Thorvald Meyers gate har blitt totalrenovert over en strekning på 1,1 km. Alle overflater er rustet opp med dekker av brostein, grantittheller eller asfalt.

Den delen av gata som går gjennom Birkelunden kulturmiljø er fredet og tilbakeført med storgatestein. Beplantning, møblering og belysning med tilhørende infrastruktur har også vært en del av jobben. Bare på Paulus plass er det nesten 1000 nye planter og gata har fått 27 nye trær.

Opprustning av trikken har vært har vært en del av
oppdraget og det er bygget ny trikkeinfrastruktur med trikkefundament, føringsveier, skinner, kontaktledningsanlegg og holdeplasser.

Det er i tillegg etablert vann- og avløpsanlegg i flere krysninger av gata, nytt overvannsanlegg inkl. regnbed og to fordrøyningsmagasin, samt at stikkledninger til bygårder er byttet ut.

Gata er nå stengt for gjennomkjøring og parkering er erstattet med vareleveringslommer og
møbleringssoner.

Bispegata er Oslos nye trikketrasé

Siden begynnelsen av 2019 har Oslo kommune arbeidet med å etablere kollektivgate og sykkelvei gjennom Bispegata, fra Dronning Eufemias gate til Oslo gate. Strekningen knytter Gamlebyen og Bjørvika sammen.

Det er lagt et solid fundament for de nye trikkeskinnene. Det er boret 253 stålkjernepeler til fast fjell, og støpt en 60 cm tykk betongplate på cirka 4000 m3.

Buss og trikk har kjørt gjennom Bispegata siden oktober. Da kunne også den nye holdeplassen Middelalderparken benyttes.

Fremover skal det lages sykkelfelt og fortau på hver side av gaten, og videre skal Oslo torg skal oppgraderes. Prosjektet skal etter planen være ferdig våren 2021.

Prosjektet i Bispegata inngår i Oslo kommunes trikkeprogram, som ledes av Sporveien. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektet i Bispegata.

Storgata er en av Oslos travleste kollektivgater. Gata var fullstendig nedslitt om måtte rustes opp. November 2018 startet anleggsarbeidet med å ruste opp cirka 1000 meter gate midt i hovedstaden. Den nye gata vil få: nye og bredere fortau, to nye holdeplasser, nytt gatedekke i betong med nye trikkespor, nytt overvannsanlegg, nytt vann- og avløpsnett, samt 200 meter ny teknisk tunnel.

Trikken i byen er avhengig av vedlikehold utført etter gitte intervaller. Ettersom verksted og garasje befinner seg på hver side av Storgata er trikkedriften avhengig av at trafikken opprettholdes. For å kunne starte anleggsprosjektet i Storgata måte det følgelig bygges midlertidig 800 meter lang trikketrasé utenom anleggsområdet. Det tok 10 måneder å bygge den midlertidige traséen, som igjen skal rives høsten 2021, når trikken igjen går i permanent trasé i Storgata.

Hele prosjektet var planlagt å ta rundt 30 måneder, men på grunn av koronapandemien blir arbeidet noe forsinket. Blant annet skaper leveranser fra utlandet store utfordringer.

På Majorstuen har det lenge vært et stort vedlikeholdsetterslep på trikkeinfrastrukturen. Arbeidet med oppgradering og fornying har pågått siden 2019, og vil i siste kvartal 2020 resultere i bredere spor, nye holdeplasser, et nytt vendespor og kontaktledningsanlegg. Arbeidene bidrar til økt sikkerhet og kapasitet på trikkenettet, samt leveransen av nye trikker til Oslo som er planlagt levert i årene fra 2021 til og med 2024. Prosjektet samkjøres med utskifting av et mer enn 100 år gammelt vann- og avløpssystem i Bogstadveien og kryssene mot Kirkeveien og Sorgenfrigata som skal sikre fremtidig vanntilførsel til Majorstuen.

Prosjektet på Majorstuen inngår i Oslo kommunes Trikkeprogram som skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.