Foto: OFV
Publisert: 20.06.2024 

Når langtidsplaner får ulik betydning

Nylig samlet Stortinget seg om en historisk langtidsplan for Forsvaret Samtidig er hele Stortinget enige i at det skal utarbeides en langtidsplan for Politiet. I transportsektoren har vi i mange år hatt en langtidsplan, Nasjonal transportplan (NTP), men hvilken forutsigbarhet gir den egentlig? spør fagsjefene.

Dette er en kronikk av Siri Hov Eggen, fagsjef i OFV og Rikard G. Knutsen, fagsjef OFV. Innlegget gir uttrykk for skribentenes holdninger.

I en tid preget av usikkerhet og behov for samling og klare beskjeder, er det nødvendig at Stortinget samler seg rundt sikkerhetspolitikken. Dette fordi investeringene som kreves er enorme og langsiktige. Planlagte investeringer må blant annet tåle vekslende Stortingsflertall og en form for forutsigbarhet.

Siri Hov Eggen. Foto: OFV

I transportsektoren skal mange store og langsiktige investeringer gjøres fremover. Landet skal fortsatt bygges, mobiliteten skal sikres og vi skal bli flinkere til å ivareta naturen på en bedre måte. Da er det et problem når ny NTP graderes i viktighet, og blir gjenstand for ulikt politisk flertall.

Finansieringen er høyst usikker

Opposisjonen i Stortinget har ved behandlingen av NTP for perioden 2025-2036 samlet seg om en rekke prosjekter som bør gjennomføres og startes opp raskere enn det regjeringen selv legger opp til. Men hvilken forutsigbarhet sitter sektoren og samfunnet igjen med når det nå blir fullstendig usikkert hvordan disse skal finansieres? Det er ikke enighet om noen økt økonomisk ramme totalt sett, og i hvert fall frem til statsbudsjettet for 2026, er det fortsatt SV regjeringen skal forhandle med. De har ikke lik inndekning og prioritering i sine forslag som for eksempel Høyre eller Rødt har.

Trenger målestokkonkurranse i jernbanesektoren

Veisektoren har de senere årene lyktes godt med å få mer ut av hver krone investert. Det samme kan neppe sies om jernbanen. Behovet vokser og vokser, til tross for milliardinvesteringer de senere årene. Politikerne bør nå sette foten i bakken og se på sterkere virkemidler for å få til en målestokk-konkurranse også her. Vi har sett det før, og det virker.

Ta tak i forfallet

Planer både skal og bør endres hvis forutsetningene endrer seg betraktelig. Men NTP, som en viktig langtidsplan, må få et betydelig sterkere status. OFV mener at planen må  i mye større grad fange opp, avsette midler og iverksette konkrete tiltak i den sentrale delen av fylkesveinettet som lider under sterkt forfall. Stortinget peker i sin behandling av NTP at flere alvorlige ulykker kommer av dårlig standard på veiene. Men å sikre vedlikeholdsetterslepet særlig på fylkesveier gjøres det ingen ting med utover å peke på fylkeskommunene. Transportsektoren har en helt sentral rolle i å ivareta beredskapen vår. Uværet «Hans» og en tøff og snørik vinter har for alvor vist hvor store sårbarhetene egentlig er.

Rikard Gaarder Knutsen. OFV

Investeringer i transportsektoren er store og omfattende. Planleggingstiden er lang og en rekke arealer båndlegges ofte over mange år. Det er mange berørte parter som har behov for en større grad av forutsigbarhet enn det den Nasjonale transportplanen nå bidrar til.

Tiden vil vise hvilke av prosjektene det er skapt flertall for blant opposisjon som faktisk blir realisert.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur