Emner
Publisert
03.08.2017

Status etter et år med rushavgift i Bergen

I februar 2016 økte bompengesatsen fra 25 til 45 kroner i rushtida i Bergen. Hvordan er trafikken i byen et drøyt år etterpå? Ny beregning viser effekten av rushavgiften. Utenom rushtida ble bompengesatsen redusert til 19 kroner, mens passeringsprisen i rushtiden altså ble på 45 kroner. Hensikten med å innføre avgiften var å redusere utslipp […]

I februar 2016 økte bompengesatsen fra 25 til 45 kroner i rushtida i Bergen. Hvordan er trafikken i byen et drøyt år etterpå?

Ny beregning viser effekten av rushavgiften.
Utenom rushtida ble bompengesatsen redusert til 19 kroner, mens passeringsprisen i rushtiden altså ble på 45 kroner. Hensikten med å innføre avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk for å få bedre luftkvalitet. I tillegg var tidsdifferensieringen et forsøk på å redusere køproblemer og reisetid.

Hensikter og resultater

Etter ett år med rushtidsavgift er effekten slik:

Halvering av køtid på innfartsårene
14 % færre biler i rushtiden
5 % færre biler pr døgn
11 % mer trafikk i halvtimen før og etter rushtidsavgiften
Inntektstap på 110 millioner kroner

Kristian Bauge i Statens vegvesen kommenterer resultatene slik:

Vi er veldig fornøyde med den trafikale effekten dette har hatt. For trafikantene merkes det selvsagt at køtiden nå har blitt halvert.

Langt større trafikkavvisning enn forventet

Det var i snitt nesten 60.000 daglige passeringer gjennom bomringen i rushen før taksten økte, året etter rushtidsavgiften ble innført var det i snitt 8000 færre passeringer.

Det vil si at ett år med rushtidsavgift har ført til 14 prosent mindre trafikk i rushen. Trafikken i Bergen har blitt redusert mer enn forventet av tiltaket, og tiden folk tilbringer i kø er kraftig redusert. En har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt.

Det opplyser Eirik Lund Presterud. Han studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen. Han legger til:

Man forventet en trafikkreduksjon per døgn på opp mot tre prosent, mens resultatet etter ett år viser en reduksjon på fem prosent.

Elbiler må betale i nytt takstsystem

I starten av 2016 var én av ti biler gjennom bomringen i Bergen elbiler, i år er det én av åtte. Når elbilandelen gjennom bomringen passerer 20 prosent, noe som sannsynligvis vil skje i løpet av 2019, blir det slutt på at de får passere gratis.

– Den nye bypakken i Bergen legger opp til både miljødifferensierte og tidsdifferensierte bomtakster i tillegg til flere bomstasjoner. Når elbilandelen passerer 20 prosent vil det koste 20 kroner for elbiler i rushen og 10 kroner utenom. Bomtakstene vil også stige litt for bensin, hybrid og dieselbiler, forteller Presterud.

Vil bli økte bominntekter

Økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var 110 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2016.

– Konsekvensen av inntektstapet vil være at enkelte vegprosjekt blir utsatt og dermed finansiert av den nye bypakken. Høyere takster og flere bomstasjoner, i tillegg til at elbiler etter hvert må betale, vil gi økte inntekter. Bompengeinntektene er estimert til å øke fra rundt 700 millioner til rundt en milliard i året. Disse midlene vil gå til infrastruktur for kollektiv, gang og sykkel, og andre vegprosjekter i og rundt Bergen, sier Kristian Bauge

Færre rett før og etter rush

Det er nå færre som passerer rett før og rett etter rushtidsavgiften inntrer sammenlignet med de første månedene i fjor. Det kan tyde på at folk er tilbake i gamle reisevaner når det gjelder tidspunkt og heller betaler noen kroner mer.

Svært interessant

Dette er et svært interessante funn som viser at køprising virker i praksis. Dette motbeviser det mange har ment – nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtida. En kan forvente å oppnå samme i Oslo som i Bergen når de innfører tids- og miljødifferensierte takster i oktober.
Det sier professor i transportøkonomi James Odeck i Statens vegvesen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur