Nordøyvegen gir fastlandsforbindelse for 2700 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtofta og Harøya i de tidligere kommunene Haram og Sandøy. Fra 1.Januar 2020 er Nordøyene en del av Ålesund Kommune. De 2700 innbyggerne på Nordøyene og resten av Ålesund kommune blir knyttet nærmere sammen gjennom fastlandsforbindelsen. Næringsliv og private vil spare transport- kostnader og få et mer fleksibelt og forutsigbart transportsystem. Prosjektet hadde oppstart i September 2017. Skjeltene- Lepsøya – Austnes regnes å åpne 18.Desember 2021.
Hele prosjektet anses å være ferdigstilt sommeren 2022 og vil ha en kostnadsramme på 5,6 mrd. NOK.

Prosjektet realiseres fra Kvål til Melhus sentrum, like sør for Trondheim. Det bygges syv kilometer ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Entreprisekostnad er 850 millioner kroner eks. mva.

Nye Veier har Peab Anlegg som entreprenør og COWI som rådgiver. Dette er Norges første integrerte prosjektleveranse (IPL) innen veiutbygging. Prosjektet omfatter syv kilometer europavei hvorav fem kilometer er en breddeutvidelse av eksisterende vei, seks betongbruer, en miljøtunnel, flere kulverter for jordbruksmaskiner og tre kilometer ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei. Byggestart var i 2019, og veistrekningen skal være ferdigstilt i 2022.

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som ligger like øst for Topdalsfjorden ved Varoddbrua. Tunnelen ble tatt i bruk i henholdsvis 1992 og 1994 og har nå et behov for å bli rehabilitert for å øke levetiden. Den utløsende faktoren for arbeidene er behov for supplerende bergsikring, men samtidig er det bestemt at østgående tunnelløp skal utvides til å omfatte et nytt kollektivfelt som da videreføres fra den nye Varoddbrua frem til eksisterende avkjøring mot kryss Rona. Av den grunn vil det i tillegg til arbeider i selve tunnelen være behov for å bygge to nye tunnelportaler og forlenge en overgangsbru over E18 i vestre ende av tunnelen.
Prosjektet har en byggetid på ca. 16 måneder og sluttføres våren 2021.

Etter over ett år med arbeider, har nå Spiralen fått sin oppgradering. Spiralen er blitt sikrere, tørrere og har fått oppdaterte tekniske løsninger for ventilasjon, lys , styring, og overvåkning. I tillegg har lyssetting og en trollfamille gjort turen opp til en hyggelige kjøretur. Arbeidet i Spiralen startet sommeren 2019, og tunnelen ble offisielt åpnet 12. Desember 2020.

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de blir tryggere for trafikantene, og oppfyller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Vålerengtunnelen er den siste Oslo-tunnelen som oppgraderes, og vil stå ferdig i løpet av sommeren 2021.

Oppgraderingen omfatter blant annet nye rømningsveier, flere punkter for uttak av slokkevann, oppgradert teknisk utstyr og brannsikring. I tillegg til de mange sikkerhetsoppgraderingene blir en del av Vålerengtunnelen forsterket. Dette arbeidet gjøres på vegne av Bane NOR, som skal bygge nye togspor over tunneltaket.

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte veiprosjektet i Norge. E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22.August i 2016. Strekningen har fire bruer, og Bangskleivtunnelen er 4,3 kilometer lang. Den har 33 nødstasjoner, to tunneler, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrtebommer. Den nye veien har en styringsramme på 1,6 milliarder 2019 kroner. Prognose for sluttkostand er ca. 50 millioner lavere enn styringsrammen.

Prosjektet realiseres fra kommunegrensen Kristiansand/Lindesnes til Mandalselva, og derfra ny tilførselsvei til sentrumsnært Mandal i Agder. Det bygges sju kilometer ny, trafikksikker firefelts vei med fartsgrense 110 km/t, og seks kilometer tofelts vei med midtdeler og fartsgrense 90 km/t til Mandal. Kontraktsverdi er 1,75 milliarder kroner, uten merverdiavgift.

Hæhre Entreprenør er totalentreprenør. Kontrakt for utbygging Mandal øst – Mandal by er den første kontrakten i Nye Veier med tidliginvolvering av entreprenør, hvor entreprenør sammen med byggherre og utvikler reguleringsplan og bygger. Prosjektet omfatter to planfrie kryss, en tunnel, to større bruer, vilt under- og overganger, kjøre- og gangveikulverter, drifteveier, gang-/sykkelvei og rundkjøringer. Prosjektet har høy oppmerksomhet på ytre miljø-tiltak.

Trafikk settes på desember 2021 og prosjektet skal ferdigstilt innen sommeren 2022.

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge 18 000 meter ny hovedvei mellom Os og Bergen. Utbyggingen starter ved Svegatjørn i Os og fortsetter til Rådalen i Bergen. Prosjektet omfatter også ny fylkesvei fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen. Prosjektet har en totalkostnad på 6,25 mrd. kr.

Med dyktige entreprenører, rådgivere og andre fagfolk på laget står prosjektet ferdig i 2022.

Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei. Strekningen er ca. 1250 m lang og planområdet ligger i Bærum kommune. Prosjektet er i regi av Statens vegvesen, og hadde byggestart i 2018. Planlagt ferdigstillelse er årsskiftet 2020/2021.

Fv. 1621 Professor Kohts vei er en del av regional sykkelveg langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere har vi bygget 14 kilometer ny fylkesveg i Steinkjer kommune i Trøndelag. De nye vegene erstatter svingete veger med lav standard. Trafikantene kan glede seg over nye veger med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet.