Foto: Privat
Emner
Tekst
Gunn Iren Kleppe
Publisert
12.11.2021

Norsk tunnelekspertise til Chile

Arild Søvik skal lede norsk tunnelbransjes internasjonale fremstøt til Chile. Med en helhetlig tilnærming og hele det norske virkemiddelapparatet i ryggen, er sjansene gode for suksess.

– Vi har lang erfaring med å bygge tunneler i Norge, vi er jo kanskje en av de ledende tunnelnasjonene, sier Arild Petter Søvik, prosjektleder for Team Norway fra Norwegian Tunnelling Network (NTN).

– Vi har utviklet måter og metoder å gjøre dette på over lang tid og vi har vært gjennom mange store, komplekse og vanskelige prosjekter, påpeker han.

Initiativet fra NTN er et High Potential Opportunity (HPO) program i samarbeid med Innovasjon Norge, med hele det norske virkemiddelapparatet i ryggen og et tett samarbeid med Eksportfinansiering Norge.

– Jeg tror det er viktig at vi konkurrerer også internasjonalt for å fortsatt være sterk i Norge, tilføyer Søvik.

– Det som er styrken til Norge er at vi er svært gode på å både planlegge men også gjennomføre kostnadseffektive tunnelprosjekter, slår han fast, samt å tilpasse investeringer i forhold til trafikkmengde og risikoforhold.

Videre er den norske metoden med boring og sprengning hvor fjellet brukes som bærende konstruksjon kostnadseffektiv, og passer godt både i Chile og andre steder.

– Vi har jo også en veldig stor leverandørindustri som er svært god på dette med leveranser innenfor tunnel, fortsetter Søvik.

Blant annet ligger norske leverandører fremst i verden både når det gjelder maskineri og utvikling av digitale verktøy. Og Norge ligger helt i topp når det gjelder prosjektgjennomføring ved bruk av digitale verktøy.

Samarbeid og synergi

De internasjonale initiativene innebærer også samarbeid med andre fagnettverk.

– Vi ønsker ikke bare å promotere tunnel og undergrunns konstruksjoner, men vi promoterer også dette med bro og bærende konstruksjoner, forteller Søvik.

Norsk ekspertise på forvaltning, drift og vedlikehold av veinett mener han også er interessant for de markedene de går inn i, og Norge har mange dyktige leverandører innen intelligente transportsystemer (ITS).

– Hva med suksesskriterier?

– Det som er viktig når man går ut i nye markeder, det er jo at man skal ikke tro at vi sitter med løsningen på alt, understreker Søvik, men å være åpen for samarbeid og læring og å ta med erfaring tilbake.

En viktig suksessfaktor er kjennskap til lokale forhold med hvordan anskaffelser, kontrakter og prosjekter gjennomføres. Man må også kjenne kulturen og hvordan man skal oppføre seg i markedet. Her er Innovasjon Norge og den norske ambassaden gode ressurser.

Et steg videre

– Vi har hatt mange suksesshistorier i Norwegian Tunneling Network tidligere hvor vi har vært inne i nye markeder, og fått eksportert norsk kompetanse og ikke minst norske produkter og tjenester. Det vi ser nå er at ved bruk av hele virkemiddelapparatet så vil vi legge til rette for at vi kan gå et steg videre i dette. Dette er ikke et beskjedent fremstøt, men det blir et mye mer koordinert og planlagt fremstøt, understreker Søvik.

– Vi stiller med et virkemiddelapparat som er til støtte i en lang periode, som gjør at leverandørene kan føle seg langt mer trygge på den satsingen vi gjør i dette markedet, forteller han.

Det skal også etableres et «safe landing» kontor som støtter opp om etablering i markedet og vil gi en lokal postadresse.

– Jeg ser jo for meg at den måten vi gjennomfører dette opp-og-gå programmet i Chile, at det er noe vi kan ta med oss til nye markeder ved neste anledning.

Ifølge Søvik passer Chiles fokus på bærekraft og det grønne skiftet godt med det norske fokuset på å redusere klimakostnader og mer bærekraftig gjennomføring i prosjekter, noe som kan være en viktig suksessfaktor. Det norske fokuset på R&D kan også være en god eksportartikkel.

– Jeg synes det er et veldig viktig fokus, for vi har veldig mye å hente innenfor bygg- og anleggsbransjen når det gjelder bærekraft og grønne løsninger. Og etter min mening sitter mange av leverandørene i dag med gode løsninger som man egentlig i langt større grad kan få inn i bransjen, hevder han.

– Vi ønsker å komme med helhetlige løsninger fra tidlig planlegging til leveranser, drift og vedlikehold, oppsummerer Søvik.

Og foruten synergier mellom leveranseområder er det også ønske om samarbeid innenfor kunnskapsformidling, nærmere bestemt mellom NTNU og SINTEF og universiteter i Chile.

Hva skjer

Leverandørene er informert om virkemiddelapparatet og det er startet en markedsstudie med mål om å raskt få på plass en oversikt over aktuelle prosjekter i Chile de nærmeste årene.

Blant annet skal Chile og Argentina sette i gang store prosjekter med tunneler gjennom Andesfjellene—to veiprosjekt og et baneprosjekt—som er svært interessante.

– Så skal vi inn og analysere nøyaktig hvordan de gjennomfører anskaffelsesprosessene sine, slik at vi er godt forberedt inn mot dette når vi skal gå inn i dialog med fremtidige partnere i Chile.

Det er ikke en målsetning å ta 100 prosent i hver enkelt kontrakt, men det er en målsetning å kunne være en stor bidragsyter inn mot de ulike prosjektene, forklarer Søvik.

– Med det virkemiddelapparatet vi har og med de mulighetene vi har gjennom eksportfinansiering, så åpner det plutselig for nye løsninger på samarbeid, men vi ser det som naturlig å også etablere samarbeid med lokale aktører for å få gjennomført den type prosjekter.

For oss er det viktig at vi har suksess fra dag én, og at vi forsøker å få til prosjekter som vi vet vil lykkes også. Jeg tror vi vil kunne vise til store internasjonale muligheter gjennom disse initiativene som blant annet Norwegian Tunneling Network gir, og dette kan gi leverandørene våre ekstra muligheter for vekst, sier han.

Neste steg er å reise til Chile for å møte viktige interessenter og beslutningstakere, og aktiviteter er allerede under planlegging. På grunn av pandemien er en reise dit mest realistisk først i mars-april 2022.

– Det er mye som skjer nå i 2022 i dette initiativet. Det vi planlegger nå er rett og slett stedlig tilværelse og så ønsker vi resultater ganske raskt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur