Foto: Birgitte Hellstrøm
Publisert: 14.06.2024 

Grenland satser på byutvikling og mobilitet med støtte fra Norconsult

Fylkestinget i Telemark vedtok 12. juni en satsing på mer bærekraftig samferdselstiltak gjennom en bompengefinansiert bypakke på over 3 milliarder kroner over en 10-års periode. De fulgte dermed opp de nylige bystyrevedtakene i Porsgrunn og Skien, og binder regionen til en bærekraftig areal- og transportpolitikk. Norconsult har vært sentrale rådgivere i prosessen.

Over halvparten av Norges innbyggere bor i byregioner som enten har forhandlet, eller forhandler om byvekstavtaler. Slike avtaler er et av de viktigste verktøyene Norge har for å lykkes med utslippsreduksjoner og et mer bærekraftig samfunn. I Bypakke Grenland er hensikten å utvikle Grenland som en attraktiv region for både næringsliv og innbyggere, og i den samlede tiltakspakken inngår mer enn 100 prosjekter.

Bypakken har tre hovedmålsetninger:

  • Grenland skal være et attraktivt sted å bo.
  • Bidra til at regionen er et attraktivt område for utvikling av næringslivet og å tiltrekke seg arbeidskraft.
  • Nullvekstmål – persontransporten med bil skal ikke øke.

Porteføljen består i stor grad av optimaliseringstiltak og mindre infrastrukturtiltak. Sammen vil dette bidra til bedre fremkommelighet og overføring av reiser fra bil til mer bærekraftig transport.

Beslutningsgrunnlag for fremtidens by- og næringsliv

Norconsult har siden 2018 bidratt med faglige analyser og prosessbistand for Telemark fylkeskommune og de andre partnerne i bystrategisamarbeidet. De faglige analysene fra Norconsult viser hvordan effektive og miljøvennlige mobilitetsløsninger kan bidra til å gjøre byområdet mer attraktivt for befolkning og næringsliv både på kort og lang sikt. Prosessbistanden med involvering av blant andre næringslivets interesser og tilrettelegging for et godt politisk beslutningsgrunnlag har vært viktig for å kunne ta gode valg for fremtidens by- og næringsutvikling i regionen.

– Vi er glade for tilliten Grenlandsregionen har vist oss i denne prosessen. Dette er spennende oppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk som representerer et strategisk tidligfase-oppdrag som Norconsult har spesialistkompetanse på, sier Thora Heieraas, direktør for samfunn og byutvikling i Norconsult.

Når de siste vedtakene fattes i Telemark fylkesting vil forberedelsene til stortingsbehandlingen av bypakken samt søknad om en ny belønningsavtale (en statlig incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet) starte. Avtalen vil gi Grenland et av landets rimeligste kollektivpriser.

Partene i bypakken er kommunene Skien, Siljan og Porsgrunn, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur