Som del av overvannshåndteringen skal det etableres flere regnbed på strekningen. Regnbedene absorberer store mengder regnvann og plantene utnytter vannet til eget bruk. Illustrasjon: Norconsult
Publisert: 20.09.2022 

Oppgradering av Grefsenveien legges ut på anbud

Grefsenveien skal oppgraderes med tosidig, opphøyd sykkelfelt, bredere fortau og ny overvannsløsning. Forventet anleggsstart våren 2023.

Veien er en avgjørende transportåre for svært mange mennesker på strekningen fra Storo til Kjelsås, for både trikk, syklende, gående og kjørende. Samtidig er den en flomvei for overflatevann og uttrykningstrasé for nødetatene. Bymiljøetaten planlegger gjennomføring av anbudsbefaring høsten 2022, men åpner allerede nå opp henvendelser fra interesserte.

Prosjektet innebærer en anleggslengde på 1800 meter, etablering av 1 kilometer nytt sykkelanlegg, breddeutvidelse av fortau og innsnevring av veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det også planlagt etablering av nytt overvannsnett i store deler av strekningen, som inkluderer fordrøyningsmagasin og 8 regnbed.

Fakta:

Anleggsperiode: Våren 2023 – høsten 2024
Kunngjøring av tilbudskonkurranse: Høsten 2022
Entrepriseform: NS 8405

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur