Publisert: 05.03.2019 

Snart utlysning for Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Utlysning av detaljprosjektering for utbygging av Nygårdstangen-Bergen-Fløen er nært forestående. Prosjektet er en sammenslåing av to forskjellige prosjekter. Det er bevilget midler til planlegging i 2019 og ferdigstillelse estimeres til 2024.

En utlysning av prosjekteringsarbeidet for Bane NORs utbygging av Nygårdstangen-Bergen-Fløen (NBF) i Bergen står nå på trappene. I februar utstedte Jernbanedirektoratet bestilling på utarbeidelse av detaljplan for utbyggingen. Prosjekteringskontrakten har også opsjon på byggeplan og teknisk oppfølging under byggefasen.

Prosjektet er en sammenslåing av to separate prosjekter: nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen og modernisering av Nygårdstangen godsterminal.

Utbygging Bergen-Fløen (UBF) innebærer et nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og den nye Ulrikstunnelen i Fløen, som er en del av utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Bergen og Arna. Dobbeltsporet på 1,3 kilometer skal bygges når den nye Ulrikstunnelen står ferdig.

Det skal også gjøres nødvendige tekniske tiltak som oppgradering av jernbanetekniske anlegg til det nye dobbeltsporet og tilpasning til/av eksisterende anlegg. Underbygningen til sporene (dreneringsanlegg, føringsveier, ballast, med mer) skal oppgraderes og det skal innredes et nytt teknisk hus ved Bergen stasjon. Det skal også bygges et nytt sikringsanlegg (klasse B) som skal styre Bergen stasjon. Det nye signal- og sikringsanlegget er del av en eksisterende rammeavtale som det skal bygges videre på.

Et av effektmålene inkluderer lokaltog til Arna med 15 minutters frekvens, noe som blir mulig med to spor.

– Vi kaller dette «sjarmøretappen». «Sjarmøretappen» er et veldig komplisert prosjekt på et kort strekk, forteller Kjell Atle Gullbrå, prosjektsjef for NBF hos Bane NOR, Utbygging Vest/Midt (UVM).

Godsterminalen moderniseres

Nygårdstangen godsterminal (NGT) skal moderniseres for å muliggjøre en 50 prosent økning av gods. Her er reguleringsplan godkjent og hovedplan utarbeidet. Transportkapasiteten skal utvides til 210 000 TEU—inkludert i dette skal det opprettholdes en viss kapasitet på biltog.

Ved godsterminalen skal det lages et nytt lastespor, helt ny adkomst, separat inn- og utkjøring til/fra terminalen og tre nye hensettingsspor. I tillegg skal to spor forlenges og tre andre spor optimaliseres. Et samlasterbygg skal eventuelt også utvides.

Utbyggingen er kompleks og mye skal skje på et veldig begrenset område. I tillegg skal alt arbeidet koordineres med togtrafikken. Godstrafikken er kritisk for Bergen så det er også viktig å opprettholde den i byggeperioden for å unngå unødig kaos på veiene.

En av de spesielle forutsetningene for prosjektet er å ivareta eksisterende togtrafikk, både for person- og lastetog. Gullbrå understreker derfor nødvendigheten av å utføre prosjektet i små etapper og planlegge for mange faser for gjennomføring.

Måtte vike for Bybanen

Prosjektet har mange grensesnitt som krever mye koordinering.

Bestillingen innebærer også prosjektering, bygging og iverksetting av tiltak for å frigi Mindemyren terminal til Bybanen. Dette nødvendiggjør flytting av dagens godstrafikk (biltransport) til Koengen, som er planlagt ferdig i mai 2019, samt eventuelt nødvendige avbøtende tiltak som følge av dette. Bestillingen innebærer koordinering mot Bybanen og Verkstedprosjektet.

Byggeplan for alle fag unntatt signal ble ferdigstilt i 2018 for Bergen-Fløen sin del. Byggeplan for signal er nesten ferdigstilt. Det er allerede utarbeidet jernbaneteknisk faseplan for arbeidsomfanget, slik det forelå ved prosjektavslutning. Prosjektet ble nemlig avbrutt høsten 2017 da Samferdselsdepartementet besluttet å slå sammen de to prosjektene til ett.

– Det ble full stopp i prosjektet. Vi fikk gjort nesten ferdig byggeplan. Alt var klart til å lyse ut, forteller kommunikasjonsleder Ingvild Eikeland.

Bybanen skulle egentlig først til Åsane, men så ble det bestemt å ta den ut til Fyllingsdalen først. Da ble prosjektet stoppet til fordel for Bybanen og Fløen ble slått sammen med godsterminalen. Opprinnelig var det meningen å gjøre ferdig Fløen først.

Nytt og «gammelt»

På grunn av sammenslåingen av et nytt og et gammelt prosjekt, ble det satt i gang markedsdialog i september, noe som har vist seg veldig nyttig.

– Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget, forteller Gullbrå, som forklarer at nettopp fordi sammenslåingen av gammelt og nytt kan være utfordrende, valgte de å avslutte kontrakter som var inngått.

– Vi starter egentlig fra null med rådgiverkontrakten.

– Men på grunn av at det ene prosjektet er kommet så langt, er det viktig å få en rådgiver som kan gjøre seg nytte av det som allerede er utført, understreker han.

Bestillingen krever at rådgiver setter seg inn i allerede prosjekterte løsninger og søker gjenbruk av løsninger der det er hensiktsmessig og tilrådelig. Rådgiver skal også ta ansvar for de tekniske løsningene som detaljplanen bygger på. Detaljplanen skal så langt mulig baseres på vedtatte reguleringsplaner, hovedplanen og det prosjekterte underlaget for Bergen–Fløen.

Er bevilget midler

– Vi har ikke satt noen dato, men det blir senest i løpet av første kvartal 2019, så det er nært forestående, sier Gullbrå om utlysningen.

Når det gjelder tildelingskriterier, er det litt for tidlig å si. Kontraktstrategi vil være en intern behandling i forkant av utlysningen.

– Det som ligger i bestillingen fra Jernbanedirektoratet er juni 2024, men det skal jo prosjekterers før vi kan si endelig dato, sier han om ferdigstillelse.

– Det er veldig kritisk på fremdrift for å nå målene i 2024, understreker han imidlertid.

Verdi på prosjekteringskontrakten er også litt tidlig å si. Det skal utarbeides en kostnadsramme for det sammenslåtte prosjektet som også må godkjennes. I Statsbudsjettet er det foreslått 38 millioner til planlegging i 2019.

– Vi er tilgodesett med midler i forhold til Statsbudsjettet for neste år. Det tyder vel på at vi får oppstart, tilføyer en optimistisk Gullbrå.

– Vi må jo se litt lyst på det. Det er kjekt å vite at folk er yr av begeistring for at vi skal bli ferdig. Det er jo veldig viktig å få det ferdig, avslutter han.

EFFEKTMÅL FOR UTBYGGING NYGÅRDSTANGEN-BERGEN-FLØEN

  • 15 min. lokaltogfrekvens pr. time og 1 regiontog eller 1 godstog pr. time.
  • Direkte utkjøring fra godsterminalen skal redusere utkjøringstiden opp til 30 min.
  • Hensettingskapasitet på min. 6 lokaltog type 74/75, 3 regiontog (lokomotiv med vogner), øvrige lokomotiv og arbeidsmaskiner (midl. fase 2024 og Flirt juni 2018, samt langsiktig vurdering utover 2024).
  • Transportkapasitet på 210 000 TEU (TEU = 20-fots containervolum).
  • Kapasitet på biltransport opprettholdes (lik mengden pr. 1.6.2017).
  • Standard toglengde persontog, lokal- og regiontog (inkl. nattog): Flirt 74/75 og EL 18-lok med 10 B5/B7 vogner.
  • Standard toglengde for godstog min. 600 m.
  • Standard togvekt, 22,5 tonn aksellast.
  • Profil: UIC-GC, A-85 for Skansetunnelen.
  • Døgnfordeling (tog pr. time) ihht. kapasitetsanalyse og grunnlag R 2027 for dobbeltspor Arna-Bergen.

Kilde: Bane NOR.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur