NCC Industry er en av Norges største asfaltentreprenører. Virksomheten er inndelt i to sektorer: Steinmaterialer og Asfalt. NCC Industry har virksomhet i hele landet.

NCC Industry Asfalt i Norge har asfaltproduksjon i både stasjonære og mobile asfaltverk. Enheten produserer årlig 1,5 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige kunder.

NCC Industry har behov for flere dyktige asfaltarbeidere til område Trøndelag og Binab spesialdekker. Binab er spesialist på vanntette dekker til p-hus, kjøpesentre, torgarealer samt membraner til broer. Vi er en sterk organisasjon og i 2021 ønsker vi å forsterke denne organisasjonen ytterligere for veksten vi ser komme.

Vi søker nå etter Asfaltarbeidere til Trøndelag og Binab spesialdekker for sesongen 2021

Kvalifikasjoner/egenskaper:

  • erfaring fra asfaltarbeid/anleggsarbeid
  • erfaring som utleggerfører og valsefører
  • relevant fagbrev og nødvendige sertifikater
  • stor arbeidskapasitet og godt humør
  • forstår og snakker et av de skandinaviske språkene er en forutsetning

For Binab ønskes gjerne erfaring fra bitumenbaserte tetningsarbeider. Se binabnordic.no for mer informasjon og våre produkter og tjenester.

NCC tilbyr spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn. Vi har konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 2. mai 2021, søknader behandles fortløpende.

Om arbeidsgiveren
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder veg.

Vil du være med på å lede noen av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim? Vi er på jakt etter en erfaren og dyktig prosjektleder som ønsker å styre vegprosjekter som vil prege bybildet i Trondheim i mange tiår framover. Spennende prosjekt og oppgaver ligger framfor oss, blant annet prosjekt knyttet til den omfattende Miljøpakken for transport i Trondheim.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Enheten har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Kommunalteknikk har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Kommunalteknikk Veg har ansvaret for prosjektgjennomføring av nye anlegg på kommunale veger i hovedsak finansiert av Miljøpakken. Dette gjelder veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk. Vi står foran en stor oppdragsmengde der det i årene framover vil bli en stor satsning på tilrettelegging for sykkel og gange.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne prosjektledere som er rause på kompetansedeling.

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Ved Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune er det ledig en fast 100 prosent stilling som Veg- og trafikkplanlegger, med oppstart så snart som mulig.

Mobilitets- og samferdsel er del av det nyopprettede virksomhetsområdet næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune. Vår enhet har ansvar for å lage overordnede planer for utvikling av transportnett og transporttilbud i Trondheim. Vi har stort fokus på fremtidens grønne mobilitetsløsninger, gjennom å tilrettelegge for at flere skal velge gange, sykkel eller kollektivt som transportmiddel.

Vi er ansvarlig for gjennomføringen av infrastrukturprosjekter på samferdsel både for kommunen og prosjekter i regi av Miljøpakken. Miljøpakken er en ambisiøs satsning for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet. Mobilitets- og samferdselsenheten er Trondheim kommunes representant i Miljøpakkesamarbeidet og bidrar til en moderne og bærekraftig transportutvikling, der målet er en bedre og grønnere by for alle å ferdes i.

Mobilitets- og samferdselsenheten har mange prosjekter som skal realiseres i årene som kommer og vi øker nå kapasiteten i vår gjennomføring. Til dette trenger vi en Veg- og trafikkplanlegger som kan være med å utrede løsninger og kvalitetssikre våre leveranser.

Har du lyst til å være med å skape, påvirke og utvikle byen vår til en bedre by for alle å ferdes i?

Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Trondheim sentrum med nærhet til gode offentlige transportmidler og øvrige sentrumstilbud. På kontoret er vi ca. 30 engasjerte ansatte som hver dag jobber for at vi skal nå våre mål. Vi er opptatt av å levere gode resultater samtidig som vi har et trivelig arbeidsmiljø.

Hos oss vil du bli del av et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Som vår rådgiver og fagressurs innen veg og trafikk er det viktig at du har en bred tverrfaglig forståelse og kompetanse. Du skal kunne jobbe både helhetlig med transportsystemet, men også med detaljene, og vil kunne være med å påvirke retning for vårt videre arbeid og hva som skal være våre viktigste satsningsområder. Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

Gi faglig hjelp og råd til utvikling av gate-, kollektiv-, og sykkelprosjekt
Gi råd om og skriftlige vurderinger av trafikkløsninger, eksempelvis i forbindelse med planer og politiske saker.
Utarbeide og prosjektere enkle skisser for konsept og mulighetsstudier
Følge opp trafikkmodellering og gjennomgang av andre trafikkrapporter/beregninger
Andre oppgaver som kan være aktuelt:

Planlegging av skilting og signalanlegg
Kostnadsestimering/Anslag

Kvalifikasjoner:

Ønskelig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, hjelpsom og initiativrik. Du er interessert i utvikling og forbedring og holder deg faglig oppdatert på siste trender innen eget fagfelt. Som vår fagperson er det viktig at du har gode samarbeidsevner og liker å veilede andre.
Du er strukturert og ansvarsfull, analytisk og ser logiske løsninger, samtidig som du til en viss grad er kreativ, engasjert og ikke minst løsningsorientert.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Prosjektet realiseres fra Kvål til Melhus sentrum, like sør for Trondheim. Det bygges syv kilometer ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Entreprisekostnad er 850 millioner kroner eks. mva.

Nye Veier har Peab Anlegg som entreprenør og COWI som rådgiver. Dette er Norges første integrerte prosjektleveranse (IPL) innen veiutbygging. Prosjektet omfatter syv kilometer europavei hvorav fem kilometer er en breddeutvidelse av eksisterende vei, seks betongbruer, en miljøtunnel, flere kulverter for jordbruksmaskiner og tre kilometer ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei. Byggestart var i 2019, og veistrekningen skal være ferdigstilt i 2022.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere har vi bygget 14 kilometer ny fylkesveg i Steinkjer kommune i Trøndelag. De nye vegene erstatter svingete veger med lav standard. Trafikantene kan glede seg over nye veger med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere planlegger og bygger vi ny veg over Åstfjorden. Siden 2010 har vi gjennom flere delprosjekter oppgradert og bygget ny veg som vil forkorte strekningen mellom Orkanger og Hitra med ca. 12,5 kilometer. Gevinstene er betydelig redusert reisetid, bedre framkommelighet og øke trafikksikkerhet. I tillegg vil en utbygging av fv.714 ha stor betydning for næringsliv og bosetting i kystkommunene Hitra og Frøya.

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnerer bygger vi 6,5 kilometer ny E6 i Midtre-Gauldal kommune i Trøndelag. Den nye vegen erstatter en ulykkesbelastet veg uten midtrekkverk, og som generelt har lav standard. Trafikantene kan glede seg over økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet når den nye vegen står ferdig.