Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser
Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

EMNE: Its
PUBLISERT: 14.November.2018

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk.

Likevel er det interessant med innføring av ITS. Ikke bare vil nye ITS-tiltak gjøre byen smartere, men ITS gir også muligheter for å utvikle helt nye modeller for framskrivning av trafikk- og transportutviklingen. Dette er svært viktig for å kunne utvikle hovedstadsområdet som en smartby i verdensklasse sier Terje Rognlien, Sekretariatsleder, Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er i dag en viktig brikke i utvikling av stor-Oslo. Etatsdirektørene for veg og jernbane utgjør styringsgruppen sammen med Byråden for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus. Sekretariatet foreslår og forbereder planer for styringsgruppen og har således god innflytelse på byutviklingen.

Endringer i kollektivtilbud med Oslopakke 3

Oslo og Akershus er enige om en kraftig opptrapping av midler til kollektivtiltak i regionen. Det legges opp til finansiering av nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen og til Fornebubanen, Ny Sentrumstunnel for T-banen og Baneløsning Nedre Romerike. Videre er det satt av midler til oppgradering av hele trikkenettet og anskaffelse av nye moderne og universelt utformede trikker. Det er satt av betydelig ramme til modernisering av resterende deler av T-banenettet inkludert stasjoner. Blant annet prioriteres oppgradering av resterende del av Østensjøbanen og Furusetbanen de neste årene. Det er også satt av midler til planlegging av nye trikkeprosjekter.

CAF – leverandør av nye trikker til Oslo

Sporveien velger spanske CAF som leverandør av nye trikker til Oslo. (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA).

Dagens trikkepark er moden for utskifting og Oslo kommune har vedtatt kjøp av 87 nye trikker. Når alle nye trikker er levert, er målet å gi Oslo et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

Oslopakke 3 finansierer blant annet styrking av kollektivtilbudet:
Trikketilbudet i hovedstaden øker kraftig når de nye trikkene er på plass i 2024. Frem til da skal deler av skinnegangen skiftes og gater opprustes.

Bedre å gå og sykle med Oslopakke 3

– Oslopakke 3 finansierer utbygging av fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, samt de fleste investeringer på riksvegnettet i disse to fylkene. Målet er å forbedre dagens infrastruktur, redusere ulykker og miljøulemper, sier Rognlien.

Oslopakke 3 skal gjøre det bedre og tryggere å gå og sykle. Det settes av betydelige midler til tiltak som gjør det tryggere og mer attraktivt å sykle. Oslo kommune og Statens vegvesen har utarbeidet en ny felles plan for et sammenhengende sykkelvegnett bestående av kommunale og statlige sykkelanlegg. Målet er et finmasket sykkelvegnett som oppleves trygt å bruke for alle befolkningsgrupper, slik at sykkel kan ta en større del av fremtidig transportarbeid. I Akershus sin sykkelstrategi prioriteres trafikksikkerhetstiltak ved skoler, trygge sykkelveier og statlige regionale sykkelruter som knytter regionen sammen.

Oslo og Akershus vil vurdere å opprette et teknologifond der formålet blant annet kan være å bidra til at Oslo og Akershus kan være i front på utrulling av ny teknologi for en utslippsfri kjøretøypark, samkjøring og smarte reiser. De ambisiøse målene i Oslo og Akershus legger føringer for hvilke prosjekter og tiltak som partene vil prioritere innenfor rammen av Oslopakke 3. Tiltak som bidrar til å redusere bilbruken og økt bruk av kollektivtransport, sykkel- og gangtrafikk, og andre tiltak som reduserer utslipp fra veitrafikk, er virkemidler som vil bidra til å utvikle transportsystemet i en miljøvennlig retning.

Oslo Smart City strategi

Visjonen for Oslo er å gjøre den til en smartere, grønnere, mer inkluderende og kreativ by for alle borgere – en by som innoverer med borgernes interesse og trivsel i kjernen.

En smart by er en byutvikling visjon for å forbedre medborgernes liv ved å være åpen, forbundet, bærekraftig og innovativ. Smart applikasjon, utnyttelse og integrasjon av ny teknologi, sektorer og tjenester er nøkkelen til å dra nytte av det viktigste stykket i puslespillet: borgeren.

En smart by er en byutvikling visjon for å forbedre medborgernes liv ved å være åpen, forbundet, bærekraftig og innovativ. Smart applikasjon, utnyttelse og integrasjon av ny teknologi, sektorer og tjenester er nøkkelen til å dra nytte av det viktigste stykket i puslespillet: borgeren.

Et bredt spekter

Det finnes et bredt spekter av smarte byprosjekter i Oslo, fra å teste elektriske busser, byggeplasser med nullutslipp og ettermontering av eksisterende bygninger, til å utvikle sirkulasjonsbasert avfallshåndtering og grønne energisystemer. Eventuelle borgermedierte tjenester som kan digitaliseres, digitaliseres og borgernes behov er de ledende prinsippene for utvikling.

Mest Lest

Trafikkavtalen med Go-Ahead er signert

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

– Vi trenger en «vanntjenestelov»

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Krevende anleggsprosjekt på E134 Damåsen – Saggrenda

NSB og Nettbuss skifter navn til Vy

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

Modellerer fremtidens mobilitet

Asfalt er blitt stadig grønnere

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Norges første vei med digitale sensorer kan gi bedre infrastruktur

Sporveien velger CAF som ny trikkeleverandør

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Stor jernbaneteknisk kontrakt til AZVI s.A.

Robust levering til Norges største samferdselsprosjekt

Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Løsning for ny E6 i Åsen?

Norgestrafikken sikrest i Europa

Norge mangler nasjonale krav til datasikring

Ser større behov for skredsikring

Mer bærekraftig veiforvaltning

Felles bransje- og leverandørdag

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

E6-utbyggingen er i rute

Titania får Norges største hjullaster

Eksperten på arbeidsklær slår seg sammen med eksperten på verneklær

Sparer penger med grønne miljøtiltak

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Fare for ny flomtopp

Ny milepæl i Trikkeprogrammet

Årets asfaltprogram

Vann vår usynlige ressurs

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

God framdrift med arbeidene på stengte baner

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Undersøker dyrepåkjørslene

Forlenger bruas levetid: Norges største katodiske prosjekt

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Blant de første i landet med ISO 45001

Samfunnsaksept og kommunikasjon tema på høstmøte

Vegvesenets mål: Regionreformen skal ikke føre til ulempe for trafikantene

Investerer 90 millioner i nye maskiner – tredobler produksjonskapasiteten

Ny totalentreprise på E6 ut i markedet

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

RiskBIM kan bli en felles plattform

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Billigere vei i vellinga

Norske Tog øker driftssikkerheten på jernbanen med ABB-utstyr

Viktig med bompenger for elbil

Grunnvannet påvirker mer enn mange tror

Smart teknologi kan gi bedre mobilitet og mindre trafikk

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Satser på samferdsel og byutvikling i Bergen

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Norsk tunnel-løsning i Hong Kong

Kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Forslag til ny havne- og farvannslov

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Statsbudsjettet: Holder trykket på vegprosjektene

Skal planlegge gigantprosjektet Fornebubanen

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Nye E6 Soknedal i rute

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Skal bygge Hitra 2 vindpark

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Sweco med klimaoppfordring til EU

Asfalterer Norge på langs – og vel så det

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Satsing på samferdsel i statsbudsjettet

Først med CEEQUAL sertifisering

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Bergensbanen: Planar for 2018

Sjelden og viktig mulighet for norsk ITS-miljø

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet

Ja til digitalisering

Planavklaringar for viktige prosjekt

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia