Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski.
20 km av det nye dobbeltsporet går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Follobaneprosjektet omfatter også viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Med dyktige fagfolk og entreprenører, planlegger Bane NOR å starte trafikk gjennom Blixtunnelen fra desember 2022.

Se artikkelen om Follobanen her

Bybanen i Bergen er byens viktigste samferdselsprosjekt.

Bybanen danner ryggraden i et kollektivnettverk med kapasitet, frekvens og regularitet til å frakte passasjerer og effektivt og miljøvennlig. Bybanens byggetrinn 4 fra sentrum til bydel Fyllingsdalen gir 39 000 daglige passasjerer nye direkte - og tverrforbindelser til blant annet Haukeland Universitetssjukehus. Med byggingen av Bybanen blir området Mindemyren transformert fra grått næringsareal til grønne boligprosjekter blant blå vannkanaler. Med byggingen av Bybanen bygges det også kilometer med nye og sammenhengende gang - og sykkelveier, inkludert en tre kilometer lang sykkeltunnel mellom Mindemyren og Fyllingsdalen. Med de beste entreprenørene med på laget er Bybanen til Fyllingsdalen ferdig i 2022/2023.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og leverandører er vi full gang med å bygge fremtidens jernbane gjennom Eidsvoll. Dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling. Når utbyggingen er ferdig høsten 2023, vil de reisende dra nytte av betydelig kortere reise Oslo-Hamar.

For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal Fellesstrekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, og økt automatisering. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi er på plass. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger, og er planlagt satt i drift innen 2021. Arbeidet omfatter blant annet: tunneloppgraderinger, vekselsbytter, nye sviller, nye skinner, strømanlegg, tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC) og El/Tele/automasjon tiltak.

Bane Nor er i full gang med å bygge fremtidens jernbane gjennom Østfold. Befolkningsvekst på Østlandet gir økt behov for effektiv transport i regionen. Dobbeltsporet er en viktig del av løsningen på denne utfordringen, og bidrar til å utvide bo- og arbeidsområdet på Østlandet. Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere planlegger og bygger 10 km med dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Såstad. I tillegg bygger vi en ny stasjon og nytt kollektivknutepunkt i Moss. Det nye dobbeltsporet legger til rette for et langt bedre togtilbud på Østfoldbanen enn i dag. Det vil gi flere togavganger, kortere reisetid og åpner for mer gods på jernbane. Samtidig bidrar vi den generelle trafikksikkerheten gjennom å fjerne flere trafikkfarlige planoverganger på strekningen.