Foto: Unsplash
Publisert: 20.12.2022 

Nytt nasjonalt ressursregnskap viser hvordan Norge bruker byggeråstoff

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.

– Vi i DMF har det overordnede ansvaret for bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser, og arbeider for å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag om mineralnæringen og samfunnets fremtidige behov. Ressursregnskapet som nå er utviklet utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om næringen for byggeråstoff, og legger til rette for at myndigheter i større grad kan planlegge for morgendagens behov ut fra dagens mineralressurser, sier Randi Skirstad Grini, direktør for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Ressursregnskapet, som du finner her, viser hvordan vi som nasjon har brukt mineralressursene innen kategorien Byggeråstoff, basert på driftsrapportene uttak leverer til oss.

Fylker og kommuner får med det en god oversikt både over hva masser er blitt bruk til, levetiden på ressursene og transportavstander.

– Mye av denne kunnskap har vært tilgjengelige gjennom vår årlige publikasjon Harde fakta om mineralnæringen. Nå offentliggjør vi mer utfyllende informasjon både for hele landet og på kommunenivå, forteller Skirstad Grini.

Foreløpig inneholder ressursregnskapet kun tall for uttak av jomfruelig masse som reguleres av mineralloven, og tar dermed ikke høyde for produksjon eller bruk av overskuddsmasser og resirkulerte masser fra bygg- og anleggsbransjen. Disse massene utgjør en vesentlig andel av byggeråstoffet som hentes ut.

– Bærekraftig utnyttelse av overskuddsmasser er et viktig utviklingsområde for både mineralnæringen og oss i forvaltningen, slik at vi skal kunne drive bærekraftig naturressursforvaltning på systemnivå. DMF arbeider derfor med å få oversikt over disse massene, slik at de kan inngå i ressursregnskapet på sikt, forklarer Skirstad Grini.

DMFs ressursregnskap for byggeråstoff finner du her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur