Foto: Statens vegvesen
Tekst
Lars Holm
Publisert
20.01.2021

Nytt transportsystem i Bodø: Ny flyplass gir nye muligheter for byutvikling

Statens vegvesen har nylig levert Konseptvalgutredningen ‘Ny by Bodø’ til Samferdselsdepartementet. Ny lufthavn skal bygges og frigjorte arealene etter den gamle gir nye muligheter til å utvikle bolig- og næringsarealer og et grønt og fremtidsrettet transportsystem i Bodø. Utredningen foreslår til sammen 4,5 kilometer nye veger, med en totalkostnad på 591 millioner kroner.

Som administrasjonssentrumet i Nordland fylke vokser Bodø stadig. Regjeringen bestemte at Forsvarets nye hovedflyplass ikke legges til byen, dette har imidlertid ikke dempet pågangsmotet i byens befolkning, heller tvert imot. Som følge av at forsvaret skal ut av dagens lufthavn er det bestemt at hele lufthavnen skal flyttes lenger sørvestover og lenger unna Bodø sentrum. Dermed frigjøres dagens flyplass til helt nye bruksområder.

– Dette er et stort nok område til å utgjøre en ny sentrumsnær bydel med tilhørende behov for infrastruktur, sier Svein Bjørgo Larsen, Prosjektleder i Statens vegvesen.

– På bakgrunn av dette bestilte Samferdselsdepartementet en Konseptvalgutredning (KVU) som har blitt utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Kystverket og Avinor. Representanter fra disse aktørene har utgjort en prosjektstyringsgruppe som har hatt ansvar for utredningsarbeidet. Dette utredningsprosjektet har vi kalt "Ny by Bodø – Smart transport", der vi har sett på ulike virkemidler for Nullvekstmålet for personbiltrafikk i byområder som forutsetning.

Grønne løsninger for mange interesser

Hovedstrukturen i transportsystemet i Bodø styres på den ene siden av staten gjennom at flyplassen, hovedvegsystemet, jernbanen og delvis havnestrukturen eies og utvikles av staten og dens beslutninger. På den andre siden har lokalsamfunnet gjennom kommune og fylkeskommune sine behov for by- og områdeutvikling for befolkning og næringsliv. — Utfordringene i denne utredningen har vært å skape omforente løsninger på behovene for alle gjennom å skape et effektivt transportsystem til samferdselsknutepunktene, sier Larsen. — Samtidig har oppgaven vært å ivareta byutviklingsinteressene, særlig knyttet til samtidens forutsetninger om smarte byer og nullutslippsløsninger.

Adkomst til flyplass og ny bydel

I Nasjonal Transportplan har regjeringen vedtatt flytting av Bodø Lufthavn som et byutviklingsprosjekt som frigjør store sentrumsnære områder til byutvikling. Riksveg 80 som går gjennom Bodø forlenges til den nye flyplassen, og vil også bli en del av hovedvegsystemet for den nye bydelen.

Foto: Statens vegvesen

– Det finnes ikke noen reell adkomstveg til det nye flyplassområdet i dag, sier Larsen.

– I utredningen har vi vurdert flere alternative traseer frem til den nye lufthavnen. Vi har kommet frem til et konsept som fører den nye adkomstvegen sør for den nye bydelen, slik at den ikke danner en barriere mellom ny bydel og gammelt bysentrum. Denne delen av prosjektet er beregnet å koste 267 millioner kroner. Vi mener at denne løsningen gir best rom for byutvikling, samtidig som den gir et robust hovedvegsystem for hele Bodø. Her legger vi opp til en trinnvis utbygging som både gir effektiv og realistisk løsning for adkomst til den nye bydelen samtidig som at armen til flyplassen ivaretas på en god måte.

Potensial for myke trafikanter

De siste årene har økt tilrettelegging for gange og sykling hatt økende fokus i alle byutviklingsprosjekter hvor nullvekstmålet har vært overordnet. Når en helt ny bydel skal bygges for flere tusen mennesker er det derfor viktig at det tilrettelegges godt for gående og syklende i den fremtidige transportinfrastrukturen.

– Til tross for at Bodø ligger langt opp mot nord og dermed er i den situasjonen at værmessige forhold jobber litt imot oss, så utgjør sykkel 8 prosent og gange 24 prosent av dagens reiser, forteller Larsen.

– Samtidig er Bodø-området flatt og fint at det koster lite krefter å bevege seg på to hjul eller beina. Utredningen har funnet at for dagens by så ligger nesten halve befolkningen i kommunen innen 15 minutter sykkelavstand fra sentrum. Den nye bydelen vil ligge godt innenfor dette. I konseptvalgene har vi sett på sykkelkorridorer som knyttes sammen i et felles system og til den eksisterende sykkelinfrastrukturen, så det er et stort potensial for sykkel i Bodø.

Mulig nytt transportknutepunkt

Flyttingen av flyplassen frigjør også sjønære arealer i nordvest som kan brukes til næringsarealer og har potensial for ny havnevirksomhet. Dette åpner for et nytt godsknutepunkt med tett overgang mellom veg, luft, sjø og jernbane. Nasjonale behov fastslått av statlige myndigheter er fastslått som at vi skal ha en effektiv næringstransport som er klima- og miljøvennlig, og at det skal legges til rette for effektiv overføring av gods fra veg til sjø og bane. Dermed er også forlengelse av jernbanen frem til den nye flyplassen og mulig fremtidig havn en del av utredningen.

– Det stemmer at samtidig som at vi har jobbet med vegsystem og flyplass, så har vi også luftet muligheten for å flytte jernbanen til den nye bydelen og flyplassen. En flytting av jernbane vil fort komme opp i 4 - 7 milliarder kroner, og dette er en stor investering. Skal en forsvare slike kostnader må det etableres nye fremtidige godskorridorer, noe vi ikke har funnet. Samtidig ser vi jo dette i et tidsperspektiv på minst 40 år, så dette er også noe som må ses på dersom det dukker opp nye godskorridorer i fremtiden.

– Vi mener at vi med denne utredningen har kommet frem til gode løsninger trinnvis i takt med byutviklingen, avslutter Larsen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur