Publisert
06.06.2018

Som planlagt mellom Tvedestrand og Arendal

Nye Veier ble etablert for å bygge vei raskere, noe AF Gruppen får føle. Entreprenøren skal bygge 23 km motorvei på bare 30 måneder. Åpningen er satt til 15. oktober 2019, kl. 12.00 – så langt går alt etter planen. Nye veier sitt første prosjekt strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. […]

Nye Veier ble etablert for å bygge vei raskere, noe AF Gruppen får føle. Entreprenøren skal bygge 23 km motorvei på bare 30 måneder. Åpningen er satt til 15. oktober 2019, kl. 12.00 – så langt går alt etter planen.

Nye veier sitt første prosjekt strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. I den sørlige enden av utbyggingsområdet bygges det ny E18 fra Tvedestrand til Arendal med 23 km motorvei og 14 km fylkesvei.

Per 1. mai 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på ca. 50 %, sier utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier.

Utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder, og denne forbedringen av E18 er Norges største veiprosjekt. Ved utgangen av 2019 skal det være ferdigstilt omlag 40 km ny firefelts motorvei. Nye Veier har beregnet at veien på den mest trafikkerte strekningen vil ha en årsdøgnstrafikk på 20 000 kjøretøy i 2040.

Stramt skjema

Entreprisen for Tvedestrand–Arendal gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter.

Dette er vår største veikontrakt noensinne, sier personalsjef Harald Skyttern Berg i AF Anlegg.

Det er klart det er et tidspress, ingen har bygd så mye vei på så kort tid før i Norge.

Harald Skyttern Berg

Totalentreprisen innebærer at AF i tillegg til å bygge selve veien også har ansvaret for prosjekteringen, der Norconsult er AF Gruppens underentreprenør og skal tegne alle konstruksjoner; broer, tunneler og kulverter. Utførelse av det store omfanget arbeid parallelt med prosjektering, på begrenset tid, er utfordrende.

Det er klart det er et tidspress, ingen har bygd så mye vei på så kort tid før i Norge. Da vi startet opp lagde vi en pilotvei for å komme til med nødvendig utstyr. Vi hadde mange angrepspunkter slik at vi har kunnet drive produksjonen så effektivt som mulig. sier Berg.

Stort og tungt

For å holde den stramme tidsplanen har AF Anlegg satt inn den tyngste maskinparken i et norsk veiprosjekt noensinne. Over 7 millioner kbm hardt fjell skal sprenges, og det skal flyttes i alt 10 millioner kbm masse. Alt blir gjenbrukt i prosjektet til vei og arealer i tilknytning til anlegget. Den enorme maskinpark omfatter blant annet CAT 992 hjullaster, CAT D11 bulldoser og flere tipptrucker, alle med totalvekt over 100 tonn.

– Vi har i alt 250 større og mindre anleggsmaskiner på prosjektet, inklusive 22 borerigger. Da teller vi også maskiner fra underentreprenører og innleide, sier Berg.

Nå kan ikke AF Anlegg gjøre alt selv på så kort tid. I tillegg til Norconsult på prosjektering har de med blant andre Kruse Smith Entreprenør på brubygging og Otera Infra på elektroarbeider. NCC Industry har fått oppdraget med det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. Rundt 300 000 tonn asfalt skal legges mellom Arendal og Tvedestrand, og i forbindelse med prosjektet setter NCC opp en ny mobil asfaltfabrikk i anleggsområdet.

Fagbrev og lærlinger

AF har brukt mye lokal arbeidskraft, både hva gjelder underentreprenører og innleide fagarbeidere. Nye Veier krever at det halvparten av de som jobber på prosjektet skal ha fagbrev og at 7 % av arbeidstimene skal være utført av lærlinger, forteller Vandeskog.

– Vi er på topp nå i forhold til produksjon og har i dag ca. 800 personer, hvorav 430 fra AF, tilknyttet prosjektet, sier Berg.

AF samarbeider med Sam Eyde videregående skole i Arendal. Elevene ved anleggslinjen har hatt ekskursjon til anlegget.

Vann fra anlegget samles opp i et basseng og renses før det slippes ut

Tordis Vandeskog

Skolen har elever på utplassering her, det er det beste jobbintervjuet de kan få. Vi lærer dem bedre å kjenne, samtidig som de blir kjent med hva vi gjør. De får et godt innblikk i hvordan det er å jobbe for en anleggsentreprenør. Og dyktige kandidater har gode sjanser for å få en lærlingekontrakt, sier Berg.

Det er viktig at vi tilsetter unge, kompetente medarbeidere, slik holder vi gjennomsnittsalderen nede, mener han.

Den nye motorveien får litt lengre trasé enn den gamle E18, men fartsgrensen økes fra 70 til 110 km/t. Da kommer man uansett fortere frem, og kjøringen blir mer avslappet. Et så stort veiprosjekt innebærer uunngåelig store inngrep i naturen. Nye Veier ønsker å gjøre minst mulig skade, og bygger blant annet åpninger for vilt.

– De er 28 meter brede på 6–8 meter høye. Det skal gå greit for elg og hjort å passere under, sier Vandeskog. – I området ved Grendstøl der det nye krysset til Tvedestrand kommer har vi hevet veien 14 meter, dermed har vi også redusert uttaket av masse har med 700 000 kbm fast fjell. Det gir mindre inngrep i naturen og mindre utslipp av CO2, sier hun.

Det er flere vann og mange bekker i området, også noen gyteelver.

Vann fra anlegget samles opp i rensebasseng og sedimentasjonsbasseng, og renses før det slippes ut. Det samme vil skje i ettertid med vann fra vasking av tunnelene. Vi har også veldig strenge krav til tunnelene under bygging, sier Vandeskog.

Det skjerper oss å jobbe med strenge krav. Vi blir mer bevisst på forhold rundt det vi driver med og vi lærer av det, sier Berg.

Traséen går gjennom jomfruelig terreng, det gjør fremdriften noe enklere. Men samtidig er det mange krav og hensyn å forholde seg til.

Vi har holdt folkemøter og vi har dialog med lokalbefolkningen. Vi varsler i god tid om sprengningsarbeider og stenging av veier, sier Berg.

Det har gått greit å komme seg gjennom fjellet, tunneldrivingen har gått som planlagt. Vi har nå drevet gjennom tre av fire tunneler. Gjennomslaget i Torsbuåsen-tunnelen før avkjøringen til Arendal vil skje over sommeren, sier han.

Vi følger nøye med på fremdriften. AF holder planen, de har satt på tilstrekkelig med ressurser, sier Vandeskog.

Om prosjektet:

E18 Tvedestrand-Arendal er en Nye Veier sitt første totalentrepriseprosjekt og . Det skal flyttes 11 millioner kbm stein og 2 millioner kbm løsmasser. 800 mennesker er tilknyttet prosjektet, hvorav 450 er fra AF. Prosjektet inneholder

4 tunneler
27 broer
2 nye planskilte kryss
9 kulverter og driftsunderganger
300 000 tonn asfalt
Det brukes 250 anleggsmaskiner
Kontraktssummen er på 3,2 milliarder kroner.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur