Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering
Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

E6 sør for Trondheim skal utbygges til firefelts motorveg optimalisert for 110 km/t. Prosjektet skal gjennomføres som en Integrert Prosjektleveranse (IPL), der aktørene samarbeider tett i alle deler av prosjektet. Målet er å utnytte kompetanse og organiseringseffektivitet på nye måter.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 08.august.2019

I Trøndelag strekker E6 seg fra Oppdal i sør til Namsskogan i nord. Nå bygges E6 ut i hele fylket, og Nye Veier AS har fått ansvaret for 106 kilometer med firefelts motorveg fra Ulsberg i sør til Åsen i nord.

— Utbyggingen av Nye Veiers strekninger blir i form av flere store prosjekter, som skal utbygges delvis på samme tid, men med forskjellig oppstart og avslutning for de ulike prosjektene, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier AS.

— På strekningen Ranheim – Stjørdal har vi allerede valgt hovedentreprenør, det spanske entreprenørselskapet Acciona Construction, som nå jakter lokale entreprenører de kan samarbeide med. Dette prosjektet dekker i realiteten Trondheims veg til Trondheim Lufthavn, og skal bli en firefelts motorveg med fartsgrense på 110 km/t.

Foto: Nye Veier

Kvål er ei lita bygd ved Melhus utenfor Trondheim. Der strekker E6 seg gjennom bygdesentrumet i en 50-kilometerssone med lysregulert fotgjengerovergang og uoversiktlige av- og påkjørsler. Når en kommer sørfra her er det i perioder kødannelse, og et sterkt lyd- og luftforurenset sentrum. Så strekker vegen seg og går over i en 90-sone i to felt frem til Melhus. Den syv kilometer lange vegstrekningen har en prosjektkostnad på cirka 1,1 milliard kroner, og forventes ferdigstilt i midten av 2021.

– Planen er å legge om til firefelts motorveg, og legge vegen utenfor Kvål sentrum. Dette vil medføre en høyere livskvalitet og trafikksikkerhet for innbyggerne i Kvål samt en vesentlig bedring av kapasiteten av E6 forbi Kvål sentrum, sier Vatnan.

Tillitsbasert fellesskap

Prosjektet skal gjennomføres som en Integrert Prosjektleveranse, der byggherre, entreprenør og rådgiver skaper et tillitsbasert fellesskap som samarbeider om prosjektet i alle faser.

— Dette er en helt ny og unik samarbeidsform i norsk vegbygging, sier Vatnan. — Partene skal jobbe med åpne kalkyler og felles risiko. Ikke minst opererer vi med felles insentiver som skal sørge for god verdioptimalisering av prosjektet. Slik får vi en helhetlig optimalisering med raskere og mer kostnadseffektiv utbygging, som er helt i tråd med Nye Veiers mandat.

Samlokalisering for kompetanseutnyttelse

Vegen er ferdig regulert, og byggestart forventes igangsatt høsten 2019. Prosjektkontor er etablert i Melhus sentrum.

Illustrasjon: Nye Veier

— Vi ønsker å involvere aktørene tidligere enn vanlig for å dra nytte av den unike kompetansen aktørene besitter og dermed få bedre lønnsomhet for samfunnet. Vi ønsker også å utnytte de komplementære fordelene av de forskjellige kompetansene aktørene har. Dette sørger vi blant annet for gjennom denne samlokaliseringen, sier Vatnan.

Konkurranse om jobben

Prekvalifiseringskonkurransen for strekningen ble utlyst i juni 2018, og tre tilbydere kvalifiserte for å delta i konkurransen om IPL-entreprisen.

— Etter denne konkurransen ble Cowi valgt som rådgivende, og Peab som hovedentreprenør.

De scoret best på samtlige av våre evalueringskriterier slik som pris, risiko og organisasjon, og valget falt derfor på dem. Vi gleder oss til å se resultatene av denne nye gjennomføringsstrategien, avslutter Vatnan.