Anette Aanesland. Foto: Nye Veier
Publisert: 21.02.2024 

Skaper bedre oversikt over naturinngrep

Nye Veier skal få bedre og samlet oversikt over hvordan selskapet jobber med å unngå og redusere naturinngrep når veier planlegges og bygges. Systematikk og rapportering gir bedre informasjon og mer transparente vurderinger i arbeidet med å redusere inngrep i naturen.

– Vi tar i bruk en systematikk som forbedrer oversikten, det forsterker vår posisjon som en fornyer og utfordrer i norsk samferdsel. Dette er en erkjennelse av behovet for en mer helhetlig dokumentasjon av de vurderingene vi gjør innenfor bærekraft, klima og miljø i våre prosjekter, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Ved planlegging og bygging av veier skal negative virkninger for naturverdier og miljø unngås og reduseres. Dette skal gjøres basert på et hierarki av tiltak for å unngå, redusere og kompensere for skader og inngrep. Dette prinsippet kalles tiltakshierarkiet, og er definert av Miljødirektoratet.
Tiltakshierarkiet har fire nivåer i prioritert rekkefølge:

  1. Unngå vesentlig skadevirkninger ved for eksempel å endre eller tilpasse lokalisering av tiltak.
  2. Begrense for å redusere vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås.
  3. Istandsette eller restaurere vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås.
  4. Kompensere for vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås, begrenses eller istandsettes.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Når Nye Veier planlegger bygging av veier gjøres det vurderinger av hvilke tiltak som kan bidra til å redusere konsekvensene. I dag er vurderingene av konsekvensene og tiltakene for lite systematisert. Dette ønsker selskapet å gjøre noe med.

– Nye Veier skal være ledende innen miljø og klima i samferdselssektoren. Vi ønsker å være åpne på de konsekvensene vår aktivitet har. Vår ambisjon er å få en bedre og mer systematisert oversikt over hvordan bygging av veiene påvirker natur, og hvilke avbøtende tiltak som gjøres. Vi ønsker å vise hvordan vi vurderer og følger opp tiltak for å redusere konsekvensene, sier Aanesland.

Mer informasjon og økt transparens til samfunnet og myndighetene er viktige resultat av dette arbeidet. Systematikken gir en høyere bevissthet om valgene som gjøres [MB1] for å redusere påvirkningen, og hvilke konsekvenser inngrepene gir.

– Å bygge og drifte veier i vårt oppdrag har konsekvenser for utslipp av klimagasser, naturverdier og miljø. Det er store forventninger til at bygging av samferdsel skal bli mer bærekraftig. Vi trenger bedre oversikt om faktisk påvirkning. Slik kan vi vise konsekvensene, prioritere de riktige tiltakene og ta gode beslutninger. Metoden for systematisk arbeid med tiltakshierarkiet er ett skritt i riktig retning[KM2] , sier Aanesland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur