Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vellykket forsøk med regnbed i Drammen
Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

EMNE: Veg
PUBLISERT: 21.november.2018

Etter om lag 70 mm regn i Drammen nylig fikk regnbedene langs nye fv. 282, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, sin ilddåp. Den nye firefelts vegen gjennom Drammen ble for øvrig offisielt åpnet i forrige uke.

– De virket etter hensikten. Det var fint å se, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen. Hun var selv ute på befaring langs vegen da regnet bøttet ned som heftigst.

Forskningsprosjekt

Regnbedene er et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i regi av Statens vegvesen. Det er en ny form for lokal overvannshåndtering.

En del av regnvannet fra vegen, som ikke renner direkte ned i avløpsnettet under vegen, ledes via de spesielle kjeftslukene ut i åpne, beplantede regnbed på utsiden av vegen. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate ligger regnbedene mellom kjørebanene og gang-/sykkelvegen på hver side av fire felts vegen.

Billigere enn vanlig overvannshåndtering

Den viktigste grunnen til å bygge regnbed i stedet for å føre vannet i rør under bakken, er at det øker kapasiteten til å ta imot overvann. Med de klimaendringene vi står overfor, er dette et viktig tiltak for å unngå flom og oversvømmelser, sier Kirstine Laukli.

Men det er også viktig å understreke at slike regnbed er billigere både i anlegg og drift enn konvensjonelle vann- og avløpsanlegg. I vårt prosjekt er det snakk om besparelser på mellom 10 og 20 millioner kroner bare i anlegg, sier Laukli. Mange tror jo det motsatte, men det er altså ikke tilfelle, legger hun til.

Vakrere omgivelser for alle som ferdes der

En tilleggseffekt er at gata blir vakrere og gir gode opplevelser for mennesker som ferdes langs den. Det er altså minst tre gode grunner for å velge denne typen løsning.

Dette er første gang regnbed langs veg og gate er benyttet i så stor skala i Norge, og det er knyttet et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) til det.

– Vi må derfor regne med at ikke alt fungerer optimalt eller at alle plantene overlever. Litt av hensikten er jo å samle erfaringer som kan benyttes i senere prosjekter, sier Kirstine Laukli.

Da det kraftige regnværet kom, så vi i alle fall at vannet drenerte ut av grøftene i løpet av få timer etter regnværet, samtidig som vann fortsatt stod på overflaten på plenarealer der det er benyttet vanlig anleggsjord.

– Den drenerende jorda vi har benyttet i regnbedene, fungerer bra for å lede bort vannet. Det gjenstår å se om den samtidig fungerer bra som vekstmedium slik at plantene vokser og trives. Planterøtters vekst er nemlig avgjørende for å opprettholde evnen til infiltrasjon over tid. Hvis ikke vil jorda lett slammes til og dermed bli tett, forteller hun.

Flere svar til sommeren

Å få til jord som både infiltrerer godt og gir god vekst er altså den store utfordringene med slike regnbed. Prosjektet har forsøkt å finne det rette skjæringspunktet der begge disse hensynene tilfredstilles godt nok.

Neste sommer får vi flere svar på dette. Da vil vi også se hvilke arter som klarer disse krevende vekstforholdene best og hvilke som eventuelt ikke klarer det og dermed viser seg uegnet til regnbed langs veg. Det blir spennende å følge denne utviklingen, men starten har vært veldig positiv, avslutter Kirstine Laukli.

Ferdig før tiden til en lavere pris

Vegåpningen i forrige uke skjedde flere måneder tidligere enn planlagt. Prisen ble også flere titalls millioner lavere enn beregnet.

Anleggsperioden fra februar 2017 til november 2018 har pågått midt i en hektisk bytrafikk uten uhell av alvorlig grad hverken på mennesker, maskiner, trafikanter eller beboere.

Nye fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate er blitt en grønn og vakker allé eller aveny. Den fremstår også som et fremtidsrettet, klimavennlig og utviklingsrettet samferdselsprosjekt med bruk av ny teknologi og nyskaping på flere områder.