Illustrasjon: Bane NOR|Foto: Bane NOR|Illustrasjon: Bane NOR
Lars Holm
Publisert: 25.02.2020 

Østfoldbanen: 30 minutter fra Moss til Oslo

Fra Sandbukta gjennom Moss og til Såstad i Rygge bygges det nå dobbeltsporet jernbane. Prosjektet innebærer en stor ombygging av Moss sentrum. Løse masser har gitt utfordringer, men Bane NOR har funnet løsningene.

Jernbaneprosjektet Sandbukta - Moss - Såstad er en del av InterCity (IC) - triangelet og innebærer en fullstendig omlegging av jernbanesporet gjennom Moss. De første togene begynner å gå på den nye banen i 2024, og avsluttende arbeider ferdigstilles i 2025. Eksisterende spor som går langs sjøen fjernes og nytt dobbeltspor legges under bakken, slik åpnes byen i større grad mot sjøen. Banen vil knyttes opp mot Follobanen som også er under utbygging, slik at mellom Moss og Oslo vil det være dobbeltspor på hele strekningen.

— Dette vil føre til at reisetiden blir ca. 30 minutter inn til Oslo og med mulighet for fire avganger i timen i hver retning, sier Nina Kjønigsen, Kommunikasjonsansvarlig for prosjektet i Bane NOR.

— Dobbeltspor gir nye muligheter både for gods- og persontransport. Vi legger også banen under bakken på store deler av den 10 kilometer lange strekningen, og bygger en helt ny jernbanestasjon i Moss sentrum, som kommer til å bli et nytt kollektivknutepunkt for byen.

Solide entreprenører

Totalentreprisen på prosjektet er gitt til arbeidsfellesskapet mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A. Kontrakten har en verdi på 6,3 milliarder kroner. Arbeidsfellesskapet er kjent som MossIA ANS og begynte prosjekteringen umiddelbart etter kontraktsigneringen i juni.

Foto: Bane NOR

— Så store kontrakter er svært krevende, og markedet åpner for at flere aktører samarbeider om utførelsen. Implenia og Acciona er solide entreprenører som er godt etablert i Norge, sier Kjønigsen.

— Gjennom delprosjektet for tunnelboring på Follobanen har vi utviklet et velfungerende forhold til Acciona, og arbeidet på parsellen Farriseidet-Porsgrunn har gitt oss gode erfaringer med Implenia Norge. Samlet kostnad for hele prosjektet er 9,5 milliarder kroner.

Prosjektet godt i gang

Bane NOR har avsluttet fasen for forberedende arbeider og er nå i gang med den innledende fasen for hovedarbeidene. De fysiske arbeidene startet opp i midten av oktober, og første sted ut blir på Verket.

— De forberedende arbeidene har vært tildels omfattende med omlegging av spor, og riving av 121 bygg som forberedelse i Moss sentrum, sier Kjønigsen.

— Det som nå skjer er at vi begynner med å lage en rømningstunnel inne på den gamle Peterson-tomten. Den første tiden vil vi også jobbe med fjellrensk og trefelling rundt tunnelområdet samt sprenging av tunnelåpning.

Utfordringer med løsmasser

Mye av jernbaneutbyggingen i Moss skjer i fast fjell, men i sentrum av Moss er det en strekning med krevende grunnforhold og mye løsmasser, i området ved Kransen og ned mot stasjonsområdet. Her etableres det en 420 meter lang kulvert som bygges i løsmasse.

Illustrasjon: Bane NOR

– Vi stabiliserer grunnen og tar hensyn til grunnforholdene, før vi bygger denne kulverten. På lokket over kulverten tilrettelegges det for fremtidig bebyggelse, forklarer Kjønigsen.

— I Østfold har vi mye dårlige grunnforhold med leire og innslag av kvikkleire. Kvikkleire kan i verste fall utvikle seg til å bli en løs saus, derfor kjører vi på med stabiliserende tiltak i bakken som binder leiren. Vi har brukt mye tid på grunnundersøkelser og våre entreprenører prosjekterer bygg som er tilrettelagt for disse forholdene, og vi er nødt til å konstruere betongtunneler i løse masser. Slik vil det også være videre i retning svenskegrensen. Jernbane må bygges trygt og sikkert, og der har vi kompetansen. Foruten kulvert - tunnelen så skal vi også sprenge to lange tunneler på henholdsvis 2,3 og 2,7 kilometer på hver side av Moss.

Ny stasjon blir signalbygg i Moss

Den nye jernbanestasjonen i Moss ligger noen hundre meter lenger syd fra den gamle, men likevel sentralt plassert i byen.

— Den nye stasjonen blir et skikkelig signalbygg, sier Kjønigsen.

— Selve bygget vil ha fasiliteter som man forventer av et slikt bygg, som for eksempel kiosk, toaletter og lignende. Hele området vil også være et knutepunkt for kollektivtransporten i Moss og omland. Det vil også være tilrettelagt for sykkelparkering og andre former for kollektive transportmidler. Ettersom det forventes et annet bruksmønster for persontransport i fremtiden, så har vi valgt å ikke tilrettelegge for bil i særlig stor grad, men antall pendlerparkeringsplasser blir som før, avslutter Kjønigsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur