Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som ligger like øst for Topdalsfjorden ved Varoddbrua. Tunnelen ble tatt i bruk i henholdsvis 1992 og 1994 og har nå et behov for å bli rehabilitert for å øke levetiden. Den utløsende faktoren for arbeidene er behov for supplerende bergsikring, men samtidig er det bestemt at østgående tunnelløp skal utvides til å omfatte et nytt kollektivfelt som da videreføres fra den nye Varoddbrua frem til eksisterende avkjøring mot kryss Rona. Av den grunn vil det i tillegg til arbeider i selve tunnelen være behov for å bygge to nye tunnelportaler og forlenge en overgangsbru over E18 i vestre ende av tunnelen.
Prosjektet har en byggetid på ca. 16 måneder og sluttføres våren 2021.

Etter over ett år med arbeider, har nå Spiralen fått sin oppgradering. Spiralen er blitt sikrere, tørrere og har fått oppdaterte tekniske løsninger for ventilasjon, lys , styring, og overvåkning. I tillegg har lyssetting og en trollfamille gjort turen opp til en hyggelige kjøretur. Arbeidet i Spiralen startet sommeren 2019, og tunnelen ble offisielt åpnet 12. Desember 2020.

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte veiprosjektet i Norge. E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22.August i 2016. Strekningen har fire bruer, og Bangskleivtunnelen er 4,3 kilometer lang. Den har 33 nødstasjoner, to tunneler, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrtebommer. Den nye veien har en styringsramme på 1,6 milliarder 2019 kroner. Prognose for sluttkostand er ca. 50 millioner lavere enn styringsrammen.

På Majorstuen har det lenge vært et stort vedlikeholdsetterslep på trikkeinfrastrukturen. Arbeidet med oppgradering og fornying har pågått siden 2019, og vil i siste kvartal 2020 resultere i bredere spor, nye holdeplasser, et nytt vendespor og kontaktledningsanlegg. Arbeidene bidrar til økt sikkerhet og kapasitet på trikkenettet, samt leveransen av nye trikker til Oslo som er planlagt levert i årene fra 2021 til og med 2024. Prosjektet samkjøres med utskifting av et mer enn 100 år gammelt vann- og avløpssystem i Bogstadveien og kryssene mot Kirkeveien og Sorgenfrigata som skal sikre fremtidig vanntilførsel til Majorstuen.

Prosjektet på Majorstuen inngår i Oslo kommunes Trikkeprogram som skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere har vi bygget 14 kilometer ny fylkesveg i Steinkjer kommune i Trøndelag. De nye vegene erstatter svingete veger med lav standard. Trafikantene kan glede seg over nye veger med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere bygger vi nye Tana Bru. Brua skal etter planen settes i trafikk i August 2020. Den nye brua blir 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter. Dagens E6-bru er fra 1948, er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.

OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten – Elverum åpnet 30 juli i år. Statens vegvesen sammen med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS og entreprenør Skanska Norge AS bygget 27 km på 26 måneder. Vegen ble åpnet tre måneder før tiden med en besparelse på 1,5 mrd. Nok.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum i Innlandet er viktig i styrkingen av rv. 3. Spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim, men også for å styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Rv. 13 Vik - Vangsnes sikrar et utsatt parti mellom Vikafjellet og ferjekaien på Vangsnes ved Sognefjorden mot skred. Kruse Smith Entreprenør AS har bygd den 2,8 km lange Goteviktunnelen, som er hovudelementet i kontrakten. Anlegget blir bygd som ein totalentreprise, inkludert elektroarbeid. Gjennomslaget i tunnelen kom i januar 2019, etter 10 månaders tunneldriving og det går mot opning hausten 2020.

190.000 kubikk med steinmasse frå tunnelen er lagt opp i deponi i ein sidedal til Vik, for å brukast i samband med den planlagde tunnelen under Vikafjellet.

E6 Helgeland Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere bygger og utbedrer vi totalt 150 kilometer europaveg mellom Saltfjellet og Trøndelag grense. Nye E6 gjennom Helgeland gir bedre rammebetingelser for transportnæringen og sikrer alle trafikanter en raskere, mer komfortabel og ikke minst tryggere ferd langs landets viktigste samferdselsåre.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere planlegger og bygger vi ny tunnel på Gvammen -Århus. Denne omleggingen vil korte ned avstanden på strekningen med ca. 11Km. I tillegg blir den tilnærmet flat, og dette vil til samme redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med om lag 18 minutter.