Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Videreutviklet nullvekstmål fastsatt
Videreutviklet nullvekstmål fastsatt Foto: Henrik Jonassen / SD

Videreutviklet nullvekstmål fastsatt

I tråd med bompengeavtalen fra 2019 har regjeringen nå fastsatt et videreutviklet nullvekstmål. – Vi har holdt fast ved det viktigste, og gjort det enda tydeligere hva vi ønsker å oppnå med nullvekstmålet. Byområdene skal få bedre framkommelighet, reduserte klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensning og mindre støy. Nullvekst i persontransporten med bil og mer effektiv arealbruk er de viktigste virkemidlene, sier samferdselsminister Hareide.

EMNE: Samferdsel
PUBLISERT: 10.juni.2020

Nullvekstmålet følges først og fremst opp gjennom byvekstavtalene, som de største byområdene kan inngå med staten for å sikre ekstra finansiering av miljøvennlig byutvikling. Nullvekstmålet er nå slik: I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

– Gjennom videreutvikling av nullvekstmålet har regjeringen stadfestet sine ambisiøse mål om miljøvennlige byer. Gode byer er grønne byer med lave utslipp som det er attraktivt å bo i, og som legger til rette for den mobiliteten folk og næringsliv trenger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Nullvekstmålet har vært etablert politikk i de største byområdene siden 2012. Det er godt innarbeidet og har tilslutning lokalt i byene.

– Med det nye nullvekstmålet følger vi opp regjeringens politikk for en bærekraftig utvikling. Effektiv arealbruk er et av hovedvirkemidlene, sammen med nullvekst i persontransport med bil, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Noe av bakgrunnen for å videreutvikle nullvekstmålet var behovet for å måle trafikken på en mer hensiktsmessig måte, gjennom mer målrettet bruk av tellepunkter på steder der det er mye trafikk:

– Det er viktig at reelle køproblemer og andre negative effekter av biltrafikken fanges opp. Samtidig blir det feil å måle trafikken like tett i hele avtaleområdene for byvekstavtalene. I de ytre spredtbygde områdene er ikke biltrafikken et like stort problem, og her vil privatbilen fortsatt ha en viktig rolle, sier Hareide.

Flere byområder har lokale målsettinger for utviklingen i personbiltrafikken som er mer ambisiøse enn nullvekstmålet. Staten er positiv til disse initiativene, men i forhandlingene om byvekstavtalene legges nullvekstmålet til grunn.

– Nullvekst er ikke et mål i seg selv, men det er viktig for framkommeligheten i byene og for å redusere de negative virkningene veitransport har. Nullvekst betyr gode bomiljøer, økt mobilitet for folk som bor i by og bedre vilkår for næringslivet, sier Hareide.