Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, og ordførerne fra de seks kommunene signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Foto: Samferdselsdepartementet
Publisert: 07.09.2023 

Byvekstavtalen for Trondheimsområdet er signert

­– Det er med stor glede at vi signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet i dag. Avtalen bidrar til et bedre og grønnere bymiljø, og er det viktigste virkemiddelet for å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I går signerte staten og lokale parter en ny byvekstavtale for Trondheimsområdet som er gjeldende for perioden 2023-2029. Staten har tidligere hatt en byvekstavtale med Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik, men etter ønske fra de lokale partene ble det enighet om å reforhandle byvekstavtalen våren 2022. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag har forhandlet på vegne av staten.

I tillegg til videre utvikling av Metrobuss og om jernbanen, inkluderer den nye byvekstavtalen også to nye kommuner.

– Det er gledelig at vi har fått med kommunene Skaun og Orkland i dette samarbeidet, i tillegg til de fire opprinnelige kommunene. Det betyr at avtaleområdet nå dekker de store pendlerstrømmene inn og ut av Trondheim. Dette gir oss et enda bedre grunnlag for å arbeide helhetlig med arealutvikling og transport, sier Nygård.

– Byvekstavtalen er viktig for å følge opp den interkommunale arealplanen og sikre god stedsutvikling for alle innbyggerne i Trondheimsregionen. Derfor er det positivt at også kommunene Skaun og Orkland har ønsket å bli del av byvekstavtalen, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport.

Statlige midler til Metrobuss

Én av grunnene til ønsket om reforhandling av byvekstavtalen, var kollektivløsningen Metrobuss. Partene er nå enige om å omprioritere midler innenfor den tidligere fastsatte økonomiske rammen, slik at det blir en bedre kollektivdekning i områder øst for sentrum av Trondheim. Etter at forhandlingene om byvekstavtalen var ferdig i mai, ble det besluttet i Stortinget at det statlige bidraget til Metrobuss økes.

– Metrobuss er helt sentral i arbeidet med å nå nullvekstmålet. Fra og med i år kommer regjeringen med mer statlige midler for å bidra til utbyggingen, og fremover vil vi dekke 70 prosent av kostnadene, sier Nygård.

– Det vil kunne frigjøre midler som kan brukes til andre gode tiltak som bygger opp under nullvekstmålet.

Om jernbanen

Jernbanen spiller en viktig rolle i Trondheimsområdet. Sammen med det øvrige kollektivtilbudet og en arealutvikling som bygger opp om dette, bidrar jernbanen til at nullvekstmålet i avtaleområdet kan nås.

I den nye avtaleteksten om jernbanen, omtales arbeidet med kommende tilbudsforbedringer, elektrifisering av banen, knutepunktutvikling og arealavklaringer. Prioritering av store jernbanetiltak skjer gjennom Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjett.

Bompengeinnkrevingen vil fortsette til 2033

I juni behandlet Stortinget Prop. 113 S (2022-2023) Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag. Det er dermed lagt til rette for at bompengeinnkrevingen i Trondheim kan fortsette ut 2033, som blant annet vil gjøre det mulig å finansiere Byåstunnelen. Miljøpakken er en del av byvekstavtalen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur