E16 Randselva bru

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

11,9 km ny E16 bygges i en trasé utenom sentrums- og boligområder i Jevnaker. Vegen starter på Eggemoen i Ringerike kommune og ender på Olum i Jevnaker kommune. Vegen erstatter den smale og svingete Olumslinna, som med stigning på ca. 6 % var ulykkesutsatt og hadde dårlig fremkommelighet vinterstid. En jernbaneunder- gang med høydebegrensning 3,9 m som var en flaskehals fjernes også. Vegen bygges som to-felts veg med midtdeler, vegklasse H2 (tidligere vegklasse H5), med fartsgrense 90 km/t. Det bygges til sammen 5,4 km tre- og firefelts veg i prosjektet grunnet forbikjøringsfelter. 2,7 km fylkesveg med parallell gang- og sykkelveg inngår, samt at tiltak på 2 km avlastet veg gjennom Jevnaker skal utføres etter åpning av ny E16. Prosjektet utfører også støytiltak på til sammen 120 eiendommer. Prosjektet er et bompengeprosjekt og har en kostnadsramme på 3480 mill. 2022-kr. Fordeling statlige midler og bom er hhv. 42 og 58 %.

Arbeidene med ny E16 er utført i to totalentrepriser:

• 1,5 km ny E16 er utført av PNC Norge AS. Randselva bru utført som fritt frambygg utgjør hovedarbeidene. Brua er 634 m lang og 60 m høy. Kontraktsverdi 463 mill. 2019-kr. Åpning planlagt 7. juli 2022.

• Resterende 10,4 km ny E16, samt 2,7 km fylkesveg med gang- og sykkelveg, er utført av Skanska Norge AS. 15 konstruksjoner og masseflytting av 0,85 mill. m3 fjell og 0,4 mill. m3 løsmasser utgjør hovedarbeidene. Kontraktsverdi 1149 mill. 2020-kr. Delåpning foretatt 20. desember 2020, 6. mnd. før sluttfrist 1. juli 2022.

Byggherre
Statens Vegvesen
Hovedentreprenør
PNC Entreprenør
Rådgivende Ingeniør
Sweco
Kategori
Kostnadsramme
463 MNOK
Startdato
2019
Sluttdato
2022

Prosjekter fra Statens Vegvesen