Ny driftskontrakt i Troms: Byggeleder Odd Helge Lyngra klipper snora mens prosjektleder Aadne Olsrud tar tak. Bak står (f.v) konserndirektør Elin Vigrestad og prosjektsjef Ted Nilsen i Mesta, og seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen
Publisert: 08.09.2023 

Klare for å sikre trygge og fremkommelige veier i Troms

Mesta har inngått en ny kontrakt med Vegvesenet om å drifte og vedlikeholde veiene både sommer og vinter, men det...

Mesta har inngått en ny kontrakt med Vegvesenet om å drifte og vedlikeholde veiene både sommer og vinter, men det er særlig fremkommeligheten om vinteren trafikantene er opptatte av.

– I Tromsø by skal vi forsterke vinterdriften på særlig utsatte strekninger som Tverrforbindelsen. Det samme gjelder gang- og sykkelveinettet langs riksvegene. Dette får høy prioritet fremover på grunn av tunnelstengingene i byen, sier byggeleder Odd Helge Lyngra i Statens vegvesen.

Andre strekninger i kontraktsområdet som er særlig utsatt, blant annet Skibotndalen, får også økt innsats vinterstid.

– Målet vårt er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier Lyngra, som ser frem til samarbeidet med Mesta.

Langsiktige arbeidsplasser og investeringer

Driftskontrakten har en verdi på nesten 418 millioner kroner eks. mva., og gjelder fra 1. september 2023 og i fem år. I tillegg har begge parter opsjon i inntil tre nye år.

Mesta anslår at om lag 20 av Mesta sine egne ansatte kommer til å være involvert i veidriften.

I tillegg til Mestas egne mannskaper, er en rekke lokale firma engasjert som underentreprenører. Disse er blant andre Jensen Maskin & Transport AS, Baks AS, Laksvatn Maskin, OJ Anlegg AS, All-Tjeneste AS og Vacumkjempen AS.

Den store og langvarige kontrakten gir stabile arbeidsplasser i lokalsamfunnene og legger til rette for å investere i en mer miljøvennlig maskinpark. Kontrakten inneholder flere miljøkrav, blant annet skal alle entreprenører ha miljøsertifisering, og de må rapportere CO2-utslipp.

– Sikkerhet i alt vi gjør

– Mesta er godt rigget til denne kontrakten. Mannskapet vår har lang erfaring fra området, de kjenner veiene og de utfordrende områdene godt, sier Aadne Olsrud, prosjektleder i Mesta.

Han understreker at Mesta er fornøyd med skjerpede krav til miljø i kontrakten. Ifølge Olsrud arbeider selskapet mye med å drifte smart, blant annet gjennom digitalisering, ved å ta hensyn til miljøet og å redusere utslipp.

– Vi har sikkerhet i alt vi gjør som hovedoppgave, det gjelder både for trafikantene på veiene og for våre egne ansatte. Åpne veier om vinteren er viktig for folk og viktig for oss, sier prosjektleder Aadne Olsrud i Mesta.

Mesta hadde det laveste tilbudet på Troms-kontrakten i konkurranse med to andre entreprenører.

Kontrakt for Tromsø-Skibotndalen og midtre Troms

Driftskontrakten som gjelder E8 og E6 i Troms omfatter 305 kilometer vei, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes er E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland, og E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn.

Disse veiene går gjennom kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø. Strekningen Salangsdalen-Nordkjosbotn inngår rent formelt i den nye kontrakten først fra 1. september 2025.

Slik er Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveier utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Frem til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veier. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksveiene, og felleskontraktene er faset ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksveikontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier, for eksempel miljø/klima.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur