Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak
Publisert
04.12.2019

Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling

Asplan Viak la sist uke frem rapporten «Hamar 2074: Scenarioer for byutvikling», for et fullsatt kommunestyre på Hamar. Debatten rundt dobbeltspor for jernbanen gjennom Hamar og hvor den nye stasjonen skal ligge har høy temperatur, og saken engasjerer og splitter byen.

Rapporten fra Asplan Viak, er et faglig innspill til beslutningen om stasjonsplassering, hvor byutvikling er premisset. Den viser fire scenarioer for hvordan byutviklingen kan se ut i 2074, avhengig av hvor den nye stasjonen plasseres.

Det pågår arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Det utredes to alternative trasékorridorer, med ulik plassering av stasjon på Hamar. De to alternative stasjonsplasseringene vil gi ulikt grunnlag for fremtidig byutvikling på Hamar, både på kort og lang sikt.

Driverne befolkningsvekst og lokal aktivitet vil til sammen gi oss fire plausible scenarioer som er hensiktsmessige for å belyse fremtidig byutvikling og hvordan ulike stasjonslokaliseringer kan passe inn i denne byutviklingen. En kombinasjon av disse to driverne gir oss følgende scenariokryss. Illustrasjon: Asplan Viak

Hvor skal traseen gå, og hvor skal stasjonen ligge?

Dette blir heftig debattert på Hamar. De to hovedalternativene vil begge påvirke hvordan byen kan utvikle seg. For å løfte frem temaet byutvikling i debatten og i planarbeidet, har Asplan Viak derfor gjennomført et scenarioarbeid for kommunen, hvor vi har sett langt frem i tid, til 2074.

Hva er et scenarioarbeid?

Et scenario er en fortelling som følger bestemte retninger inn i fremtiden basert på forskning, trender og lokale innspill. I et scenarioarbeid tar vi utgangspunkt i noen sentrale, men usikre utviklingstrekk. Dette er faktorer som ligger utenfor egen påvirkning, som man vet blir viktige, men som man ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg. På Hamar tok vi utgangspunkt i byens befolkningsvekst, og veksten i arbeidsplasser, handel, service, kultur og utdanning. Dette er utviklingstrekk Hamar i det store og hele ikke kan påvirke selv, men som i stor grad vil påvirke resultatene av de valg byens politikere gjør i dag. Scenarioene kan stimulere til kritisk refleksjon rundt de valg som skal tas, gjennom å løfte frem usikkerheter. På denne måten kan man stressteste viktige veivalg. Et scenarioarbeid er derfor et svært nyttig verktøy kan brukes som et grunnlag for strategiarbeid, men er altså ikke en strategi eller prognose i seg selv.

På Hamar var det særlig viktig å stressteste de to ulike stasjonslokaliseringene. Det å få et bredt bilde av mulige scenarioer kan gi kommunen et grunnlag for å reflektere og gjøre valg som bidrar til at kommunens byutviklingsstrategier blir mer robuste, uansett valg av stasjonsplassering, slik at Hamar er best mulig forberedt til å møte både utfordringer og muligheter i fremtiden.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur