Meny
Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

Emner
ITS

Publisert
14.November.2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk.

Likevel er det interessant med innføring av ITS. Ikke bare vil nye ITS-tiltak gjøre byen smartere, men ITS gir også muligheter for å utvikle helt nye modeller for framskrivning av trafikk- og transportutviklingen. Dette er svært viktig for å kunne utvikle hovedstadsområdet som en smartby i verdensklasse sier Terje Rognlien, Sekretariatsleder, Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er i dag en viktig brikke i utvikling av stor-Oslo. Etatsdirektørene for veg og jernbane utgjør styringsgruppen sammen med Byråden for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus. Sekretariatet foreslår og forbereder planer for styringsgruppen og har således god innflytelse på byutviklingen.

Endringer i kollektivtilbud med Oslopakke 3

Oslo og Akershus er enige om en kraftig opptrapping av midler til kollektivtiltak i regionen. Det legges opp til finansiering av nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen og til Fornebubanen, Ny Sentrumstunnel for T-banen og Baneløsning Nedre Romerike. Videre er det satt av midler til oppgradering av hele trikkenettet og anskaffelse av nye moderne og universelt utformede trikker. Det er satt av betydelig ramme til modernisering av resterende deler av T-banenettet inkludert stasjoner. Blant annet prioriteres oppgradering av resterende del av Østensjøbanen og Furusetbanen de neste årene. Det er også satt av midler til planlegging av nye trikkeprosjekter.

CAF – leverandør av nye trikker til Oslo

Sporveien velger spanske CAF som leverandør av nye trikker til Oslo. (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA).

Dagens trikkepark er moden for utskifting og Oslo kommune har vedtatt kjøp av 87 nye trikker. Når alle nye trikker er levert, er målet å gi Oslo et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

Oslopakke 3 finansierer blant annet styrking av kollektivtilbudet:
Trikketilbudet i hovedstaden øker kraftig når de nye trikkene er på plass i 2024. Frem til da skal deler av skinnegangen skiftes og gater opprustes.

Bedre å gå og sykle med Oslopakke 3

– Oslopakke 3 finansierer utbygging av fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, samt de fleste investeringer på riksvegnettet i disse to fylkene. Målet er å forbedre dagens infrastruktur, redusere ulykker og miljøulemper, sier Rognlien.

Oslopakke 3 skal gjøre det bedre og tryggere å gå og sykle. Det settes av betydelige midler til tiltak som gjør det tryggere og mer attraktivt å sykle. Oslo kommune og Statens vegvesen har utarbeidet en ny felles plan for et sammenhengende sykkelvegnett bestående av kommunale og statlige sykkelanlegg. Målet er et finmasket sykkelvegnett som oppleves trygt å bruke for alle befolkningsgrupper, slik at sykkel kan ta en større del av fremtidig transportarbeid. I Akershus sin sykkelstrategi prioriteres trafikksikkerhetstiltak ved skoler, trygge sykkelveier og statlige regionale sykkelruter som knytter regionen sammen.

Oslo og Akershus vil vurdere å opprette et teknologifond der formålet blant annet kan være å bidra til at Oslo og Akershus kan være i front på utrulling av ny teknologi for en utslippsfri kjøretøypark, samkjøring og smarte reiser. De ambisiøse målene i Oslo og Akershus legger føringer for hvilke prosjekter og tiltak som partene vil prioritere innenfor rammen av Oslopakke 3. Tiltak som bidrar til å redusere bilbruken og økt bruk av kollektivtransport, sykkel- og gangtrafikk, og andre tiltak som reduserer utslipp fra veitrafikk, er virkemidler som vil bidra til å utvikle transportsystemet i en miljøvennlig retning.

Oslo Smart City strategi

Visjonen for Oslo er å gjøre den til en smartere, grønnere, mer inkluderende og kreativ by for alle borgere – en by som innoverer med borgernes interesse og trivsel i kjernen.

En smart by er en byutvikling visjon for å forbedre medborgernes liv ved å være åpen, forbundet, bærekraftig og innovativ. Smart applikasjon, utnyttelse og integrasjon av ny teknologi, sektorer og tjenester er nøkkelen til å dra nytte av det viktigste stykket i puslespillet: borgeren.

En smart by er en byutvikling visjon for å forbedre medborgernes liv ved å være åpen, forbundet, bærekraftig og innovativ. Smart applikasjon, utnyttelse og integrasjon av ny teknologi, sektorer og tjenester er nøkkelen til å dra nytte av det viktigste stykket i puslespillet: borgeren.

Et bredt spekter

Det finnes et bredt spekter av smarte byprosjekter i Oslo, fra å teste elektriske busser, byggeplasser med nullutslipp og ettermontering av eksisterende bygninger, til å utvikle sirkulasjonsbasert avfallshåndtering og grønne energisystemer. Eventuelle borgermedierte tjenester som kan digitaliseres, digitaliseres og borgernes behov er de ledende prinsippene for utvikling.

Les Også

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Transportsektoren gjennomgår en digitalisering på lik linje med andre sektorer. Nå ser Sintef Ocean på hvordan fergetrafikk og skipsfrakt kan bli mer effektivt med digitale tjenester og autonome fartøy.

Les Også

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Framtidens ITS-teknologi, selvkjørende biler og integrerte mobilitetssystemer kan redusere både kostnader og inngrep i naturen og endre gamle «sannheter» om hvordan vegen skal utformes. Det er blant konklusjonene i en analyse Multiconsult har gjort for…

På Forsiden Nå

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

På Forsiden Nå

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene

God luftkvalitet er en forutsetning for et godt miljø. Nå har Joma International, basert i Bergen, utviklet en betongbehandling som både er NOX-reduserende og vannavstøtende. Det innovative produktet bruker fotokatalytiske nanopartikler for å holde både betongen og omgivelsene rene.

På Forsiden Nå

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Snart ruller 14 togsett på hydrogen i Tyskland. Hos Jernbanedirektoratet følger de forsøket nøye. Snart må vi bli kvitt dieseltogene på norske skinner.

På Forsiden Nå

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» – ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.

På Forsiden Nå

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

– Det grønne skiftet vil kreve betydelige investeringer i fornybar energi. Dette er samfunnskritiske investeringer som vi alle kommer til å nyte godt av. Ulempene kommer imidlertid lokalt, og derfor er det viktig at vi forankrer investeringene hos dem det vil påvirke.