Mange av de mest rasfarlige veiene ligger i Vestland fylke, viser NAFs oversikt. Bildet fra E16. Foto: Benjamin A.. Ward/ NAF
Publisert: 27.11.2023 

Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

NAF har regnet ut hva det vil koste å sikre de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene. Samlet er kostnaden 14,2 milliarder, fordelt med 8,7 på riksveier og 5,5 på fylkesveier. – Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Totalt vil det koste rundt 95 milliarder å sikre alle skredpunkt med høy og middels faregrad på veiene. NAF har hentet ut tallene fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

– Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy, og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

200 strekninger med høy fare

Også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal er behovene for skredsikring store. Skredpunkt på veinettet blir gradert etter såkalt skredfaktor, som er en beregning av sannsynligheten for at det går ras og hvilke konsekvenser et ras kan få, ut ifra trafikkmengde, mulighet for omkjøring med mer.

– Dette er bare toppen av isfjellet. På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad, der det fortsatt er behov for tiltak, sier Handagard.

Mer midler til skredsikring

På mange av de farligste trekningene trengs det tunell eller ny trasé for å sikre veien. Dette er store og kostnadskrevende tiltak. NAF mener satsningen på skredsikring må økes betydelig, slik at man kommer i gang med planlegging på flere av disse strekningene.

– I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass, sier Handagard.

Bakgrunn

De ti skrekningene med høyest skredfaktor, på riks- og fylkeveier. Tall hentet fra Statens vegvesen. 

Riksvei - etter skredfaktor (høy)
Fylke Vegnr/Skredpunkt Faktor Tiltak Anslått kostnad
Vestland Rv.13 Kvassdalen 5,84 Terreng 270
Vestland Rv. 13 Osgjelet 5,55 Tunnel 330
Vestland Rv. 5 Skredvikja 5,29 Tunnel 2970
Vestland E16 Vaksdal 5,25 Drift skred anlegg 0,5
Vestland Rv. 13 Byrkjenes 5,18 Ny veg i dagen 240
Vestland Rv. 15 Grasdalen 5,09 Tunnel 4100
Nordland E 10 Presteneset 1 5,07 Fjordkryss, fylling sjø/bru 621
Nordland E10 Kvanndalen 5,06 Se Presteneset
Vestland Rv. 13 Øvre Lonevatn 5,01 Overbygg 160
Vestland Rv. 13 Ygningsdalshamrane 4,97
Totalt anslått kostnad for riksvei:     8 691,50
Fylkesvei – oppdatert etter skredfaktor (høy)
Fylke Vegnr/Skredpunkt   Faktor Tiltak Anslått kostnad
Vestland Fv. 5744 Navelsakerstranda 6,74 Tunnel 676
Møre Romsdal Fv. 5829 Otterdalsstranda 6,74 Tunnel 558
Vestland Fv. 613 Gaularfjellet 6,52 Vinterstenging 0
Vestland Fv. 5723 Merkingsgjølet 6,32 Aut. varsling 5
Nordland Fv. 7594 Myrlandsfjellet 6,09 Tunnel 554
Vestland Fv. 5625 Skjerdalsberget 5,84 Tunnel 420
Finnmark Fv. 8830 Store Lerresfjord 5,75 Tunnel m/portal 398
Vestland Fv. 5724 Heimefonna 5,72 Vaarslingsanlegg 5
Vestland Fv. 49 Snauhaugtunnelen 5,42 Tunnel 2919
Vestland Fv. 49 Tokagjeltunnelen 5,36 Tunnel(se over) 0
Totalt anslått kostnad for fylkesvei:     5 535
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur