Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene
Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene

– Det er klart at vi er blitt utfordret ganske betydelig, men det skal vi svare godt på. Å gå fra å stå for rundt 80% av all veiutbygging i Norge til om lag halvparten, stiller store krav til omstilling. Men den utfordringen skal vi ta, det er det ingen tvil om.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 01.oktober.2019

Bjørne Grimsrund er konstituert Vegdirektør, men gir uttrykk for en sterk tro på at Vegvesenet er godt rustet til å møte utfordringene som organisasjonen nå står overfor. Dette skyldes ifølge Grimsrud den sterke kompetansen som medarbeiderne besitter. Han regner ikke med noen overtallighet som følge av omorganiseringene: De aller fleste som ikke lenger skal ha sin arbeidsplass i vegvesenet, vil fra nyttår av blir å finne i fylkeskommunene rundt om.

Stor endring

– Det er klart at vi er i stor endring, og det er en prosess vi skal håndtere med stor ro, men også med den profesjonalitet som situasjonen krever. Man skal være klar over at vi tidligere har bygget ut også fylkesveier, og det skal vi ikke lenger drive med. Dermed blir omorganiseringen både logisk og praktisk, og det skal vi som sagt følge opp på en god måte.

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

– Hva synes den konstituerte vegdirektøren om de vedtak som er gjort på dette feltet?

– Hehe, nei det har jeg ingen mening om, er hans smilende svar. I stedet kommer det sedvanlige svaret fra offentlige ansatte i slike situasjoner, nemlig at de skal «forholdet seg til de vedtak som er gjort».

– Men det får jo store konsekvenser for dere?

– Ja, det blir store omveltninger både for oss som organisasjon og for mange enkeltpersoner hos oss. Men det skal vi som sagt håndtere på en profesjonell og god måte, slik at både de ansattes rettigheter og muligheter blir håndtert på en god måte, og at vi følger opp de oppgaver vi nå skal ivareta.

Ved årsskiftet

– Når skal endringene begynne å tre i kraft?

– Fra 1/1 2020 skal det være en helt ny organisasjon på plass, som for det første skal være mye mindre enn før, og for det andre skal være delt opp i 6 forskjellige divisjoner. Når det gjelder endringen i volum hos oss, så vil vi som sagt gå fra rundt 80% av alt som blir produsert av nye veistrekninger her i landet, til om lag halvparten. Resten vil komme til å bli fordelt mellom fylkeskommuner og Nye Veier, forklarer han.

– Hvordan kommer den nye organisasjonen deres til å se ut?

– Vi skal som sagt ha 6 forskjellige divisjoner, der 1 skal stå for utbygging, 1 skal ha ansvaret for veidrift og vedlikehold på veiene, samt to som skal stå for statlige forvaltningsoppgaver som førerkort, registrering av kjøretøy og så videre. I tillegg kommer 2 divisjoner til å ha forskjellige støtteoppgaver.

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

– Hvordan tror du det blir for dem som skal forlate dere?

– Jeg tror at uansett om man skal ha sin arbeidsplass i Statens vegvesen eller i en fylkeskommune eller region i årene som kommer, så vil det komme til å by på en rekke faglige utfordringer, og mange spennende oppgaver. Derfor vil jeg både håpe og tro at hver enkelt kan bidra til at vi nå kommer til å få sterkere enheter som i enda større grad enn tidligere skal være i stand til å ivareta de oppgavene som vi til enhver tid skal håndtere.

Endringsvillig

– Betyr det at vi kan karakterisere de ansatte i Statens vegvesen som en endringsvillig gruppe?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Vi er orientert mot de oppgaver som vi skal løse, og det kommer vi fortsatt til å være. Uansett om man kommer til å fortsette i Vegvesenet eller blir satt til å ha ansvaret for fylkesveier – slik man kanskje også hadde tidligere – men med en annen arbeidsgiver, tror jeg faktisk at omstillingen kan bli grei å forholde seg til for det fleste. Ser vi på organisasjonen som sådan, blir riktig nok endringene store, men det er ikke sikkert omveltningene for den enkelte blir det.

– Hvordan vil folk flest oppleve endringene – og leverandørene?

– Jeg er ganske sikker på at leverandørene ikke vil oppleve de helt store endringene. Men for folk flest blir det forhåpentligvis slik at vi blir enda bedre rustet for å løse de oppgavene vi blir pålagt, sier han til slutt.