Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Uten veivedlikehold stopper Norge
Uten veivedlikehold stopper Norge Foto: NAF

Uten veivedlikehold stopper Norge

I en rapport lagt fram av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) slåes det fast at norske veier må oppgraderes for svimlende 1.450 milliarder kroner, og at fylkesveiene alene trenger 600 milliarder. Men dette møter liten forståelse i departementet. NAF derimot, hilser debatten velkommen.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 21.October.2019

Samferdsel og Infrastruktur har bedt både Norges Automobilforbund (NAF) og departementet om kommentarer, og vi gjengir begge svar her. Behovet synes altså å være enormt, men det gis lite håp om løsninger fra departementets side.

Debatt

Hva synes NAF er viktigst for fremtiden – nye veier eller bedre fremkommelighet i distriktene?

– Dette er en debatt vi ønsker velkommen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF innledningsvis. NAF mener at det må investeres langt mer i å vedlikeholde dagens veinett. I NAFs store toårige trafikantundersøkelse, Trafikantbarometeret, svarer folk at dårlige vedlikehold av veiene er det som bekymrer dem mest på hverdagsreisen. Dette er veiene folk er avhengige av på hverdagsreisen, og standarden på veien er viktig for trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen.

Samtidig vet vi at det også viktig for trafikksikkerheten at overbelastede veier blir bygget ut og at trafikkork og kø er lite lønnsomt for samfunnet og frustrerende for folk i hverdagen. Vi registrerer at det kommer signaler fra regjeringen om at det i neste nasjonale transportplan må strammes inn på kostnadene. Diskusjonen om balansen mellom vedlikehold, fornying og full utbygging er viktig og den må politikerne nå ta.

Tror NAF at dårlige veier påvirker turismen?

– Ja, det tror vi det gjør. Men i hvor stor grad er vanskelig å si. Men hvis turistveiene føles utrygge og lite fremkommelige så kan dårlige veier slå negativt inn.

Trafikksikkerhet

Hva kan sies om trafikksikkerheten på dårlige veier?

– Veistandard og trafikksikkerhet henger tett sammen. Godt utformede veier hjelper trafikantene til å gjøre riktige valg. Og med godt innebygget sikkerhetsmargin, sånn som midtdelere og ryddig sideterreng, kan man unngå alvorlige skader og dødsulykker dersom uhellet er ute. Vi kaller dette «tilgivende vei». Det mangler fortsatt mange mil med midtdelere på dagens veinett og det er en stor jobb å gjøre med å rydde sideterreng. Også hull, sprekker og dårlige veiskuldre spiller inn. For ikke å snakke om skred og ras. Trafikantene er helt prisgitt god rassikring for å være trygge.

Foto: NAF

Har det blitt dårligere standard de siste 10 åra som følge av mangelfullt eller dårlig vedlikehold?

– Ja. Det er geografiske forskjeller, og det er forskjell på riksveier og fylkesveier. NAF sine trafikantundersøkelser viser at folk er bekymret for veistandarden, og det er særlig på fylkesveiene vedlikeholdsetterslepet er stort.

Hvordan ser prognosene ut – dersom det ikke satses mer på vedlikehold?

– I verste fall kan deler av veinettet vårt bli helt eller delvis ufremkommelig, spesielt for deler av næringslivet vårt ved at veien ikke kan tåle tunge biler. Veier kan råtne på rot, og det vil bli langt dyrere å sette veiene i stand igjen om de ikke jevnlig blir holdt ved like.

Puslete

Sett opp mot de rundt 600 milliardene som må til for å rette opp etterslepet bare på fylkesveiene, blir jo regjeringens 2,9 milliarder ganske «puslete» – eller hva?

– Ja, det blir puslete. NAF forventer at regjeringen følger opp stortingsvedtaket fra mai 2018, om en belønningsordning for fylkesveiene der fylker som lager gode planer for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet vil få belønningsmidler som monner fra staten.

Hva er etter NAF sitt syn det minste som bør skje?

– Lag en god belønningsordning for fylkesveiene. Sørg for at det følger tilstrekkelig med midler med og ikke lag dette til en partipolitisk krangel. Her må politikere både lokalt og sentralt og på tvers av partier samarbeide for å løse den store utfordringen med manglende vedlikehold av veiene våre, understreker NAF`s kommunikasjonssjef.

Liten trøst å få

Fra Samferdselsdepartementet er det imidlertid liten trøst å få. Dette er hva departementet blant annet svarer på henvendelsen fra Samferdsel og Infrastruktur:

– Ansvaret for å prioritere budsjettmidler til drift og investeringer på fylkesveiene ligger hos de fylkeskommunale myndighetene. Dette ansvaret vil bli enda tydeligere neste år, når fylkene som en del av regionreformen vil overta den delen av sams veiadministrasjon som gjelder fylkesveiene.

– Generelt kan vi si at departementet er kjent med at standarden på fylkesveinettet en del steder er dårlig. Derfor bevilges det også øremerkede midler over Samferdselsdepartementets budsjett til fylkesveier, til bl.a. skredsikring av fylkesveier, utbedring på fylkesveier for tømmertransport og til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. Det bevilges i tillegg også særskilte midler til fylkesvei over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Samlet utgjør disse midlene i budsjettåret 2019 i overkant av 2,9 milliarder kroner.

Mest Lest

Hardangerbrua i vinden

Havvind uten subsidier er mulig

Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Brobyggeren som er summen av mange

Bane NOR takker NCC

Sjelden og viktig mulighet for norsk ITS-miljø

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Forlik mellom Statens vegvesen og Bane NOR

– Et positivt jernbanebudsjett

Etterslep på veiene, tross milliarder til samferdsel

Norges første byvekstavtale signert

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Vil ha større fart inn i fremtiden

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Innstramming på bruk av bompenger

Tester ut 32,5 tonns aksellast

Skisseprosjektet for ny lufthavn i Bodø ferdigstilt

Passer på havet

Tidenes trikkekjøp i Norge

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Hva skjer med tunneler når det store skjelvet kommer?

Gikk helt til topps i sin klasse

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

Samfunnsaksept og kommunikasjon tema på høstmøte

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Krevende å bygge E6 i elva

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

Tørkesommer skaper mye merarbeid

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Gjennomførte Norges første elektriske flygning

Anlegg har noe å lære fra bygg

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Slik blir Bekkelagsbadet

Norges første dronestrategi er på plass

Statnett gir Certego fornyet tillit

Ny bru reiser seg over Tanaelva

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Renser morgendagens vann

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

Vegdirektøren advarer mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter

Norges største pågående havneprosjekt?

Sikrer aktørenes leveringspresisjon

Vasker ut lønnsomme ressurser

Planprogram ut på høring

5890 meter ny E6 i Stange

Signerte rammeavtaler med islandsk energikjempe

Krafttak i høyfjellet er i mål

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Kirsti Lovise Slotsvik blir ny jernbanedirektør

Gjør seg klar for ny brøytesesong i Finnmark

Veidekke kjøper resterende aksjer i Asfaltverket Mo AS

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Loftesnesbrui – Det nye landemerket i Sogndal

To norske talenter utvalgt til Young Professional

Gjennomslag på Follobanen

Nå etableres testarenaene for autonom sjøfart

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Godt ut i skandinavisk sammenligning

30 år som asfaltforsker

Ny landsdekkende kompetansepartner og leverandør til anleggsbransjen

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Er først med strømlagring til norske hjem

Lav fagverksbru for vanskelig terreng

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet

Ser masse kostnadskutt i lokal stein

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

NCC Industry overtarmobilknusing fra Carl C. Fon

Meget vellykket øvelse i Teigkamptunnelen på E6 i Nord-Fron i Gudbrandsdalen

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

En ny norsk OPS-modell for bygging av vei

Statens Vegvesen vil stille krav til prosjektspesifikke EPDer

Nå begynner forskerne å få resultater som kan brukes i planleggingen av utbedret og ferjefri E39

Verdiskaping gjennom samspill

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

NSB og Nettbuss skifter navn til Vy

Ønsker nye klimavennlige metoder for å hindre kvikkleireskred

Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Mer enn “bare en bro”

Det må bli færre konflikter i bransjen