Konserndirektør Cato Hellesjø tar imot Bærekraftprisen for 2020 fra Pål Silseth ved Handelshøyskolen BI. Foto: Spørveien
Publisert
04.06.2020

Sporveien tar dobbeltseier i Norsk Bærekraftbarometer 2020

Sporveien T-banen har vunnet bærekraftprisen 2020, mens Sporveien Trikken tar andreplassen. Prisen ble delt ut i forbindelse med offentliggjøringen av Norsk Bærekraftbarometer som viser hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

‒ Denne prisen er en stor tillitserklæring til oss i Sporveien som vi er svært glade for å få. Vi har helt siden Sporveien ble opprettet i 1875 hatt fokus på bærekraft i vår virksomhet, og denne utmerkelsen gir masse ny energi inn til vårt videre arbeid med å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger innen kollektivtrafikk og mobilitet, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø.

Norsk bærekraftbarometer gjennomføres av Handelshøyskolen BI og måler 149 av Norges største virksomheter. Barometeret er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som viser hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. Kundene får muligheten til å si hva de mener om bedrifter de kjøper varer og tjenester fra. Undersøkelsen er gjennomført av Barcode Intelligence og Norstat Norge i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Sporveiens viktigste bidrag til samfunnet er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Det er avgjørende for å få byen til å fungere, gjøre hverdagen til innbyggerne så smidig som mulig, for å redusere klimautslipp og forbedre luftkvaliteten. Kollektivtilbudet må være så godt at flere velger å reise med Sporveien fremfor å sette seg i bilen til og fra jobb, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og innkjøp. Sporveien har et tydelig samfunnsoppdrag og tar et stort samfunnsansvar. Samfunnsoppdraget løses ved å levere mer kollektivtrafikk for pengene. Samfunnsansvaret handler om å løse oppdraget på best mulig måte for reisende, ansatte, miljøet og byen som helhet. Arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar har som mål at effektene av virksomheten skal være mest mulig positive. Samtidig ønsker Sporveien å unngå eller redusere uønskede effekter av aktivitetene. Derfor retter selskapet innsatsen mot seks målområder som står for de viktigste mulighetene og utfordringene knyttet til virksomheten. Disse seks er:

- Smart tur

- Ren tur

- God tur

- God nabo

- Skikkelige folk

- Driftige folk

Målområdene er grundig forankret i en analyse av virksomheten og reflekterer viktige samfunnsmål som er satt for Oslo, Norge og verden.

FNs 17 bærekraftsmål utgjør en felles, global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sporveien kan ikke løse alle utfordringene i verden alene, men selskapets strategiske mål og de seks målområdene for samfunnsansvar har mange fellesnevnere med bærekraftsmålene. Klima, miljø, likestilling, mangfold og sikkerhet har høy prioritet i driften av Sporveien. Samtidig har virksomheten et stort ansvar for å modernisere kollektivsystemet og utvikle bærekraftige løsninger for mobilitet. Derfor er FNs bærekraftsmål til inspirasjon i både den daglige driften og langsiktige utviklingen av Sporveien, og selskapet jobber med hovedvekt på sju av de 17 målene.

– Vi eies av Oslo kommune og har hoveddelen av vår virksomhet rettet inn mot hovedstaden. Det er derfor naturlig at også det meste av vår innsats innen bærekraft ligger her. Klimautfordringene må for eksempel løses internasjonalt, men initiativene må også komme nasjonalt og lokalt. Og skal nasjonene lykkes, må byene lykkes. Mange storbyer gå nå foran som spydspisser for nasjonale initiativer, og det ser vi ikke minst her i Oslo. Vi håper denne prisen kan være en ekstra inspirasjon inn i det videre arbeidet innenfor dette viktige området, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn Torgeir Kristiansen.

Oslo kommune markerte utnevnelsen som europeisk miljøhovedstad gjennom hele 2019 og lanserte en rekke nye satsinger. Byrådet fulgte opp ved å legge frem et forslag til klimastrategi for Oslo mot 2030.

Videre innsats fra Sporveien vil bli viktig for å innfri målene i strategien. Mer, bedre og billigere kollektivtrafikk er en av de viktigste satsingene for å nå målet om å redusere klimautslippene fra Oslo med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Samtidig setter den nye klimastrategien nye mål om å redusere energibruken og kutte klimagassutslipp utenfor kommunen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur