Miljøsertifisering skal legges til grunn for all utbyggingsaktiviteten vår, sier Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Emner
Publisert
17.03.2021

Utbyggingsdivisjonen i Vegvesenet skal miljøsertifiseres

Miljøsertifisering skal sette oss i stand til å foreta bærekraftige valg i våre prosjekter.

Ved hjelp av sertifisering for miljøledelse (ISO 14001) får Vegvesenet et styringsverktøy som gir mulighet for å kunne ta bærekraftige valg og tallfeste klima- og miljømål.

Et steg mot å bli ledende innenfor klima- og miljøarbeid

– Hvis Statens vegvesen skal bli sektorledende innenfor klima- og miljøarbeid fram mot 2030, er det avgjørende at vi klarer å vurdere den totale belastningen som våre aktiviteter utgjør på klima og miljø, og samtidig gi etaten mulighet til aktivt styre for å redusere dette, sier Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. Davik sier at ISO14001 sertifisering vil være et viktig virkemiddel for å klare dette.

– Vi jobber nå mot en miljøsertifisering, hvor vi videreutvikler dagens miljøstyringssystem og forslår en miljøpolicy med miljømål og rutiner for oppfølging av Statens vegvesens klima og miljøresultater. Disse skal legges til grunn for all aktivitet i byggherrevirksomheten vår, forklarer han.

Vegvesenet får mange spørsmål fra politiske myndigheter om miljøresultater og kostnader for klima- og miljøtiltak. Den nye miljøpolicyen vil gjøre det enklere å tallfeste konkrete resultater og gi gode svar på spørsmål knyttet til klima og miljø.

Kunnskap – et grunnlag for å ta bærekraftige beslutninger

Helthetlig miljøstyring gjør det mulig å sammenligne prosjekter og styre utbyggingsporteføljen sitt totale klima og miljøresultat. Dette er viktig for å øke bærekraftigheten til etaten og for å gjøre vårt for å bidra til Norges klima og miljømål. Et helhetlig miljøstyringssystem vil gjøre etaten mer klima- og miljøvennlig, ved å sette utbyggingsprosjektene i stand til å ta avgjørelser i et bærekraftsperspektiv.

Davik poengterer at dette også er viktig for å møte ulike samfunnsaktører og myndighetenes forventninger om en kostnadseffektiv og bærekraftig virksomhet.

Han gir et eksempel på en målkonflikt: Skal vi bygge ned verdifulle naturtyper for å spare en tunell (som gir økt CO2 utslipp) eller skal man bygge tunellen for å ivareta naturmangfoldet? Et helhetlig miljøstyringssystem vil ikke løse konfliktene, men vil gjøre det enklere for oss å ta bevisste valg.

På prosjektnivå stilles det i dag krav til sertifisering etter CEEQUAL eller lignende. ISO14001 sertifiseringen er på virksomhetsnivå, mens CEEQUAL gjelder for utbyggingsprosjektene.

Miljøstyringsprosjektet vil ta i bruk CEEQUAL resultatene fra prosjektene som en del av et samlet miljøstyringssystem og se på mulighetene som ligger i CEEQUAL metodikken.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur