Samferdselsministeren mottar de to utredningene lederne i etatene. Foto: Samferdselsdepartementet
Publisert: 29.09.2023 

Samferdselsministeren har mottatt to utredninger om utvikling av transportsystemet i Nord-Norge

– Regjeringen vil utvikle Nord-Norge for fremtiden, og gode løsninger for transport er grunnleggende. Konseptvalgutredningene om transportløsninger i Nord-Norge og Nord-Norgebanen gir innsikt i behov, kostnader og samfunnsnytte, og hvilke virkninger ulike konsepter har for samfunnssikkerhet og beredskap, urfolks interesser og rettigheter, klima, natur og miljø, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Nygård fikk i Narvik i dag overlevert to konseptvalgutredninger (KVU) av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet: KVU for transportløsninger i Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen. Etatene presenterte funn og anbefalinger sammen med Avinor og Kystverket som også har deltatt i utredningsarbeidet.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge omfatter alle transportformer og vil være en viktig del av regjeringens beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen. Hensikten med KVU Nord-Norgebanen har vært å utarbeide en grundigere analyse av hvilket jernbanekonsept som er mest aktuelt å gjennomføre. Begge utredningene har et tidsperspektiv på 40 år.

Er i gang med å styrke transportsytemet i nord

– Nord-Norge er tynt befolket og har lange avstander mellom byer og tettsteder. Dette gir betydelige transportutfordringer for både folk og næringsliv. For å utnytte den store verdiskapingen og bidra til at flere vil bo i landsdelen, er det viktig med mer effektiv og forutsigbar transport, sier samferdselsministeren.

Nygård peker på at regjeringen allerede er i gang med flere av utfordringene som KVU-ene omtaler.

– Vi kutter i flypriser og ser at flytrafikken er viktig i nord. Vi kutter i priser på ferjebilletter, noe som gjør det lettere for folk å bo over hele landet og ute i øysamfunnene våre. Vi har oppstart av E6 Mergård–Sommerset og Hålogalandsveien. Vi har 11 skip i rute på kystruten til Nord-Norge, sier samferdselsministeren.

KVU – grunnlag for å vurdere videre planlegging

De to utredningene er første steg i lengre utredningsprosess. De utgjør ikke et tilstrekkelig grunnlag for raske avklaringer.

– Jeg vil understreke at en konsepetvalgutredning ikke er en investeringsbeslutning, eller et tilstrekkelig grunnlag for en investeringsbeslutning. Med de to utredningene har vi fått faglige anbefalinger av hvilke overordnede konsepter som kan være aktuelle for videre planlegging, sier Nygård.

Begge konseptvalgutredningene skal på høring, og de skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Først deretter vil regjeringen fatte et konseptvalg før planleggingen eventuelt videreføres som et forprosjekt.

En slik prosess gjennomføres for alle store infrastrukturprosjekter som følger statens prosjektmodell og gjør at kunnskapsgrunnlaget blir enda bredere.

– Regjeringen har som mål å presentere et konsept for utvikling av transportsystmet i Nord-Norge i løpet av 2024, sier samferdselsministeren.

Anbefaler grunnpakke og forbedring av veier og jernbane

Statens vegvesen har koordinert arbeidet med den overordnede KVU-en for hele tranportsystemet i Nord-Norge. Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet har deltatt i utredningsarbeidet.

Anbefalingen er en «grunnpakke» av tiltak anslått til å koste 100 milliarder kroner kombinert med et optimalisernde prosjekt estimert til 77 milliarder kroner for å forbedre vei og jernbane, og 7 milliarder kroner til å bygge ny innfartsvei til Tromsø.

Anbefaler å utvikle eksisterende jernbaneinfrastruktur

Jernbanedirektoratet er ansvarlig for konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen. Direktoratet anbefaler å ikke bygge ny jernbaneinfrastruktur mellom Tromsø og Fauske. Viktige grunner er blant annet dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, svært store klimagassutslipp, store naturinngrep og negative konsekvenser for reindriftsnæringen.

Jernbanedirektoratet anbefaler i stedet å utvikle eksisterende jernbaneinfrastruktur i landsdelen, med blant annet delektrifisering av Nordlandsbanen, terminaltiltak for bedre godshåndtering og flere kryssingsspor som øker kapasiteten for gods- og persontrafikk på både Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Videre fremdrift

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet skal straks sende de to konseptvalgutredningene på offentlig høring. I tillegg starter arbeidet med ekstern kvalitetssikring av en uavhengig konsulent (KS1).

Regjeringen vil komme tilbake til videre prosess når Nasjonal transportplan 2025–2036 legges frem våren 2024. Deretter vil regjeringen gjennomføre et konseptvalg i løpet av 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur