde opp til mer komplekse hendelser hvor deltakerne ble utfordret til å håndtere situasjoner hvor informasjonen var begrenset og tvetydig.

Internasjonalt prosjekt

Pilotkurset som er utarbeidet av RBR er en del av EU-prosjektet SAFEINTUNNELS, som er finansiert gjennom Erasmus+. Kurset er en del av oppbyggingen av et standardisert opplæringsprogram for brann- og redningsmannskaper som jobber med sikkerhet i vei- og jernbane­tunneler, både nasjonalt og internasjonalt.

– Nå har kurset blitt evaluert, og etter hvert vil undervisningsopplegget bli tilgjengelig og kunne tas i bruk av andre brannvesen i Norge og ute i Europa. Kursoppsettet vil kreve lokale tilpasninger hos det enkelte brannvesen, ut fra lokale utfordringer, sier Bjørnsen.

Evaluering

De elleve spesialinviterte kursdeltakerne fikk i oppgave å evaluere egne kunnskaper og ferdigheter både før og etter gjennomføringen av kurset, og evalueringene har vært viktige for å justere kursinnholdet i etterkant.

En gjennomgang av egenevalueringene viser at kursdeltakerne har fått et kompetanseløft og at de føler seg tryggere på å håndtere hendelser i tunnel.

– Jeg har fått en erkjennelse av at tunneler er spesielle objekter som krever en annerledes tilnærming enn andre objekter, sier en av deltakerne i evalueringen sin.

– Jeg trodde egentlig at jeg hadde en forståelse av tunnel fra før, men innså etter hvert at det var mye jeg ikke kunne, sier en annen.

Med seg til å gjennomføre kurset hadde Gabriela Bjørnsen 7 dyktige instruktører som lenge har jobbet med tunnelsikkerhet og har et brennende engasjement innen fagfeltet.

Observatører

Flere observatører med ulike roller var invitert med på pilotkurset for å være med og evaluere innholdet og gjennomføringen; professorene i risikostyring og samfunnssikkerhet Ove Njå og Geir Sverre Braut ved Universitetet i Stavanger, og Trond Harald Hansen, tidligere brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat.

Evalueringen viser at kurset har vært en suksess, og det er flere faktorer som bidrar til å fremme læring i dette kursopplegget: høy grad av tillitt mellom instruktører og deltakere, åpen dialog i undervisningen og gode diskusjoner i table top-øvelsene. Flere deltakere erfarte det som positivt at de ikke ble "presset inn" i et fasit-svar for hvordan problemstillingene skulle bli løst, men at kreative løsninger ble verdsatt. På denne måte opplevde de mestring og ble motivert til å bringe kunnskap oppnådd i kurset videre i organisasjonen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur