Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt
Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt Foto: Nye veier

Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt

Veistrekket blir 17 mil når den er ferdig i 2029, og korter ned reiseveien mellom Kristiansand og Ålgård med 40 kilometer. Men veien frem mot mål er en topografisk utfordring, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 11.november.2019

– Dette er Norgeshistoriens største veiprosjekt, og har stor betydning for en hel landsdel: For varehandelen og for pendlere. En innkorting på hele 40 kilometer har stor effekt. E39 er selve bindeleddet mellom store deler av Sør- og Vest-Norge. Å skape nærhet mellom Sørlandet og Vestlandet, og å knytte Vestlandet nærmere Europa var også et av argumentene da Stortinget vedtok etableringen av Nye Veier, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas til Samferdsel & Infrastruktur.

I 2022 åpnes E39 fra Kristiansand, gjennom Songdalen og Søgne frem til Mandal by. Hele strekningen mellom Kristiansand og Ålgård er delt opp i 10 til 12 delprosjekter, der AF-Gruppen skal bygge ut nær Kristiansand, og Hæhre-entreprenør for Mandal. En lang rekke underentreprenører er også engasjert. Kruse Smith AS og TT Anlegg er blant de største.

Reduserer reisetiden: Vil ta under 2 timer mellom Stavanger og Kristiansand

E39 mellom Kristiansand og Ålgård blir en firefelts vei på 17 mil når hele veistrekket er ferdigstilt om 10 år, med en investeringsramme på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Dagens strekning er på 21 mil, men kortes ned til 17 mil, samtidig som fartsgrensen vil være 110 eller 120 kilometer i timen på hele veistrekket.

Foto: Nye veier

– Reiseveien tar i dag rundt 3,5 timer, mens den på nye E39 vil bli på i underkant av 2 timer. Ny motorvei gjør det mye enklere å pendle og generelt blir samhandlingen mellom vest- og sør mye bedre. I prinsippet vil reisevei til jobb, i en av storbyene i hver ende, bli på under 1 time, uansett hvor du bor langs strekningen. Det vil gjøre noe med livene for alle som bor i sør-vest-Norge, sier Heieraas.

Lengden på nye E39 vil totalt være på mellom 165 til 175 kilometer, alt etter hvilken korridor som til slutt velges. Utbyggingsområdet det dreier seg om går fra vestsiden av Varoddbrua i Kristiansand til Ålgård i Rogaland. Ålgård ligger rundt 12 kilometer fra Sandnes sentrum.

Kupert terreng: Må bygge flere broer og tunneler

Asbjørn Heieraas beskriver topografien mellom Kristiansand og Ålgård som krevende. Her er det mye fjell, bratte daler som går på kryss og tvers, og utfordringene starter allerede langt sør.

– Mange er nok ikke klar over at Vestlandsterrenget begynner allerede rundt Kristiansand og Søgne i Vest- Agder. Det er ikke mulig å følge de naturlige formasjonene i terrenget på noen måte når vi nå er i gang med å bygge ny firefelts motorvei. Terrenget gjør at vi må gjøre ganske store inngrep i naturen, og det må mye sprengningsarbeid til, sier Heieraas.

Foto: Nye veier

Utfordrende og kupert terreng gjør at Nye Veier må prosjektere for flere broer og tunneler, som er fordyrende. Der elva Audna skal krysses, bygger Nye Veier en 100 meter høy bro som blir en spektakulær konstruksjon, og over Fedafjorden skal en ny, stor hengebro på rundt 700 meter reises.

– Broer er dyrere å bygge enn tunneler, men utfordringene med tunnelene er større på sikt: Med vedlikehold, trafikksikkerhet og brannsikkerhet, sier Asbjørn Heieraas.

Med store inngrep i naturen, tunneler og broer, gjennom flere kommuner som berører mange mennesker, sier Asbjørn Heieraas at det naturlig nok blir interessekonflikter og innsigelser.

– I utgangspunktet møter vi likevel ganske stor forståelse for løsningene våre, men at det blir noen negative tilbakemeldinger er naturlig. Gjennom prosessen med planarbeidet har vi et tett samarbeid med eksterne samarbeidsgrupper for å innfri lovverket: Innsigelsesmyndigheter som Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet og Miljøverndirektoratet, men også kommunene kommer med sine tilbakemeldinger om prosjektene våre før vi kan starte utbygging, sier Asbjørn Heieraas.

Heieraas forklarer at eksempler på interessekonflikter ved denne veiutbyggingen er fremføring av vei gjennom viktige landskapsvernområder, nær tett bebyggelse eller skoler, ved historiske kulturmiljøer eller i nærheten av drikkevannskilder.

– Vi har alltid en ordinær planprosess og en konsekvensutredning for å finne frem til en løsning med hver kommune. Det er blant annet Hubro på strekningen mellom Lindesnes kommune og Lyngdal kommune, der vi i de opprinnelige planene førte veiene for nært deres hekkeområde. Der ble resultatet at vi skal bygge tunnel, sier Asbjørn Heieraas.

20 år med veiutbygginger – 700 kilometer med vei

Nye Veier eies av Samferdselsdepartementet, og har hovedkontor i Kristiansand. Opprinnelig var mandatet til Nye Veier å planlegge, bygge ut og drifte 530 kilometer nye veier pluss sideveier. Tidsrammen på de opprinnelige prosjektene skulle ta 20 år, men porteføljen har blitt utvidet med tre strekninger: 700 kilometer ny vei er nå planen. Nye Veier skal bygge for nærmere 150 milliarder kroner.

– Når alle de nye veiene er ferdige vil Norge få et sammenhengende transportsystem med motorvei fra Stavanger og til langt opp i Gudbrandsdalen, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann.

Nye Veier AS skal bygge 18 veistrekninger fordelt på 4 utbyggingsområder, og hele veiporteføljen tok selskapet over fra Statens Vegvesen i 2016.