Foto: Statens vegvesen
Publisert: 29.10.2019 

Krevende anleggsprosjekt på E134 Damåsen – Saggrenda

Det bygges nå ny firefelts motorvei ved Kongsberg som skal bidra til bedre trafikkflyt og sikkerhet. Prosjektet på 4,5 milliarder er delt i tre hovedentrepriser levert av Veidekke, Implenia og arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group, Bertelsen & Garpestad. Den nye veistrekningen skal ferdigstilles i løpet av 2020.

– I dag går E134 gjennom boligområder og næringsområder og er flere steder mer dimensjonert som en bygate enn som en riksvei. På deler av strekningen er den ikke bred nok til å ha gul midtstripe, og om to store kjøretøy møtes må de kjøre på fortauet. Det er også rushtrafikk inn og ut av Teknologiparken som har gitt forsinkelser opp til 30 minutter, sier Tom Hedalen, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Nå legges trafikken utenom og under byen, noe som vil øke både sikkerheten og kapasiteten på strekningen. Den nye veien vil også gi mer forutsigbar kjøring gjennom Kongsberg og forkorter reisetiden med opptil fem minutter, sier han.

Han forteller videre at Teknologiparken i Kongsberg er arbeidsplassen til omtrent 7500 personer, hvorav mange er pendlere fra store deler av Østlandet.

– Teknologiparken har ambisjoner om å vokse og for å kunne sørge for effektiv trafikk til og fra arbeidsplassene var det helt nødvendig å forbedre veinettet, sier han.

Høye ambisjoner

Hedalen forteller at prosjektet gjennomføres etter NS8406 og har høye ambisjoner om digital prosjektering.

Foto: Statens vegvesen

– Strekningen er prosjektert i 3D og BIM, men vi har ikke brukt fullverdige BIM-modeller med materialebeskrivelser på objektene. Husk at det er fem år siden vi begynte og mange av aktørene hadde mye å lære om bruk av BIM. Det har vært en bratt læringskurve, men vi har lært mye som vil komme hele bransjen til gode. Nå ønsker vi at erfaringene skal komme til nytte i senere prosjekter, sier han.

Han peker på at store infrastrukturprosjekter fortsatt ligger etter på bruk av BIM sammenlignet med byggenæringen.

– Nå kommer BIM for fult og Staven vegvesen har bestemt at alle prosjekter skal over på BIM. BIM er blitt testet på mindre prosjekter, men vi er ett av de første virkelig store prosjektene som har tatt det i bruk. Erfaringene har vært svært gode og vi ser frem til å bruke BIM i fremtidige prosjekter, sier han.

Flere utfordringer

Hedalen forteller at den største utfordringen har vært gjennomføringen av et stort prosjekt i et tettbebygd område.

– Kongsberg slutter ikke å utvikle seg i byggetiden som går over mere enn fem år. Vi har derfor vært avhengige av at andre også må få drive med sine arbeider samtidig. Prosjektet har derfor vært krevende i forhold til trafikkavvikling og koordinering i byggefasen mot eksterne aktører, sier han.

– Utfordringen for entreprenørene har vært de store massene som må flyttes. Det handler om å slippe mellomlagring og flytting av masser mange ganger. Dette krever avansert logistikk og god koordinering mellom entreprenørene, avslutter Hedalen.

Om strekningen: Den nye E134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Vegen går videre i Kongsbergtunnelen under Gamlegrendåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen (fv. 87) og krysser Numedalslågen over til Sellikdalen. Det blir bygd en rundkjøring for å knytte sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går ny E134 inn i Svartåstunnelen som svinger sørover mot Trollerudmoen. Der bygges det en rundkjøring mot eksisterende E134. Ny E134 går videre mot Moane og inn i tunnel som kommer ut før den krysser over dagens E134. Vegen går så videre over Kobberbergselva gjennom Saggrenda sør, videre i tunnel i Saggrenda vest, før den går sammen med eksisterende E134 ved Kopparvollane.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur