Vannprøvetaking. Foto: Jony Moen / Nye Veier
Publisert: 24.06.2020 

Nye Veier kartlegger vannkvalitet og naturverdier langs E18 Dørdal-Tvedestrand

Nye Veier kartlegger vannkvalitet og forekomsten av naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander i vassdragene langs E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand.

Undersøkelsene startet opp i april og skal pågå i tre år.

Nye Veier skal bygge ut ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Det er E18 Dørdal-Tvedestrand som er prioritert for utbygging i første omgang. Undersøkelsene skal etter hvert gjennomføres på hele strekningen fra Dørdal til Grimstad. Undersøkelsene omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi i vassdragene inkludert elvemuslinger og miljø-DNA.

– Undersøkelsene er en del av forberedelsene til utbyggingen av nye E18. De er nødvendige for at vi skal kunne vurdere tiltak for å hindre at vannkvalitet og naturverdier forringes i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg til forundersøkelsene vil det også bli gjennomført miljøovervåkning underveis mens anleggsarbeidene pågår, sier Jørn Rinde, prosjektsjef for E18 Dørdal-Tvedestrand i Nye Veier.

Det er Norsk Institutt for bioøkonomi skal utføre forundersøkelsene av vannkvalitet.

– I kartleggingen er det lagt stor vekt på av forekomster av elvemusling, en nasjonal forvaltningsart som har stort fokus hos fylkesmannen i Agder. Undersøkelsene vil også ha fokus på vannkjemi, bunndyr, alger og fisk og mulig påvirkning fra veianlegget, sier miljørådgiver Espen Hoell i Nye Veier.

Innsamling av miljø-DNA

En metode som skal tas i bruk er innsamling av miljø-DNA. Levende organismer avgir DNA til miljøet rundt seg og ved å filtrere vann gjennom et filter blir DNA-et samlet opp. Kartleggingen vil avdekke om det finnes forekomster av elvemusling, andre sjeldne arter og om det finnes fremmede, svartlistede, arter i vassdragene. Det er viktig å vite for å hindre at fremmede arter unødig spres med anleggsmaskiner.

Status for prosjektet E18 Dørdal-Tvedestrand

Planoppstart for reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand vil bli varslet tidlig høsten 2020. Det tas sikte på at reguleringsplanen skal legges fram for vedtak i de seks berørte kommunene før sommeren 2021. COWI AS skal utarbeide denne reguleringsplanen på vegne av Nye Veier.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur