Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Uten veivedlikehold stopper Norge
Uten veivedlikehold stopper Norge Foto: NAF

Uten veivedlikehold stopper Norge

I en rapport lagt fram av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) slåes det fast at norske veier må oppgraderes for svimlende 1.450 milliarder kroner, og at fylkesveiene alene trenger 600 milliarder. Men dette møter liten forståelse i departementet. NAF derimot, hilser debatten velkommen.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 21.oktober.2019

Samferdsel og Infrastruktur har bedt både Norges Automobilforbund (NAF) og departementet om kommentarer, og vi gjengir begge svar her. Behovet synes altså å være enormt, men det gis lite håp om løsninger fra departementets side.

Debatt

Hva synes NAF er viktigst for fremtiden – nye veier eller bedre fremkommelighet i distriktene?

– Dette er en debatt vi ønsker velkommen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF innledningsvis. NAF mener at det må investeres langt mer i å vedlikeholde dagens veinett. I NAFs store toårige trafikantundersøkelse, Trafikantbarometeret, svarer folk at dårlige vedlikehold av veiene er det som bekymrer dem mest på hverdagsreisen. Dette er veiene folk er avhengige av på hverdagsreisen, og standarden på veien er viktig for trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen.

Samtidig vet vi at det også viktig for trafikksikkerheten at overbelastede veier blir bygget ut og at trafikkork og kø er lite lønnsomt for samfunnet og frustrerende for folk i hverdagen. Vi registrerer at det kommer signaler fra regjeringen om at det i neste nasjonale transportplan må strammes inn på kostnadene. Diskusjonen om balansen mellom vedlikehold, fornying og full utbygging er viktig og den må politikerne nå ta.

Tror NAF at dårlige veier påvirker turismen?

– Ja, det tror vi det gjør. Men i hvor stor grad er vanskelig å si. Men hvis turistveiene føles utrygge og lite fremkommelige så kan dårlige veier slå negativt inn.

Trafikksikkerhet

Hva kan sies om trafikksikkerheten på dårlige veier?

– Veistandard og trafikksikkerhet henger tett sammen. Godt utformede veier hjelper trafikantene til å gjøre riktige valg. Og med godt innebygget sikkerhetsmargin, sånn som midtdelere og ryddig sideterreng, kan man unngå alvorlige skader og dødsulykker dersom uhellet er ute. Vi kaller dette «tilgivende vei». Det mangler fortsatt mange mil med midtdelere på dagens veinett og det er en stor jobb å gjøre med å rydde sideterreng. Også hull, sprekker og dårlige veiskuldre spiller inn. For ikke å snakke om skred og ras. Trafikantene er helt prisgitt god rassikring for å være trygge.

Foto: NAF

Har det blitt dårligere standard de siste 10 åra som følge av mangelfullt eller dårlig vedlikehold?

– Ja. Det er geografiske forskjeller, og det er forskjell på riksveier og fylkesveier. NAF sine trafikantundersøkelser viser at folk er bekymret for veistandarden, og det er særlig på fylkesveiene vedlikeholdsetterslepet er stort.

Hvordan ser prognosene ut – dersom det ikke satses mer på vedlikehold?

– I verste fall kan deler av veinettet vårt bli helt eller delvis ufremkommelig, spesielt for deler av næringslivet vårt ved at veien ikke kan tåle tunge biler. Veier kan råtne på rot, og det vil bli langt dyrere å sette veiene i stand igjen om de ikke jevnlig blir holdt ved like.

Puslete

Sett opp mot de rundt 600 milliardene som må til for å rette opp etterslepet bare på fylkesveiene, blir jo regjeringens 2,9 milliarder ganske «puslete» – eller hva?

– Ja, det blir puslete. NAF forventer at regjeringen følger opp stortingsvedtaket fra mai 2018, om en belønningsordning for fylkesveiene der fylker som lager gode planer for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet vil få belønningsmidler som monner fra staten.

Hva er etter NAF sitt syn det minste som bør skje?

– Lag en god belønningsordning for fylkesveiene. Sørg for at det følger tilstrekkelig med midler med og ikke lag dette til en partipolitisk krangel. Her må politikere både lokalt og sentralt og på tvers av partier samarbeide for å løse den store utfordringen med manglende vedlikehold av veiene våre, understreker NAF`s kommunikasjonssjef.

Liten trøst å få

Fra Samferdselsdepartementet er det imidlertid liten trøst å få. Dette er hva departementet blant annet svarer på henvendelsen fra Samferdsel og Infrastruktur:

– Ansvaret for å prioritere budsjettmidler til drift og investeringer på fylkesveiene ligger hos de fylkeskommunale myndighetene. Dette ansvaret vil bli enda tydeligere neste år, når fylkene som en del av regionreformen vil overta den delen av sams veiadministrasjon som gjelder fylkesveiene.

– Generelt kan vi si at departementet er kjent med at standarden på fylkesveinettet en del steder er dårlig. Derfor bevilges det også øremerkede midler over Samferdselsdepartementets budsjett til fylkesveier, til bl.a. skredsikring av fylkesveier, utbedring på fylkesveier for tømmertransport og til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. Det bevilges i tillegg også særskilte midler til fylkesvei over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Samlet utgjør disse midlene i budsjettåret 2019 i overkant av 2,9 milliarder kroner.