Emner
Publisert
31.05.2018

Sikter mot en grønnere fremtid

– Vi tror at byggebransjen kommer til å utvikle seg i langt «grønnere» retning enn det man tradisjonelt har oppfattet oss som. Ikke bare fordi politiske pålegg setter klare rammer, men også fordi den teknologiske utviklingen hjelper oss videre. Kommunikasjonssjef Håvard Almås i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er optimist på bransjens vegne, og sier at mange […]

– Vi tror at byggebransjen kommer til å utvikle seg i langt «grønnere» retning enn det man tradisjonelt har oppfattet oss som. Ikke bare fordi politiske pålegg setter klare rammer, men også fordi den teknologiske utviklingen hjelper oss videre.

Kommunikasjonssjef Håvard Almås i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er optimist på bransjens vegne, og sier at mange jobber mye med å redusere utslippene sine. Riktig nok er det fortsatt en avgjort majoritet av byggebransjens maskiner som drives av fossil diesel, men dette vil komme til å endre seg i årene fremover, tror han.

Politiske mål

Det er klart at vi står overfor store utfordringer, for det er lagt opp til en formidabel anleggsvirksomhet i årene som kommer. Faktisk skal det brukes over 1000 milliarder kroner på transportinfrastruktur i perioden 2018-2029. Når man da samtidig vet at stortingsmeldingen som setter en klimastrategi fram mot 2030 legger opp til en reduksjon av utslippene på hele 40%, skapes det utfordringer.

Men dette er utfordringer vi er forberedt på å jobbe med som bransje. Og det er heldigvis slik at den teknologiske utviklingen går ganske raskt.

Synes du de politiske målene er urealistiske?

Det er i alle fall sikkert at de vil prege vår bransje betydelig. Nå skal det sies at målet på 40% er for hele transportsektoren, som vi regnes som en del av i denne sammenhengen. Så vi skal heldigvis ikke stå for dette alene. Men det vil som sagt prege hele bransjen i årene som kommer, og vi vil nok komme til å se endringer som få hadde sett for seg bare for et par år siden, slår han fast.

Teknologi

Hvordan kommer bransjen til å jobbe for å få dette til?

Det er viktig å være klar over hvilken rolle vi som organisasjon har: Vi er en bransjeorganisasjon som skal jobbe med å få til at bransjen har best mulige arbeidsvilkår, og samtidig også sørge for at politikere og andre samfunnsaktører kjenner best mulig til våre standpunkter. Blant disse handler det også om realisme: Ved en undersøkelse vi gjorde i fjor, viste det seg at 12 av våre 843 medlemsbedrifter hadde brukt en elektrisk drevet anleggsmaskin. Da sier det seg selv at man må ha en viss realisme i forhold til hvor raskt man kan få på plass endringer, understreker han.

Et hovedpoeng for oss er at investeringer i ny og grønnere teknologi forutsetter at entreprenørene har økonomisk handlingsrom til å ta dette løftet.

Håvard Almås

– Hvorfor er man ikke kommet lenger i forhold til å satse på det som er blitt kalt «fossilfrie anleggsplasser»?

Dette har et sammensatt årsaksbilde. Mange utenfor vår bransje har meninger om dette, og det er bra. Vår rolle blir å komme med det vi mener er realistiske forslag til løsninger. Man skal være klar over hvilke formidable størrelser det er på mange av maskinene, og at faktum er at selv om det hadde vært penger til det, ville man ganske enkelt ikke ha kunnet bytte ut alle anleggsmaskiner med et knips. Fordi de ikke finnes. Det er mangel på elektriske gravemaskiner over 25 tonn, og de er enda på forskningsstadiet.

Nye maskiner

– Så det er forskning og leverandører som må endre anleggsbransjens utslipp, om man skal oppfylle de politiske kravene?

La oss heller ha noen fremtidstanker som sier at vi har en del målsetninger, og det synes vi er positivt. Men når virkelighetsbildet er høy aktivitet i årene fremover, kan man ikke uten videre legge opp til at utslippene skal falle i den samme perioden, uten at man tar i bruk en rekke ulike virkemidler. Vi i MEF har så langt fokusert mest på maskinparken og hva som er mulig å få til med den. Det vet jeg at mange tenker på, og mange entreprenører gjør da også en fantastisk innsats i forhold til å bringe utslippene ned. Men utfordringen hittil har blant annet vært at det ikke er tilgjengelig store nok gravemaskiner som drives elektrisk til at entreprenørene har tatt de i bruk. Driftstid og infrastruktur på anleggsplassen er en annen utfordring.

I tillegg til det, forklarer kommunikasjonssjefen, er det faktisk slik at selv om elektriske CAT-gravere på opptil 25 tonn kan skaffes, og Nasta/SINTEF har et prosjekt på en kombinasjon av elektrisitet og en hydrogenbasert brenselcelle skal kunne drive en gravemaskin på opptil 30 tonn, er dette enda fremtidsmusikk for bredden av bransjen. Nå har heldigvis også Enova kommet med muligheter for å få tilskudd når man investerer i maskiner som bidrar til reduserte utslipp, og det kommer nok til å bidra. Men når man ser dette under ett, er det likevel forskning og utviklingen innenfor teknologien som kommer til å drive utviklingen i et slags parløp med de politiske føringene som legges framover, sier han.

Ønsker

Hva er MEFs ønsker for fremtiden når det gjelder bidrag til å få ned utslippene?

Et hovedpoeng for oss er at investeringer i ny og grønnere teknologi forutsetter at entreprenørene har økonomisk handlingsrom til å ta dette løftet. Det er tøff konkurranse og pressede marginer i anleggsbransjen. Det er et faktum at vi ikke kan ha en politikk i fremtiden der klimapolitikken skal begrenses til å øke avgiftene. Skal vi få på plass løsninger som virkelig virker, ønsker vi oss flere positive virkemidler i form av for eksempel økte avskrivningssatser, Enova-programmer og CO2-fond, for å nevne noe.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur