Foto: Nye veier
Publisert: 30.11.2023 

Nå starter prøvepelingene i Mjøsa

I forbindelse med valg av brutrasé for ny Mjøsbru på strekningen Moelv–Roterud i Innlandet, starter nå arbeidet med å gjennomføre en rekke prøvepelinger i Mjøsa.

Prøvepelingene starter opp fra 1.desember og er planlagt ferdig i løpet av midten av januar.

– Prøvepelingene er viktig for å kunne få mer kunnskap om grunnforholdene i Mjøsa. Resultatene skal brukes som grunnlag for valg av brutrasé for ny Mjøsbru, sier prosjektsjef i Nye Veier, Jarle Kristian Tangen.

Forberedelser og mobilisering av utstyr startet i september. Selve kranen, rør og annet utstyr skal nå taues med taubåt fra Tangenvika til Moelv og ferdigstilles i løpet av noen dager.

Internasjonal interesse

Det skal rammes fem peler fra åte ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse som de permanente pelene for bruen.

Alternativ 2 ved dagens bru: Illustrasjonen viser hvordan den nye Mjøsbrua (nord) kan se ut. Illustrasjon: COWI

Pelene som benyttes er cirka 110 meter lange og veier 100 tonn per stk. Hver pel skal rammes 35-40 meter ned i sjøbunnen, og til det brukes en 440 tonns kran med en tårnhøyde på cirka 100 meter.

Ifølge fagpersoner i entreprenørselskapet Keller og COWI er det de lengste pelene som er gjennomført på noen innsjø i verden.

– Vi skal ned hele 76 meter gjennom vann og gytje og så hamre 39 meter ned i sjøbunn, og det er ganske spesielt at det hele skjer her på Mjøsa. Verken vi eller Keller som er verdensledende på området har funnet noen dokumentasjon på at det har vært pelet i en innsjø på et slikt dyp før, forteller Asbjørn Stålesen, senior prosjektleder i COWI.

Prosjektet har også vakt internasjonal interesse innenfor fagfeltet fundamentering av bruer.

– Løsningene vi har valgt sammen med Keller og Nye Veier er grensesprengende. Vi bruker all vår internasjonale ekspertise og erfaring til å regne oss frem til hvordan vi kan installere pelene og fagfolk i bransjen følger med, fortsetter Stålesen.

Må forvente en del støy fremover

Det er fem peler på re forskjellige lokasjoner som skal rammes, og det vil ta mellom to til tre dager å ramme en pel. Det er selve rammingen av peler som vil føre til mest støy.

Naboer og folk i nærområdet må derfor forvente mye støy i en periode fremover når rammingen av peler starter opp. Det vil i hovedsak rammes peler i perioden mellom klokken 07:00 og 19:00.

Mellom hver pel vil det også være behov for å ytte lekter, rigge til utstyr og klargjøre ny pel. Dette er arbeid som kan være nødvendig å utføre på kveldstid, men dette arbeidet skal ikke føre til noe særlig støy.

Det vil gjennomføres støymålinger på utsatte steder på begge sider av Mjøsa, og det vil være et program som overvåker både ytre miljøpåvirkning og konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa.

Siden pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra åte, vil også sikkerhet til mannskapet om bord på åten følges nøye.

Tangenvika i Stange har vært selve riggområde og fungerer som mottak og lagringsplass for rør. Alt av utstyr som peler, kran og lekter sammenstilles på et område som Bane NOR besitter før utstyret skal fraktes med lekter til Moelv. Lekterne består av moduler som hver for seg er på størrelse med en liten container.

Fakta: E6 Moelv–Roterud

Den planlagte veistrekningen E6 Moelv–Roterud i Innlandet inkluderer en kryssing av Mjøsa mellom Moelv og Biri.

Nye Veier har ansvar for planlegging, bygging og drift av denne veistrekningen. COWI er engasjert som rådgiver og Keller er entreprenørselskapet som skal gjennomføre selve prøvepelingen.

I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru.

Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet går rundt en kilometer sør for dagens bru. Det er det søndre alternativet som nå skal undersøkes nærmere, siden man i nord har nok data om grunnforholdene fra utbyggingen av dagens bru.

Kunnskapen fra prøvepelingen vil inngå som en del av grunnlaget for planleggingen og prosjekteringen for ny refelts bru fra Moelv til Biri.

Prøvepelingen omfatter måling av:

  • Bæreevne for fundamenter i Mjøsbunnen.
  • Montasjemetoder og montasjeverktøy.
  • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • Støy over og under vann.
  • Strømning og bølger i vannet.
  • Partikkelspredning fra omrørte bunnsedimenter.

Gjennomføringen av prøvepelingen avhenger av at det ikke blir for kaldt for hydraulikken og utstyret som skal brukes langs Mjøsa. Blir det for kaldt kan arbeidet midlertidig utsettes eller stanses.

Et reguleringsforslag for ny Mjøsbru skal etter planen sendes ut i 2024. Et mulig vedtak om hvor ny Mjøsbru skal bygges kommer tidligst mot slutten av 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur