NGIs Lars Andresen og Espen Eek er stolte over å ha dratt i land kontrakten som skal sikre døgnkontinuerlig miljøovervåking av anleggsprosjekter. Foto: NGI
Publisert: 29.09.2020 

NGI vant innovasjonsprosjekt for døgnkontinuerlig miljøovervåking av anleggsprosjekter

Bærum kommune inngår kontrakt med NGI om å utvikle og levere et system som kontinuerlig måler miljøbelastning rundt anleggsplasser. Overvåkingssystemet vil gjøre det mulig å iverksette tiltak umiddelbart.

Web- og mobilportalen som NGI (Norges Geotekniske Institutt) nå skal utvikle, vil sikre at byggherrer, entreprenører og kommuner får informasjon om aktivitet i anleggsprosjektet som kan skade mennesker og natur. Den store forskjellen fra tidligere er at informasjonen kommer idet aktiviteten skjer og at alle miljøparametere blir samlet i en IT portal hvor flere brukere har tilgang og tilpasset informasjon.

– Samfunnsnytte, bærekraft og innovasjon gjør prosjektet strategisk viktig for NGI. Dette prosjektet viser også at vår satsning NGI Digital som blant annet utvikler systemer for ulike typer digitale leveranser har vært riktig. Der vi tidligere leverte rapporter i etterkant, skal vi nå levere en heldigital løsning hvor kunder og samarbeidspartnere i sanntid kan få miljøovervåkingsdata direkte inn på mobil, laptop eller pc, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Nybrottsarbeid

Å utvikle en sensor-til-kunde dataservice som gjennom målinger sikrer at inngrep i terrenget ikke påfører innbyggere og natur skadelige miljøpåvirkninger, er nybrottsarbeid.

– Ja, dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt, hvor vi ved NGI vil utvikle helt nye, løsninger. Styrken vår er at vi har dybdekunnskap om det som skal måles og har hatt en avdeling for instrumentering og overvåking siden 1950 tallet. I tillegg har vi nå bygd oss opp solid digital kompetanse, slik at vi også kan levere etterspurte digitale løsninger, sier Andresen.

Foregangskommunen Bærum

Framover vil store prosjekter som Ringeriksbanen, ny E-16, Fornebubanen og E-18 generere flere millioner kubikk med jord- og løsmasser som kan skape miljøutfordringer. Bærum kommune ønsker derfor å overvåke og utnytte ressursene best mulig. Med bedre og sikrere overvåking vil det også være mulig i større grad å gjenbruke massene.

– Pilotprosjektet vil kvalitetssikre løsningen og gi praktisk erfaring før den kan bli anvendt på de mange utbyggingsprosjektene som kommer i Bærum og omegn den neste ti-års perioden, sier prosjektdirektør i Bærum kommune, Tore Gulli.

Andresen roser Bærum kommune for at de har satt i gang prosjektet og det positive i at Viken fylkeskommune gjennom Regionalt forskningsfond Viken har virkemidler som kan delfinansiere slike satsinger:

– Bærum kommune har en egen innovasjonsstrategi. Det er morsomt for NGI som et forskningsinstitutt å jobbe med en kunde som etterspør nye løsninger og innovasjon av deres offentlige tjenester.

Oppdragende miljøsatsing

Den ambisjonen bekrefter Gulli.

– Ja, vi ønsker at bygg- og anleggsbransjen skal endre seg. Der det tidligere var en fragmentert bransje, hvor flere aktører i etterkant målte eksempelvis vannkvalitet, støy og geoteknikk, ønsker vi nå å samle alt på ett sted og måle i sanntid. Det vil gi mye bedre muligheter for oss å registrere uønskede hendelser raskt og gi entreprenøren som utfører arbeidet mulighet til å gjøre tiltak før en skade kan oppstå, sier Gulli.

Til sammen var det 13 nasjonale og internasjonale konsortier som ønsker å være med i konkurransen til Bærum kommune.

– NGI vant fordi de skåret høyest på erfaring og kompetanse, sier Gulli.

Tester ut løsning på pukkverk i Bærum

De neste 12 månedene vil NGI utvikle og teste systemløsningen under realistiske forhold ved Franzefoss pukkverk på Steinshøgda i Bærum.

– Her vil vi velge ut og plassere sensorer som registrerer en rekke kjemiske og fysiske parametere, sier Espen Eek, teknisk ekspert ved NGI.

De kjemiske sensorene vil måle olje, nitrat, ammoniakk, giftstoffet krom 6, saltinnhold, oksygen og pH, mens fysiske sensorer vil registrere værdata og måle støv, støy, vibrasjoner, temperatur og partikkelkonsentrasjon i vann.

NGIs skyløsning

Alle dataene blir lastet opp i skyløsningen som NGI har utviklet. Blir det da registrert overskridelse av en grenseverdi for miljøparameter, sendes det en alarm fra skyløsningen til kunden.

– For kjemiske parametere er det en særlig utfordring å sikre presise målinger over tid og i varierende miljøforhold. Her har vi kommet langt for noen parametere, mens vi trenger å videreutvikle målinger av olje, ammonium og krom-6, sier Eek.

Interesserte samarbeidspartnere

Prosjektdirektør Gulli forteller at pilotprosjektet er blitt møtt med stor interesse.

– I tillegg til Bærum kommune er BaneNor, Statens Vegvesen, Asker og Bærum Vannverk, Skanska Industrial Solutions, Franzefoss Pukk og Topaas og Haug samarbeidspartnere i prosjektet. Disse samarbeidspartnerne har stor interesse av at det nå utvikles ett samlet system for å måle miljøbelastninger i sanntid. En slik løsning finnes ikke på markedet i dag.

NGIs toppsjef er ydmyk, men ikke overrasket, over å vinne anbudskonkurransen.

– NGI har lang erfaring med overvåking og bruk av sensorer under tøffe forhold på offshoreinstallasjoner for olje & gass og offshore vind. Dette blir et krevende prosjekt som vi, i samarbeid med Bærum kommune, skal forsøke å løse til det beste for alle.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur