Publisert: 14.01.2021 

Tre entreprenører ønsker å prekvalifiseres for entreprisen Strand – Ramstadsletta

Et norsk, et spansk og et italiensk entreprenørselskap har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av strekningen Strand - Ramstadsletta. Entreprisen en del av E18 Vestkorridoren.

De tre entreprenørselskapene som ønsker å delta er Impresa Pizzarotti & C.S.p.A, Obrascòn Huarte Lain s.a og Skanska Norge.

Tre vil bli invitert til å delta i forhandling

Den utlyste entreprisen har en antatt kostnad på rundt to mrd. kroner og er den første hovedentreprisen på E18 Vestkorridoren. Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise. Prekvalifisering er første steg i konkurransen, og Statens vegvesen vil, basert på denne velge ut tre leverandører som inviteres til å gi tilbud og delta i forhandlinger.

-Vi er fornøyd med at vi har fått tre interessenter, og vi starter nå omgående arbeider med å sjekke referanser og dokumentasjon. Dersom alle de tre entreprenørene som har meldt interesse innen fristen oppfyller kvalifikasjonskravene, vil vi invitere alle tre til å gi gi tilbud og delta i forhandlinger, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Planen er at endelig kontrakt skrives med entreprenør rundt årsskiftet 2021/2022. Selve anleggsarbeidene skal være ferdig innen 2028.

Omfattende arbeid

Arbeidet omfatter bygging av ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand – Ramstadsletta samt endringer i lokalvegsystemet i Høvikområdet. Entreprisen inneholder både tunnel og dagsone. I kontrakten inngår blant annet bygging av Ramstadsletta bru over E18 og bygging av Høviktunnelen, delvis i berg og delvis som betongtunnel. Videre omfattes vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 og elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr.

Strenge krav til klima i anleggsfasen

Årsdøgntrafikken på E18 er i dag rundt 90 000 kjøretøy med en tungtrafikkandel på ti prosent. Høy trafikk og tett bebyggelse stiller strenge krav til gjennomføringen av arbeidet på prosjektet. Statens vegvesen har også satt strenge klima- og miljøkrav til anleggsfasen. Beregning av klimautslipp inngår i tildelingskriteriene og det blir stilt krav om ceequalsertifisering (europeisk sertifiseringssystem for bærekraftige anleggsprosjekter) på minimum nivå «Very good».

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur