Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Emner
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
21.01.2021

Tror godt samarbeid ga suksess på Kongsvingerbanen-prosjektet

95 kilometer av Kongsvingerbanen har fått nytt kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) med autotransformatorsystem (AT-system). Gammelt anlegg fra 1951 var overmodent for utskifting. Trolig kan banen åpne for trafikk før planlagt og under budsjett fordi Bane NOR, Veidekke, Baneservice og Multiconsult samarbeidet så effektivt sammen.

Arbeidet startet i oktober 2018, og åpning er i juni 2021. I november 2020 avsluttet Veidekke 8 måneder før kontraktsdato. Baneservice ferdigstiller kontraktsarbeidene sommeren 2021. Kostnadsramme var 876 millioner kroner.

– Gamle KL-anlegg har langt høyere feilrate, og bidrar til togforsinkelser. Nytt anlegg styrker strømforsyningen i banenettet, og øker kapasitet og driftssikkerhet. Kongsvingerbane-prosjektets mål er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og mer miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport, og som i tillegg fremmer regional utvikling. Det er et overordnet samfunnsmål å legge til rette for økt transport på bane. Kongsvingerbanen har stor trafikkmengde, og er hyppig i bruk av både gods- og persontog. Medarbeiderne mine i prosjektorganisasjonen i Bane NOR fortjener skryt, for vi har dyktige og engasjerte byggeledere, kontrollingeniør og annet fagpersonell. Samarbeidet har vært godt med entreprenørene og rådgiver. Vi har løst utfordringer sammen raskt og sikkert, og kan nå overlevere anlegget før tiden, og under budsjett. Det er vi veldig stolte av, sier prosjektleder for byggherre, Bane NORs Heidi Smisethjell Weberg.

Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65 prosent), region- og fjerntog til og fra Sverige (15 prosent) og godstog (20 prosent).

Banen var operativ funder bygging og rivning

Arbeidet har vært fordelt på to delstrekninger: Lillestrøm – Disenå (Baneservice) og Disenå – Åbogen (Veidekke). Oppdraget til entreprenørene gikk ut på å rive det gamle kontaktledningsanlegget, montere nye fundamenter og bygge nytt komplett kontaktledningsanlegg. I tillegg ble det strukket fiber til fjernstyring av kontaktledningsbryterne på parsellen.

– Tid har vært den største utfordringen i dette prosjektet. Kongsvingerbanen har vært operativ mens arbeidene pågår. Derfor har en suksessfaktor vært god planlegging og dyktige, drevne medarbeidere, sier prosjektleder Inge Fredheim hos Baneservice.

I oppstarten av prosjektet skulle det både bores til fundamenter, samtidig som det ble revet og bygd nytt anlegg: Da så Baneservice nytten i å ha både boretog og kontaktledningsavdeling «in-house».

– Ombygging av stasjonene på strekningen har vært krevende, for denne typen arbeid utføres som regel i lengre koblingsbrudd. Hele stasjoner bygges om på kort tid, det krever mye mannskap, maskiner og utstyr og alt skal klaffe. Det har det gjort, og vi har utført arbeidene uten å forsinke togtrafikken, sier Fredheim.

70 år gamle anlegg byttet ut: Krevende og omfattende arbeid

Deler av KL-anlegget på Kongsvingerbanen var nærmere 70 år gammelt. Baneservice har boret 1300 fundamenter og satt opp 1200 stålmaster, som erstatter de gamle mastene i tre.

– Det nye kontaktledningsanlegget (system 20A) erstatter det gamle anlegget. Syv AT- stasjoner bygges og monteres, i tillegg strekkes det fiber på hele strekningen. Det er et stort arbeidsomfang og krevende å gjøre alle disse utbedringene samlet, men sluttresultatet blir en strekning med et stabilt kontaktledningsanlegg for fremtiden, sier Inge Fredheim hos Baneservice.

Samtidig har Veidekke etablert nye fundamenter (rundt 1100), nye master (rundt 1000), nye AT- ledninger (rundt 85 000 meter), ny fiber (rundt 50 000 meter), men også nye utliggere, nytt jordingsanlegg, nye AT-trafoer samt komplett rivning av eksisterende KL- anlegg.

–Vår kontrakt gikk ut på å oppgradere KL- anlegget, og få opp et komplett nytt KL-anlegg med autotransformatorsystem. AT- systemet sørger for bedre strømforsyning til de nye togsettene, som trekker mer strøm ved start ut fra stasjon, sier prosjektleder for Veidekke, Ole Jonny Hvitås.

Omprosjekteringer og lave temperaturer

For entreprenørene Veidekke og Baneservice var den største utfordringen at spordisponeringen startet så sent som 1. oktober 2018, og en kald periode begynte: På det tøffeste arbeidet entreprenørenes ansatte i minus 20 grader celsius.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Første delstrekket av fem delstrekk skulle være klare til 15. juni 2019. Det medførte betydelig aktivitet i oppstarten, og arbeider med gysing av fundamenter måtte utføres i vinterperioden. Ved gysing er det behov for bruk av vann, noe som er utfordrende ved lave temperaturer, sier Hvitås.

Prosjektet fikk også en del omprosjekteringer i den første fasen, noe som medførte ekstra utfordringer, forklarer Ole Jonny Hvitås.

– Da det allerede var en høy arbeidsbelastning på vår organisasjon. Utfordringen ble løst ved svært kreative og kompetente arbeidere og en kunde som har jobbet i fellesskap med oss for å nå målene til prosjektet, forteller han.

God planlegging + godt samarbeid = Suksess

Gunn Pedersen Ødegaard, rådgiver og oppdragsleder fra Multiconsult, forteller hovedutfordringen har vært prosjektets størrelse og kompleksitet: Over 1000 dokumenter må vedlikeholdes, overleveres og følges opp. Håndteringen av grensesnittet har krevd god planlegging og godt samarbeid.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Kongsvingerbanen går gjennom mye kryssende infrastruktur, og har grensesnitt mot flere prosjekter langs banen. Her har det vært viktig med faglig dyktighet, evnen til å være løsningsorienterte, samt å være villig til å ta de gode diskusjonene underveis. God veiledning og raske avklaringer har vært hovedprioritet. Samtidig har det vært viktig for Multiconsult å involvere både entreprenørene og fagpersoner i Bane NOR i prosessen, slik at vi sammen har funnet de beste løsningene. Vi har tilstrebet å bidra til god dialog slik at man skulle nå de fristene som er avtalt i prosjektet, sier Ødegaard.

Sivilingeniøren fra Multiconsult sier oppdraget har vært spennende og givende. Hun er takknemlig for at både Bane NOR og entreprenørene har lagt til rette for et godt samarbeidsklima underveis.

– Det er gjennom tett samarbeid vi bygger tillit til hverandre. Vi vil gjerne fremheve det gode samarbeidet med både byggherren og entreprenørene som en suksessfaktor. I tillegg har dette lagt til rette for at medarbeidere har lagt inn en ekstra innsats og trives på jobb, sier Gunn Pedersen Ødegaard.

 Unge og eldre spilte hverandre bedre

Sivilingeniør Øyvind Teodor Lavoll (29) har kun arbeidet som prosjekteringsleder hos Multiconsult siden 2018. Høy bemanning krevdes i hele oppdraget, og derfor engasjerte selskapet både erfarne seniorer og yngre medarbeidere.

Hva tenker han samarbeidet mellom ulike aldersgrupper ga av positive effekter på prosjektet?

– Det blir jo en floskel, men jeg tenker det skjer en fantastisk erfaringsoverføring fra de som har jobbet med dette i over 30 år, til oss som kommer med bare noen få års erfaring. Vi har også lært mye av erfarne byggeledere og fagressursene i Bane NOR. Samtidig tror jeg vi har lykkes med å lære de eldre litt om 3D-prosjektering og nye beregningsmetoder, sier sivilingeniør for bane, Øyvind Teodor Lavoll.

Ikke mulig uten gode sparringspartnere

Under prosjektet fikk han mulighet til å være aktivt med på byggeplassen hos både Baneservice og Veidekke, på begge entreprisene. Han fungerte både som prosjekteringsleder og som prosjekterende ingeniør på kontaktledning. Det innebar koordinering av de andre fagene hos Multiconsult (som lavspent, tele og føringsveier), og prosjektering av kontaktledning der det var behov for endringer i byggeperioden.

Foto: Multiconsult

– Jeg er litt usikker på hvor vanlig eller uvanlig det er, men det føltes i hvert fall ganske tidlig å få ansvar for et så stort prosjekt som Kongsvingerbanen-oppgraderingen, siden jeg kun har to års erfaring som prosjekteringsleder. Heldigvis har jeg hatt gode fagressurser å sparre med i Multiconsult, og uten dem hadde det ikke vært mulig, sier han.

Muligheten til å oppleve et baneprosjekt fra innsiden

Det har vært spesielt nyttig å se et prosjekt på operativ jernbane fra innsiden, med alt som skal klaffe, forteller Øyvind Teodor Lavoll.

– Slik som disponeringstider, bruddplanlegging, koordinering med signalarbeid, og ikke minst å se hvor god planlegging entreprenørene gjør. Mye logistikk kreves for at prosjektet skal gå knirkefritt, og dette er lærdom jeg setter pris på å ha fått med meg, sier han.

Gunn Pedersen Ødegaard sier hennes kollega viste en genuin interesse for systemet helt fra start.

– Øyvind har derfor utviklet seg til å bli en av Multiconsults spydspisser på denne type prosjekter, sier hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur