Emner
Publisert
20.12.2017

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Kystverket er med på et nytt forskningsprosjekt som skal stake opp kursen mot nullutslippshavner. Et nytt forskningsprosjekt ledet av SINTEF skal se nærmere på hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli nullutslippshavner og energiknutepunkt for lav- og nullutslippsdrivstoff. Kystverket er en av prosjektdeltakerne sammen med Kristiansand Havn KF, Narvik Havn KF, Oslo […]

Kystverket er med på et nytt forskningsprosjekt som skal stake opp kursen mot nullutslippshavner.

Et nytt forskningsprosjekt ledet av SINTEF skal se nærmere på hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli nullutslippshavner og energiknutepunkt for lav- og nullutslippsdrivstoff. Kystverket er en av prosjektdeltakerne sammen med Kristiansand Havn KF, Narvik Havn KF, Oslo Havn KF, KS Bedrift Havn og Norske Havner.

Lite forskning

Som sentrale aktører i både land- og sjøtransport vil havnene ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet for å ta i bruk mer lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren. Det er imidlertid lite forskning og kunnskap om denne nye rollen for havnene, hva det betyr for havnedriften, og hvordan de skal gjennomføre overgangen til å bli nullutslippshavner.

Prosjektet «Transition Towards Zero Emission Ports (TRAZEPO)» skal identifisere muligheter og barrierer som møter ulike typer havner, blant annet avhengig av deres geografiske plassering, ulike roller i regionale transport- og logistikknettverk, type eierforhold, og annet. Forskningsprosjektet skal blant annet utarbeide et veikart med anbefalinger om hvordan havnene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor

– Vi er glade for at prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet slik at vi kan bidra til å framskynde det grønne skiftet i havne-Norge og i sjøtransporten, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen.

Som transportetat er det viktig for Kystverket å støtte opp om og delta i FoU-arbeid som bidrar til oppnåelse av klimamålene i Nasjonal transportplan 2018-2029 og i klimameldingen.

Deltar i flere prosjekter

Kystverket deltar allerede i forskningsprosjektet «Greening the Fleet (GREENFLEET)», som også ledes av SINTEF og som skal analysere utfordringer og muligheter ved skipsfartens overgang fra fossilt drivstoff til lavutslipps energiteknologi. De to forskningsprosjektene vil utfylle hverandre og gi en helhetlig tilnærming til det grønne skiftet i sjøtransport og havn.

Utover prosjektlederen SINTEF er Kystverket den eneste aktøren som deltar i begge forskningsprogrammene.

TRAZEPO vil motta støtte 8,4 mill. kroner fra Norges forskningsråds program ENERGIX, og prosjektet skal vare i tre år med oppstart våren 2018.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur