Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » 60 millionar kroner i godsstøtte gir meir gods på bane
60 millionar kroner i godsstøtte gir meir gods på bane Foto: Njål Svingheim / Jernbanedirektoratet

60 millionar kroner i godsstøtte gir meir gods på bane

Fire godstogoperatørar får til saman 60 millionar kroner i statleg støtte for å få meir gods frå veg over på jernbane. – Støtteordninga styrkar togselskap som driv med transportar som er i direkte konkurranse med tungtransport på veg, seier Erik Røhne, administrerande direktør i CargoNet AS, eitt av selskapa som mottek støtte.

EMNE: Godstransport
PUBLISERT: 26.November.2019

– Støtta gir oss eit pusterom i en krevjande situasjon, og moglegheit til å auka tilbodet på dei strekningane vi opererer, fortset Røhne, og legg til at støtteordninga har vore sterkt etterspurt av næringa.

–  Vi merker at støtteordninga har bidratt til eit gledeleg stemningsskifte blant godstogoperatørane. Dette er viktig med tanke på å realisera dei store miljøgevinstane som ligg i å få meir av godstransporten over på jernbane, påpeikar Hanne Bertnes Norli, direktør for Marknad og samfunn i Jernbanedirektoratet.

Direktoratet var med i arbeidsgruppa som har utforma støtteordninga for gods på jernbane, og har ansvar for å fordela støtta etter å ha motteke søknader frå godstogoperatørane. I tillegg til CargoNet AS, har Green Cargo AB, Hector Rail AB og Tågåkeriet i Bergslagen AB fått støtte. Til samen søkte dei om 83,5 millionar kroner, medan maksgrensa altså var noko lågare – 60 millionar kroner. Fordelinga mellom dei fire er basert på marknadsdelar.

Støtteordninga – bru over til ei ambisiøs godspakke

Støtteordninga for godstransport på jernbane vart formelt innført i revidert nasjonalbudsjett for 2019 som ei mellombels ordning i inntil tre år. I august vart støtteordninga godkjent av EFTA sitt overvakingsorgan, ESA. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringa foreslått ei ramme på 87,9 millionar kroner i samla støtte til godstogoperatørane.

Grunngjevinga for ordninga er særleg dei miljømessige fortrinna jernbana har som transportform. Støtta skal verka som ein kompensasjon for særlege kostnader godsoperatørane har, og er eit tiltak for å halde oppa nåverande volum og få meir gods på bane ved å styrka selskapa som driv med kombinerte transportar og vognlast. Målet er å styrkt jernbana si konkurranseevne fram til tiltaka i godspakka i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 får effekt.

– I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn ein godspakke på ca. 18 milliardar kroner for heile planperioden, av dei ca. 5,7 milliardar kroner i første seksårsperiode. I tillegg er det igangsett strakstiltak for gods på bane som inkluderer forlenging av kryssingsspor og mindre terminaltiltak. Godstiltaka beskrive i NTP 2018–2029 er berekna å gje reduserte utslepp frå veg på 123 000 tonn CO2-ekvivalentar per år, og til god sikkerheit og mindre trengsel på vegane, seier Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.

Mest Lest

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Banebrytende studie innen fornybar energi

Follobanen nominert til tunnelpris

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

De reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16

Grensesprengende bruteknologi

Telehiv – sikkert som våren

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Stor jernbanekontrakt til Baneservice

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Tar i bruk hele «verktøykassa» på Sørumsand stasjon

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Sweco med klimaoppfordring til EU

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Visjonen som ble et oppnåelig mål

Veidekke skrev kontrakt med Bane NOR

Kven blir den vakraste i Noreg?

Norges største pågående havneprosjekt?

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

På siste verset for gammel bane

Banebrytende bruarbeid

Konklusjon etter klagebehandling: Ingen endring i tildelingen av Beitstadsundbrua

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Verdens lengste og dypeste tunnel

Ny administrerende direktør i COWI

Hovedbanen Nord skal utredes

Autonom transport møter mennesker

Versting av porselen skal vekk

Med hjertet i halsen på farlige veier

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Alstom leverer siste toget til Skånetrafiken

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

TOOLS åpner ny Harstad-avdeling

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Fem forbedringsforslag for Smestadkrysset

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Tyskland setter ny rekord i punktlighet

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Suksess for klimavennlig asfalt

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Tunnel stappfull av elektronikk

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Setter Rogaland i nytt gatelys

Fortsatt behov for norsk gass i Europa

Kommunene må oftere si nei til uansvarlige byggeprosjekter

Skal lære mer om fremtidens kraftnett

Havvind uten subsidier er mulig

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Langt fra sikkert at kortreist er det beste

Uten veivedlikehold stopper Norge

Flaskehals borte mye raskere

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Hva skjer med flytebruer og hengebruer når det er kraftig vind?

Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Vil ha hardere fakta om lokal stein

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Studenter vil snu Rosenholm på hodet

Bedre kollektivtransport i Grenland

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

Multiconsult vinner viktig fornybarkontrakt i Zambia

Planprogram ut på høring

Ny E16 kan avlaste Oslo-trafikken

Er det plass på toget?

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Jernbaneforum: -Suksess gir også utfordringer

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Statens vegvesen som kontraktspart

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Åpning av Ureddplassen – nasjonal turistveg

Investerer 100 millioner i miljø

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

Smart teknologi kan gi bedre mobilitet og mindre trafikk

Vil ha utslippsfrie anleggsmaskiner

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Er innstilt til en av Norges største vegkontrakter noensinne

Norsk storeslem i internasjonal ingeniørkonkurranse

Intelligent kamerasystem og strømløsninger gir tryggere tunneler

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Batterier gjør skipskraner miljøvennlige

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Vil ha nok en trebru på E6

Etterslep på veiene, tross milliarder til samferdsel

Strenge krav til framtidas navigerbare veger

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell