Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nydyrkingsfond kan spare milliarder
Nydyrkingsfond kan spare milliarder Foto: Nye Veier

Nydyrkingsfond kan spare milliarder

Et fond for nydyrking kan på en kostnadseffektiv måte sikre lavt netto tap av matjord og opprettholdelse av produksjonsevnen. For samfunnet kan gevinstene være store.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 28.November.2019

Det viser en rapport Samfunnsøkonomisk analyse AS har gjort for Nye Veier. I gjeldende NTP tydeliggjøres det at jordvern er en nasjonal interesse som transportetatene, herunder Nye Veier AS, skal vie stor oppmerksomhet i retningslinjer og arbeid. Et fond for nydyrking kan bidra til å sikre opprettholdelse av landbrukets produksjonsevne på en kostnadseffektiv måte, ifølge rapporten.

– Nye Veier mener det er viktig å velge løsninger som unngår at jordbruksareal brukes til veiformål. Vi klarer ikke å unngå å berøre dyrket mark når store samferdselsprosjekter bygges, men vi kan gjøre noe for å minimere prosjektenes fotavtrykk. Rapporten viser at et nydyrkingsfond både kan redusere kostnadene og gi mer jord for pengene, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

I 2017 ble ca. 4 000 dekar dyrket jord og 4 700 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål i Norge. Bygging av vei og bane stod da for ca. 16 prosent av denne omdisponeringen. For å kompensere for tap av matjord har man i flere prosjekter valgt å gi fysisk kompensasjon, herunder blant annet flytting av jord som del av entreprenørens utførelse.

I gjeldende NTP understrekes det at «det er viktig at slike tiltak gjennomføres med mål om størst mulig nytte». I «Ny Jord»-prosjektet i forbindelse med Statens vegvesens bygging av E18 Retvet – Vinterbro, er den gjennomsnittlige forventede kostnaden for gjennomføring av de prosjekterte jordflyttingstiltakene anslått til ca. 310 000 kr per dekar. Til sammenligning er det godt dokumentert at nydyrking av jord normalt koster 8 000 – 23 000 kr per dekar, med et forventet gjennomsnitt på 10 000 per dekar.

– Vi som jobber med grunnerverv erfarer at den beste kompetansen ligger hos bøndene selv. Vi tror derfor det er smart å la bøndene dyrke jorda og entreprenøren bygge veien. Forutsatt at all omdisponert jord faktisk ble fysisk kompensert for med de kostnader eksempelet over viser, og man heller betalte inn eksempelvis 10 000 kroner per dekar til et nydyrkingsfond, ville man raskt kunne oppnå en besparelse på over to milliarder kroner årlig, forteller Magne Bye, fagansvarlig grunnerverv i Nye Veier.

Et fond for nydyrking vil være konstruert slik at den som omdisponerer dyrket jord, for eksempel en veibygger, betaler inn et beløp per dekar som overføres til fondet. Den som ønsker å nydyrke jord kan så søke om tilskudd til dette fra samme fond. Ideelt sett bør størrelsen på innbetalingen til fondet variere med kvaliteten på jorden som blir beslaglagt, påpeker rapporten.

Jo større geografisk nedslagsfelt et fond har, dess mer kostnadseffektivt vil det være. En slik modell vil muliggjøre at tap av jord i et område erstattes med nydyrking der hvor det er mest hensiktsmessig. På den andre siden vil det være fordelingsmessige hensyn som taler for mindre geografiske områder. Det kan være et ønske at den bonden som mister jord skal ha fortrinnsrett til støtte, eller at bønder innenfor samme område skal bli prioritert framfor alle andre.

– Nye Veier finner konklusjonen til rapporten såpass interessant at vi nå ser nærmere på muligheten for å etablere et nydyrkingsfond i Norge, sier Bye.

Mest Lest

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Leverer VVS til Oslos nyeste smartbygg

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Vannforsyning ved krisesituasjoner

HMS i anleggsnæringen – Arbeidstilsynets prioriteringer

Mapei leverandør til Follobanen

Jernbanedirektoratet har besvart SJs klage

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

Som planlagt mellom Tvedestrand og Arendal

Signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Lansert forladerløsning for jernbaneapplikasjoner

Historien om menneskene som sprengte i fjell

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Verdens mektigste vannkvinne

Skreddersydd Beredskapstog

Vi kan bygge lange og lette hengebruer

Smart teknologi kan gi bedre mobilitet og mindre trafikk

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

– Vi begynner å se konturene av en løsning

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

Forlenger bruas levetid: Norges største katodiske prosjekt

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Tester ut 32,5 tonns aksellast

Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

Forbauset over hvor godt det fungerer

Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma

En bru klemmes inn

Kollisjon mellom bil og dyr hver dag

NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Leverer over 200 ladeuttak til Stavanger

Sparer 2100 kWh i uka med radarstyrt gatelys

20 millioner til gang- og sykkelvei

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Evenes – stor kontrakt til Harstad Maskin

Fremtidens veger

TOOLS åpner ny Harstad-avdeling

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Tar i bruk hele «verktøykassa» på Sørumsand stasjon

Tildeling av kontrakt for trafikkpakke 1-sør skjer i oktober 2018

Har bylufta blitt bedre eller verre de siste årene?

Internasjonal nyhet: Elektrisk gravemaskin på 25 tonn

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Nye Veier går videre med entreprenør og rådgivere for byggingen av E6

Miljøfartsgrenser kommer og går

Små elektriske kjøretøy blir likestilt med sykkel

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Ny E16 kan avlaste Oslo-trafikken

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

NCC ordreregistrerer andre fase av Færøyene-entreprisen

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

Slik kan maskinleverandørene påvirke miljøet

Viktig med bompenger for elbil

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Eit steg nærare ei nasjonal ramme for vindkraft

En mer rettferdig fordeling bør komme

For mye og for lite vann

Krafttak i høyfjellet er i mål

Selvkjørende biler er fortsatt langt unna

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner

Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Nytt verktøy for jernbaneteknisk prosjektering: – Allerede på modellstadiet kan vi nå oppdage og unngå feil

Storstilt oppgradering av Kongsvingerbanen

Veiprising – Et Smartby-initiativ som bidrar til et smartere miljø ved hjelp av finansieringsløsninger

Økte statlige bevilgninger kutter bompengegjeld

Norges største veikontrakt

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Veiforfall helt i det blå

Signerte kontrakter som vil gi økt kapasitet på Vestfoldbanen

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Veiprosjekter klart de mest vellykkede sammenlignet med andre sektorer

Byggeprosess på skinner i Moss

Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema

Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

Eksperten på arbeidsklær slår seg sammen med eksperten på verneklær

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Flirt-tog nr 100 overtatt

Kassene som gir grønn bygate

Sporveien anbudsklare med trikketiltak på Majorstuen

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi