Illustrasjon: ZENISK
Emner
Publisert
20.11.2019

Mange spektakulære bruer på gang

Nye Tana Bru blir et spektakulært landemerke i Øst-Finnmark. Statens Vegvesen har imidlertid mange små og store bruprosjekter på lista si. Vedlikehold medfører sine utfordringer, men det finnes også løsninger.

I nye moderne veganlegg er ofte 25 – 30 prosent av kostnadene knyttet til bruer og andre bærende konstruksjoner. Dagens situasjon når det gjelder utbygging av bruer er preget av mange små og mellomstore bruprosjekter. De store og spektakulære som nå planlegges er primært lokalisert på E39 på Vestlandet og Nordvestlandet. Reisetiden på hele strekningen Kristiansand - Trondheim er nå på nær 21 timer, og betjenes av syv ferjesamband.

– En utbedret og ferjefri E39 vil halvere reisetiden, og strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere, sier Børre Stensvold, Brudirektør i Statens Vegvesen.

– Den ene av disse er ei flytebru på 5,5 kilometer over Bjørnafjorden i Rogaland, planlagt klar for oppstart i 2024. Julsundbrua ved Molde er et ledd i å passere Romsdalsfjorden. Den blir ei 2 kilometer lang hengebru med to tårn, og med et hovedspenn på 1625 meter med oppstart tidligst i 2023.

Oppgradering i Finnmark

Nye Tana bru blir et særpreget landemerke og den største brua i Øst-Finnmark.

Foto: Wikimedia Commons

– Tanabrua blir ei flott skråstagbru med et brutårn på 95 meter, den blir 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter, sier Stensvold.

– Integrert lysdesign sørger for at brua får særpreg samtidig som den er tilpasset miljøet ved Tanaelva og bidrar til områdets opplevelsesverdi.

OPS - prosjekter

OPS står for offentlig-privat samarbeid, og kontrakten som inngås omfatter at én OPS-leverandør finansierer, planlegger og prosjekterer, bygger og drifter vegstrekningen de har bygget i 20-25 år. Ettersom OPS-selskapet ikke får betalt før vegen er åpnet, motiverer dette til rask vegbygging.

– Statens vegvesen er i gang med tre nye vegprosjekter etter OPS-modellen til en samlet verdi på over 24 milliarder kroner, sier Stensvold.

– Oversiktsmessig ser det slik ut:

Foto: Frank Martin Ingilæ

Riksveg 3 og Riksveg 25 Løten – Elverum er for tiden under bygging med kontraktssum på 5,5 milliarder kroner. Prosjektet omfatter 26 kilometer veg med midtdeler og åpnes i 2020. Mange overgangsbruer i tre, og flere viltoverganger, men ingen store, den lengste er på 110 meter.

– Videre Riksveg 555 Sotrasambandet som inkluderer ny Sotra bru, med totallengde på 954 meter og spennvidde på 594 meter. Sotrasambandet omfatter over 60 konstruksjoner og tunneler, med estimert åpning i 2025.

– For å forbedre vegnettet mellom Lofoten / Vesterålen, Evenes og Harstad / Narvik utbygges E10 og Riksveg 85, populært kalt Hålogalandsvegen.

Dette blir Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noensinne, til nærmere 9 milliarder og omfatter over 60 brukonstruksjoner. Prosjektet planlegges nå med anleggsperiode 2021 – 2025.

Vedlikeholdsetterslep

Bruene som i dag står rundt omkring er preget av et relativt stort vedlikeholdsetterslep. Forfallet er anslått til om lag 15 milliarder, henholdsvis 5 på riksvegbruer og 10 på fylkesvegbruer. Målet er å sørge for at dette tas igjen.

– Her må man i hovedsak bevilge penger for å iverksette tiltak, sier Stensvold. — Etterslepet består i å reparere fundamentering, betong- og stålelementer og maling. Maling av stålbru er for eksempel svært kostkrevende og krever mye utstyr. Vi trenger også et marked, og dertil hørende konsulenter og entreprenører som er i stand til å gjennomføre arbeidene. De fleste entreprenørene er innrettet mot nybygg, mens få er innrettet mot maling og betongrehabilitering, så dette er noe vi jobber med.

Skille på riks- og fylkesveger

Nasjonal Transportplan gjelder kun for Riksvegene. Fylkes- og kommunale veger ivaretas av lokale vegmyndigheter. Alt ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene overføres etter nyttår fra Statens vegvesen til de 11 fylkeskommunene. Og alle disse er i gang med å bygge opp sine egne vegadministrasjoner for å ivareta denne nye oppgaven.

– Dette gjenspeiles nå i at mange medarbeidere i Statens vegvesens overføres til de enkelte fylkesvegadministrasjonene, sier Stensvold.

– Dermed kommer de enkelte prosjektene til å ivaretas i lokale ledd. Riksvegprosjektene og dermed de største kommende bruprosjektene vil som i dag ivaretas av Statens vegvesen, avslutter brudirektøren.

Aktuelle bruprosjekter fordelt på region

Region nord:

• E6 Helgeland, 4 større bruer.

• E6 Sørfoldtunnelene, flere bruer, den lengste er Leirfjordbrua på 812 m, hengebru med Norges 4. lengste bruspenn på 794 m

• E6 Tana bru i Finnmark.

Region midt:

• Rv 706 Nydalsbrua, kan bli ferdig i 2022 (erstatter Sluppenbrua)

• Flere brukonstruksjoner i forbindelse med prosjekter på E39 og E136

Region vest:

• Rv 42 Ny Eigerøy bru, 250 meter

• Rv 509 Hafrsfjord bru

Region sør:

• Rv 282, 4 felt gjennom Drammen, inkludert ny Holmen bru på 208 meter som erstatter dagens bru.

• E16 Ny Sundvollen bru. Del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Bane NOR og Statens vegvesen.

Region øst:

• I Oslo - området er mange store prosjekter under planlegging både på E16 og E18, hvor det også blir mange bruer og konstruksjoner.

• Den 70 meter lange Hellefossbrua på Fv 251 i Oppland ble nylig åpnet. Den erstatter Lundebrua, den gamle steinhvelvbrua som har stått under trafikk i hele 190 år.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur