Slik ser man for seg at den nye stasjonen i Moss vil se ut fra framsiden. Illustrasjon: Bane NOR
Publisert
05.01.2020

Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024

Når Follobanen står ferdig i 2022 blir reisetiden fra Moss til Oslo S ca 30 minutter og med 10 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss gir det muligheter for økt frekvens på togene. – Nytt dobbeltspor gjennom Moss er i hovedsak et kapasitetsøkende tiltak.

– Dette for å kunne kjøre flere tog på Østfoldbanen, sier Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef i Bane NOR, til Samferdsel & Infrastruktur.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss. Gamle Moss stasjon vil bli stående slik den er, men all jernbaneinfrastruktur vil bli fjernet.

– Det skal bygges cirka 10 kilometer nytt dobbeltspor fra Sandbukta i Moss kommune til Såstad i Rygge kommune. Dette for å knytte samme to dobbeltsporparseller som ble tatt i bruk i 1996 og 2000. På strekningen skal det bygges to tunneler. En under Moss by på cirka 2,7 kilometer og en fra stasjonsområdet i Moss til Carlberg i Rygge på cirka 2,3 kilometer, forklarer Rasmussen.

Ny stasjon

I tillegg vil prosjektet omfatte bygging av ny jernbanestasjon i Moss.

Illustrasjon: Bane NOR

– Den vil ligge langs havna og kun et kort stykke syd for dagens stasjon. Stasjonen vil få fire spor til plattform. To spor for regiontog med 350 meter lange plattformer, og to spor med 250 meter plattformer for lokaltogene som snur i Moss. Som en del av tunnelen under Moss skal det bygges en cirka 400 meter lang løsmassetunnel inn mot den nye stasjonen. Byggingen i Moss og Rygge kan by på utfordringer med varierende grunnforhold og forekomster av kvikkleire.

Forberedelsene har pågått siden 2017, mens byggestart på prosjektet, som skal stå klart om cirka fem år, starter opp i disse dager.

– Arbeidsfellesskapet Implenia og Acciona har startet opp med supplerende grunnundersøkelser og har også startet opp sin prosjekteringsorganisasjon. De første arbeidene ute har planlagt oppstart i løpet av november. Man planlegger da å starte på de to tunnelene og arbeider med løsmassetunnelen, sier Rasmussen.

Klart om seks år

Hele prosjektet forventes å være ferdig i 2025, men allerede året før skal togene kunne gå.

Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Bane NOR

– Planen er at første tog skal kjøre på det nye sporet i desember 2024. For at dette skal være mulig, må vi i gang med de jernbanetekniske installasjonene i løpet av 2022. Det vil bli inngått to jernbanetekniske kontrakter i løpet av 2021. En på spor og kjøreledning og en på elektro og tele.

Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog.

– Selve stasjonsbygget i Moss vil bygges i to faser. Da vi har behov for å rive dagens spor for å få gjort alt ferdig. Slik at fase to på stasjonen skal ferdigstilles i løpet av 2025. Samtidig som vi river hele den gamle strekningen og tilbakefører enkelte strekninger til landbruksarealer.

Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet. Med andre ord vil prosjektet ha stor betydning for transporten på strekningen. Så langt går alt etter planen.

– Prosjektet følger i all hovedsak planlagt fremdrift. Vi har gjennomført en omfattende arkeologisk utgravning og to større entrepriser.

God planlegging

– Den ene entreprisen har vært det vi har kalt forberedende arbeider og har inkludert ombygging og fjernstyring av Moss stasjon, bygging av midlertidig spor nærmere Moss havn, for å frigjøre områder for bygging av ny stasjon, og fjerning av cirka 70 000 kubikkmeter fjell i en ny skjæring i Sandbukta. Entreprenør har vært Leif Grimsrud AS. Videre har vi hatt en riveentreprise for riving av bygg i området for løsmassetunnel og ny stasjon. Entreprenør på den har vært Norsk Saneringsservice, oppsummerer Rasmussen.

Hvilke utfordringer kan dere møte som eventuelt kan forsinke prosjektet?

– Deler av prosjektet skal bygges midt i Moss by, og det kan oppstå komplikasjoner som kan gi forsinkelser, men slik er det vel i alle byggeprosjekter. Det er viktig å få på plass en god planlegging av alle aktiviteter.

Under perioden vil det også bygges et nytt hensettingsanlegg i byen, altså parkering for alle lokaltogene som går til Moss.

– Lokalisering av dette anlegget er ennå ikke på plass, avslutter Rasmussen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur